Fundament jakości człowieczeństwa

Marek Filipczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2016.11.4.33.07

Abstrakt


W świetle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości współczesnego człowieka oraz występujących w niej zagrożeń moralnych, zamierzeniem autora było pogłębienie refleksji nad wymienionymi zjawiskami. Konkretnie zaś poddany został analizie proces laicyzacji ściśle powiązany z ateizmem praktycznym i egzystencjalnym, zjawisko humanizmu całkowicie oderwanego od Boga oraz mechanizm wykorzystywania demokracji do narzucania opinii większości jako normy działania. Niebezpieczną tendencją, o coraz szerszym zakresie, staje się upowszechnienie takiego rozumienia pluralizmu życia społecznego i tolerancji, w którym prawda i dobro nie są już podstawowymi kryteriami myślenia, wartościowania i działania.


Słowa kluczowe


Osoba ludzka; sumienie; ateizm; demokracja; laicyzm, humanizm; tolerancja; relatywizm etyczny

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Augustyn J., Jak zgadzać się na własne życie?, Kraków 1994.

Bottiglione R., „Plus ratio quam vis”. Rozważania nad prawdą i demokracją na progu XXI wieku, „Ethos” 2002, nr 57-58, s. 260–270.

Cholewa M., Sakrament formacji sumień, „Pastores” 2000, nr 7, s. 123–130. Cogiel M., Kontrowersje wokół wychowania, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1994, nr 27-28, s. 53-63.

Drożdż A., Kościół wobec konsumizmu, w: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1999, s. 111–139.

Frossard A., Bóg i ludzkie pytania, Kielce 1995. Frossard A., Bronię papieża, Warszawa 1995.

Gałkowski J., „Wolność, wybór, moralność w państwie pluralistycznym”, w: Rozmowy edukacyjne, red. Ś. J. Żurek, Lublin 1998, s. 83–88.

Jan Paweł II, Grzech jako „alienacja” człowieka, dok. cyt., 4. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. w Lubaczowie (3 VI 1991), w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 1999, 6. Jan Paweł II, Homilia w czasie nabożeństwa czerwcowego w Elblągu (6 VI 1999), 4, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 1999.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2001 r., 15, „L`Osservatore Romano” – wydanie polskie 2001, nr 5.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO (2 VI 1980). W imię przyszłej kultury, 8, „L’Osservatore Romano” – wydania polskie 1980, nr 6.

Jaroszyński P., Dramat życia moralnego, Warszawa 2001.

Kłosowski K., Czalej S., Analogiczne poznanie Boga w ujęciu biskupa profesora Bohdana Bejze, „Studia Gdańskie” 1999, nr 12, s. 21-77.

Królikowski J., Utrata zmysłu grzechu (I), „Homo Dei” 1998, nr 4, s. 25–42.

Laun A., Współczesne zagadnienia teologii moralnej, Kraków 2002.

Lobkowicz E., Demokracja – teokracja czyli nędza chadecji, „Fronda” 2000, nr 21-22, s. 184–191.

Muszyński H., Europa w poszukiwaniu własnej tożsamości duchowej, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 2002, nr. 10-11, s. 35–40.

Nagórny J., Zniekształcone pojęcie sumienia, w: Sumienie. Głos Boga w duszy. Wybór tekstów, opr. M. Czekański, Kraków 2002, s. 169-179.

Nowak M., „Sumienie” jako szczególne miejsce doświadczenia i urzeczywistnienia swojego człowieczeństwa, w: Sumienie. Głos Boga w duszy. Wybór tekstów, opr. M. Czekański, Kraków 2002, s. 180–209.

Olejnik S., Ethos narodu u schyłku XX w., w: Człowiek, sumienie, wartości, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1997, s. 49-74.

Ratzinger J., Bóg i świat, wiara i życie w dzisiejszych czasach. Rozmowa P. Seewalda, Kraków 2001.

Ratzinger J., Czas przemian w Europie, Kraków 2001. Ratzinger J., Duch liturgii, Poznań 2002.

Ratzinger J., Granice dialogu, Kraków 1999. Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999.

Ratzinger J., O nihilizmie, piekle i kryzysie w Kościele, „Fronda” 1999, nr 15-

-16, s. 6-21.

Ratzinger J., Prawda chrześcijaństwa?, „Ethos” 2001, nr 53-54, s. 79-90. Ratzinger J., Prawda w Chrystusie, „Gość Niedzielny” – Azymut 2000, nr 11, s. 2.

Ratzinger J., Prawda, wartości, władza, Kraków 1999. Ratzinger J., Śmierć i życie wieczne, Warszawa 2000.

Ratzinger J., Znaczenie wartości religijnych i etycznych w społeczeństwie pluralistycznym, „Communio” 1994, nr 9, s. 183-197.

Ruini C., Pierwszeństwo łaski, „L’Osservatore Romano” - wydanie polskie 2002, nr 7-8, s. 58-59.

Sarzała D. M., Wychowanie do wartości w dobie pluralizmu, „Wychowawca” 2000, nr 9, s. 4–7.

Schipperges K. J., Społeczeństwo egalitarne i związane z nim zagrożenia, „Communio” 1994, nr 9, s. 257-276.

Szostek A., Święty Tomasz Morus: prawo władzy a prawo sumienia, „Ethos” 2002, nr 57-58, s.243-250.

Szymik J., Wcielony Logos i Duch Święty w dziele zbawienia, w: Wokół deklaracji „Dominus Iesus”, red. A. Rusecki, Lublin 2000, s. 73-84.

Wielgus S., Ideowe zagrożenia współczesnej cywilizacji, w: Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock 2001, s. 9-32.

Wielgus S., Kościół katolicki dziś. Zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi wyjścia, „Nasz Dziennik”, 16-17 XI 2002, s. 11–16.

Życiński J., Humanizm po totalitaryzmach, „Więź” 1999, nr 2, s. 11–20.

Życiński J., Wprowadzenie: Ekologia osoby ludzkiej, w: Osoba i miłość. W kręgu etyki chrześcijańskiej, red. J. Życiński, Tarnów 1993, s. 5–20.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.