Data publikacji : 2019-03-08

Funda menty teolo giczno -społ eczn e wycho wan ia patriotyczn ego w katechezie i na lekcji religii

Ryszard CzekalskiRafał BednarczykDział: Varia

Abstrakt

Z działalnością pastoralną i katechetyczną Kościoła w Polsce zwłaszcza w ostatnich
stuleciach było wyraźnie powiązane wychowanie patriotyczne. W szeregach
duchowieństwa nigdy też nie brakowało żarliwych patriotów oddanych sprawie 

wolności Ojczyzny. To pozwoliło wytworzyć i rozwinąć wśród Polaków świadomość
naturalnego powiązania pomiędzy katolicyzmem i patriotyzmem. Obecnie,
gdy cieszymy w naszej Ojczyźnie wolnością i pokojem, Polacy mogą swobodnie
rozwijać wychowanie patriotyczne w rodzinie, w szkole, w Kościele i życiu publicznym.
Badania socjologiczne podkreślają, że dla Polaków jedną z najważniejszych
wartości jest patriotyzm, który nadal powinien być łączony z wychowaniem
religijnym. Do głównych zadań katechezy szkolnej i parafialnej w dziedzinie
wychowania patriotycznego należą: kształtowanie postawy miłości Boga i bliźniego
(co służy także poszanowaniu przedstawicieli innych narodów), rozwijanie
świadomości obowiązków obywatelskich, pielęgnowanie szacunku wobec symboli
i tradycji narodowych, walka z wadami i grzechami narodowymi, zaszczepianie
troski o poznawanie historii i geografii Polski.

Słowa kluczowe

katecheza ; lekcja religii ; patriotyzm ; wychowanie patriotyczne ; Ojczyzna ; Polska


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Autor podpisuje umowę o publikację artykułu naukowego i przeniesienie praw autorskich.
2. Ponadto podpisuje oświadczenie potwierdzające, że złożony do publikacji w czasopiśmie tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza żadnych praw osób trzecich.
3. Ponadto oświadcza, że pełna i rzetelna informacja o autorstwie publikacji, źródłach jej finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów jest w odpowiedni sposób ujawniona w artykule.
4. Autor oświadcza również, że złożony do druku artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie