O czasopiśmie

Biblioteka Teologii Stosowanej jest recenzowanym rocznikiem naukowym, redagowanym i wydawanym przez Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie. W czasopiśmie publikuje się artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom związanym z problematyką wolności religijnej w ujęciu teologii stosowanej. Prawo do wolności religijnej wynika z godności osoby ludzkiej, dlatego podstawowe tematy artykułów skupione są wokół antropologii chrześcijańskiej. Z racji praktycznego charakteru wolności religijnej poruszane również będą zagadnienia z zakresu prakseologii pastoralnej. W teologii stosowanej prowadzi się badania interdyscyplinarne, dlatego w opublikowanych materiałach prezentowane będą wyniki badań na temat wolności religijnej prowadzonych przez nauki humanistyczne i społeczne.

Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie. W czasopiśmie ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń organizowanych przez Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie. Na łamach czasopisma prezentujemy rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają na zagadnienia wolności religijnej spojrzeć interdyscyplinarnie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Edukacji na podstawie umowy nr MEiN/2021/DPI/333z dnia 14 grudnia 2021 w ramach realizacji zadania: „Realizacja badań naukowych dotyczących kompleksowej i interdyscyplinarnej analizy wolności religijnej oraz zagadnień związanych ze współpracą na rzecz interreligijności i interkulturowości w wymiarze teoretycznym, empirycznym i praktycznym prowadzonych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie”,

 

Cel i zakres tematyczny:

 Wydawanie czasopisma związane jest z działalnością badawczą Centrum. Służy prezentacji wyników badań oraz umożliwia publikację zamówionych materiałów eksperckich, a także prac naukowych poświęconych tej tematyce. Czasopismo ma na celu publikowanie, wydawanie, upublicznianie i upowszechnianie wyników badań i dotychczasowej wiedzy, wymianę poglądów i prowadzenie merytorycznej dyskusji na temat wyników badań teologii stosowanej i nauk pomocniczych dotyczących prawa do wolności religijnej i przypadków jej łamania, zwłaszcza chrystianofobii.

W czasopiśmie będą również przygotowywane różne materiały służące pracy pastoralnej Kościoła, zwłaszcza poruszające temat poszanowania prawa do wolności religijnej w kontekście różnych kultur i tradycji. Materiały praktyczne będą mogły zostać wykorzystane w działalności edukacyjnej, a także jako wsparcie w duszpasterskiej posłudze w szpitalach, szkołach, poradnictwie małżeńskim, pracy z dziećmi i z młodzieżą, wśród uchodźców.

Planowana tematyka obejmuje przedstawienie i opis elementów składowych zagadnienia wolności religijnej, prezentację przypadków łamania wolności, chrystianofobię, prewencję i edukację religijną, systematyczną i multidyscyplinarną analizę wyników badań teologii stosowanej prowadzonych we współpracy z następującymi dyscyplinami: filozofia, nauki prawne, socjologia, politologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, stosunki międzynarodowe, administracja, edukacja, pomoc społeczna (także Caritas), cybernetyka społeczna, komunikacja społeczna, współpraca międzyreligijna i międzykulturowa oraz ekumenizm. Publikacje zamieszczone w czasopiśmie będą ukierunkowane praktycznie z uwzględnieniem współpracy międzyreligijnej i międzykulturowej.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.