Wyzwania stojące przed nauczaniem religii we współczesnej szkole

Zofia Kępińska-Walczak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.2.35.04

Abstrakt


Dzisiejsza katecheza funkcjonuje w takim kontekście społeczno-kulturowym, w jakim funkcjonują przede wszystkim jej odbiorcy. Ten kontekst, a także indywidualne uwarunkowania dotyczące każdego z uczniów, muszą być znane katechecie, by mógł do uczniów dotrzeć z przekazem Ewangelii. Współczesny kontekst społeczno-kulturowy, a raczej jego składowe: konsumpcjonizm, seksualizacji, technicyzacja, pluralizm „prawd”, ale też podkreślenie wolności i autonomii człowieka, są prawdziwym wyzwaniem dla formacji katechety i powinny wyzwalać w nim konkretne działania. W epoce, która tak wiele mówi o wolności i godności człowieka, również katecheta musi się do nich odwoływać i stale je podkreślać, a nade wszystko szanować w swych uczniach. W nauczaniu religii, będąc otwartym na dialog i współpracę z uczniami, katecheta powinien pobudzać uczniów do działania i własnej refleksji, zadając im pytania, prowadząc twórcze rozmowy i aktywizując ich na różne sposoby. Nauczyciel religii powinien uznać za swój obowiązek stałe poszerzanie swej wiedzy na temat bieżących spraw, a także pogłębianie własnej formacji duchowej. ta formacja jest w tym kontekście najbardziej fundamentalną kwestią. Jeśli bowiem zabraknie autentycznego świadectwa, na nic się zdadzą inne działania. Katecheta w każdym miejscu i czasie musi żyć ewangelią i przy każdej sposobności świadczyć o Chrystusie.


Słowa kluczowe


nauczanie religii; katecheza; szkołą; godność; wolność; dialog; prawdziwe świadectwo

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Arystoteles, Metafizyka, RW KUL, Lublin 1996.

Binz A., Katecheta: misja, zawód czy powołanie?, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Z. Marek, Kraków 1991.

Czekalski R., Katecheza komunikacją wiary, Płock 2006.

Kongregacja ds. duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Rzym 1997.

Paweł VI, Odczytanie znaków czasu. rozważanie w czasie audiencji Generalnej (16 IV 1969 r.), w: Paweł VI, Trwajcie mocni we wierze, t. 2 , WAM, Kraków 1973, s. 561–564.

Platon, Menon, w: Platon, Dialogi, Kęty 2005.

Sobór Watykański II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański ii, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.

Tischner J., Miłość nas rozumie: rok liturgiczny z księdzem Tischnerem, Kraków 2001.

Tischner J., Miłość niemiłowana, Kraków 1993.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.