Biblioteka Teologii Stosowanej jest recenzowanym rocznikiem naukowym, redagowanym i wydawanym przez Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie. W czasopiśmie publikuje się artykuły, recenzje, sprawozdania i raporty poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom związanym z problematyką wolności religijnej w ujęciu teologii stosowanej. Prawo do wolności religijnej wynika z godności osoby ludzkiej, dlatego podstawowe tematy artykułów skupione są wokół antropologii chrześcijańskiej. Z racji praktycznego charakteru wolności religijnej poruszane również będą zagadnienia z zakresu prakseologii pastoralnej. W teologii stosowanej prowadzi się badania interdyscyplinarne, dlatego w opublikowanych materiałach prezentowane będą wyniki badań na temat wolności religijnej prowadzonych przez nauki humanistyczne i społeczne. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie są dostępne bezpłatnie. W czasopiśmie ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń organizowanych przez Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
DOI:
10.21697
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP