Funda menty teolo giczno -społ eczn e wycho wan ia patriotyczn ego w katechezie i na lekcji religii

Ryszard Czekalski, Rafał Bednarczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2018.56.1.09

Abstrakt


Z działalnością pastoralną i katechetyczną Kościoła w Polsce zwłaszcza w ostatnich
stuleciach było wyraźnie powiązane wychowanie patriotyczne. W szeregach
duchowieństwa nigdy też nie brakowało żarliwych patriotów oddanych sprawie 

wolności Ojczyzny. To pozwoliło wytworzyć i rozwinąć wśród Polaków świadomość
naturalnego powiązania pomiędzy katolicyzmem i patriotyzmem. Obecnie,
gdy cieszymy w naszej Ojczyźnie wolnością i pokojem, Polacy mogą swobodnie
rozwijać wychowanie patriotyczne w rodzinie, w szkole, w Kościele i życiu publicznym.
Badania socjologiczne podkreślają, że dla Polaków jedną z najważniejszych
wartości jest patriotyzm, który nadal powinien być łączony z wychowaniem
religijnym. Do głównych zadań katechezy szkolnej i parafialnej w dziedzinie
wychowania patriotycznego należą: kształtowanie postawy miłości Boga i bliźniego
(co służy także poszanowaniu przedstawicieli innych narodów), rozwijanie
świadomości obowiązków obywatelskich, pielęgnowanie szacunku wobec symboli
i tradycji narodowych, walka z wadami i grzechami narodowymi, zaszczepianie
troski o poznawanie historii i geografii Polski.


Słowa kluczowe


katecheza, lekcja religii, patriotyzm, wychowanie patriotyczne, Ojczyzna, Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Centrum Badania Opinii Społecznej, Między patriotyzmem a nacjonalizmem. Komunikat z badań nr 151/2016, Warszawa, listopad 2016, https://www.cbos. pl/SPISKOM.POL/2016/K_151_16.PDF (dostęp 1.06.2018).

Centrum Badania Opinii Społecznej, Rozumienie patriotyzmu. Komunikat z badań, Warszawa, listopad 2008, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_167_08.

PDF (dostęp 1.06.2018).

EISLER J., Od upadku komunizmu…, w: Polska. Eseje o stuleciu, red. M Kleiber i in., Olszanica 2018, s. 57-68.

JAN PAWEŁ II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.

JAN PAWEŁ II, Przemówienie wygłoszone w Belwederze 2 czerwca 1979 r., https://

papiez.wiara.pl/doc/379813.Przemowienie-w-Belwederze/2 (dostęp 1.06.2018).

Katechizm Kościoła Katolickiego. II wydanie poprawione, Poznań 2002.

KOWALCZYK D., Ojczyzna i patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II, „Ateneum Kapłańskie” 110 (2018) z. 3, s. 438-448.

KRĘCIDŁO J., Czy Jezus był patriotą? , „Ateneum Kapłańskie” 110 (2018) z. 3, s. 427-437.

MARIAŃSKI J., Patriotyzm i religia jako wartości podstawowe w świadomości polskich maturzystów, „Studia Płockie” 25 (1997), s. 175-192.

MIODEK J., Język – zmiany w polszczyźnie, w: Polska. Eseje o stuleciu, dz. cyt., s. 149-154.

NALASKOWSKI A., Młodzież na drodze od ‘sacrum’ do ‘profanum’ i z powrotem, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 103 (2018) nr 4, s. 425-435.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu, http://episkopat.pl/chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu-dokument-

-konferencji-episkopatu-polski-przygotowany-przez-rade-ds-spolecznych/

(dostęp 1.06.2018).

RATZINGER J., Wiara-prawda-tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2005.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.