Chrystus - prawda - sumienie. Trzy filary chrześcijańskiego wychowania moralnego

Marek Filipczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2016.11.3.32.05

Abstrakt


Posłuszeństwo wobec sumienia domaga się posłuszeństwa wobec prawdy, a ta musi być stawiana wyżej niż wszelka instancja społeczna i wszelkie indywidualne upodobania, które nie mogą być społecznie korzystniejsze z kolektywną ugodą, z roszczeniami władzy politycznej czy społecznej. Niebezpieczeństwo, że zrezygnujemy z roszczenia do prawdy, pozornie z szacunku do innego roszczenia, pozornie z powodu pokory, w rzeczywistości znaczy, że wybieramy własną wygodę, że nie przyjmujemy już wielkości chrześcijaństwa, że ostatecznie deformujemy wiarę. Nikt nie może rozpoznać prawdy za kogoś. Wolność jest istotnym sposobem działania człowieka. Dotyczy to zarówno poznania prawdy, której nie jesteśmy w stanie jako ludzie, przyjąć pod przymusem, jak i dążenia do dobra. Bóg uznał dar wolności za tak cenny, że nie wahał się zaryzykować możliwości ludzkiego błędu nawet w dochodzeniu do prawdy. Człowiek nie może stać się uczestnikiem prawdy w inny sposób, jak tylko przez to, że skłoni ku niej swój umysł, że ją niejako ujrzy i dojdzie do wewnętrznego przekonania, iż nie może jej nie przyjąć.


Słowa kluczowe


sumienie; wolność; prawda; wychowanie chrześcijańskie; moralność; etyka chrześcijańska; kształtowanie sumienia; wychowanie do prawdy; formacja moralna.

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Bagrowicz J., Wychowanie sumienia u podstaw wychowania integralnego, w: Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, M. de Tchorzewski, Kraków 1999, s. 81-101.

Benedykt XVI, Deus caritas est, Watykan 2005.

Dziewiecki M., Człowiek w obliczu sumienia, w: Sumienie. Głos Boga w du- szy. Wybór tekstów, opr. M. Czekański, Kraków 2002, s. 160-168.

Franciszek, Modlitwa na Anioł Pański 6 grudnia 2015, http://papiez.wiara. pl/doc/2862422.Franciszek-o-potrzebie-ciaglego-nawrocenia.

Góralczyk P., Sumienie a prawda i wolność, „Communio” 2000, nr 1, s. 95-107.

Guardini R., Zjawisko sumienia, „Znak” 1996, nr 7, s. 13-28.

Jan Paweł II, Chrystus jest całą prawdą człowieka (31 VIII 1983), 3, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1983, nr 7-8.

Jan Paweł II, Czas próby polskich sumień trwa. Homilia wygłoszona 22 V 1995 r. w Skoczowie, 3, „Więź” 1995, nr 7.

Jan Paweł II, Odnowa człowieka i społeczeństwa dokonuje się za sprawą odnowy sumień (14 II 1998), 2, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1998, nr 3.

Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju (8 XII 1980), Chcesz służyć sprawie pokoju – szanuj wolność, 11, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1980.

Jan Paweł II, Podstawa etyki chrześcijańskiej: związek pomiędzy prawdą i wolnością (13 VI 1983), 1, „L’Osservatore Romano” – wydanie polskie 1983, nr 7-8.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Janiak K., Ku dojrzałej wolności przez wychowanie sumienia, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 1997, nr 2, s. 97-104.

Kawecki W., Jubileusz chrześcijaństwa czasem odnowienia wiary i świadectwa, „Homo Dei” 1999, nr 4, s. 85-96.

Kawecki W., Spowiedź a kształtowanie sumienia, „Homo Dei” 2001, nr 1, s. 35-46.

Klauza K., Od blasku prawdy, drogą sumienia ku światłości wiecznej, w: Wokół encykliki „Veritatis splendor”, Częstochowa 1994, s. 155-170.

Krąpiec M. A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1986.

Krucina J., Komentarz do encykliki Jana Pawła II „Centesimus annus”, w: Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, Wrocław 2000.

Lustiger J. M., Bądźcie godni swego człowieczeństwa, Warszawa 1998. Mariański J., Kondycja moralna społeczeństwa polskiego: hipotezy wstępne, „Społeczeństwo” 2000, nr 1, s. 163-185.

Melina L., Sumienie – wolność – Magisterium, „Ethos” 1991, nr. 3-4, s. 94-112.

Nagórny J., Teologia moralna jako eklezjalna nauka wiary w świetle „Veritatis splendor”, w: W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki „Veritatis splendor”, red. E. Janiak, Wrocław 1994, s. 177-197.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.