Wytyczne dla autorów

Materiały do opublikowania należy zgłaszać wyłącznie przez Platformę czasopisma

Osoba do kontaktu:

Marcin Klimski
Sekretarz redakcji

forumpedagogiczne@uksw.edu.pl

Redakcja przyjmuje materiały niezamówione w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, które nie były wcześniej publikowane. Jeżeli natomiast autor utworu (tekstu) publikował go przed nadesłaniem do „Forum Pedagogicznego”, musi opatrzyć utwór stosownym przypisem, zawierającym informację o miejscu i czasie publikacji.

W „Forum Pedagogicznym” ukazują się utwory w języku polskim i angielskim.
Tekst przesłany do redakcji jest traktowany jako utwór oryginalny, do którego autor dysponuje pełnią praw.

Tłumaczenie tekstu obcojęzycznego jest traktowane przez redakcję jako tłumaczenie (utwór), do dokonania którego tłumacz dysponował pełnią praw.
Każdy nadesłany artykuł jest poddawany procedurze recenzowania. W jej wyniku redakcja może zwrócić się do autora z prośbą o dokonanie zmian, uzupełnień czy poprawek sugerowanych przez recenzentów lub odrzucić nadesłany materiał. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje redaktor naczelny.
Redakcja nie zwraca tekstów nadesłanych, które nie ukazały się w „Forum Pedagogicznym”.

Redakcja ma prawo do wprowadzenia poprawek i skrótów.
Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za opublikowanie swojego utworu.
Wersja elektroniczna powinna być przygotowana w edytorze tekstów Word dla Windows z zastosowaniem następujących zasad:

Plik: plik zawierający tekst winien być nazwany imieniem i nazwiskiem autora, np. kowalski-jan.doxc

Objętość tekstu: objętość tekstu nie powinna przekraczać 30 000 znaków ze spacjami.

Dane autora: autor powinien umieścić swoje imię i nazwisko w lewym górnym rogu pierwszej strony artykułu wraz z afiliacją i numerem ORCID.

Streszczenie i słowa kluczowe: do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenie (do 150 słów) i słowa kluczowe w języku polskim oraz tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Należy zamieścić je  na początku utworu.

Szczegółowe zasady przygotowania tekstu przez autora

- Tekst główny: Times New Roman 12 pkt., wyjustowany, interlinia 1,5.

- Tytuł: Times New Roman 14 pkt., pogrubienie, wersaliki, tekst wyśrodkowany, interlinia 1,5.

- Śródtytuły: Times New Roman 14 pkt., pogrubienie, tekst wyśrodkowany, interlinia 1,5.

- Marginesy: 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy) – domyślne ustawienie Microsoft Office Word.

- Akapity wcięte (wielkość: jeden domyślny tabulator).

- Wszystkie tabele muszą mieścić się w obszarze strony tekstu (w orientacji pionowej lub poziomej).

- Strony ponumerowane (numeracja umieszczona na dole strony, numery wyśrodkowane).

- Wyłączona opcja dzielenia wyrazów.

- Tekst bez twardych spacji oraz ręcznych podziałów wiersza.

Cytaty, wypunktowania, wyróżnienia, znaki specjalne, obiekty graficzne

- W przypadku używania znaków specjalnych (np. symbole logiczne, alfabet grecki czy hebrajski), należy dostarczyć redakcji drogą elektroniczną plik z odpowiednią czcionką oraz tekst w formacie PDF.

- Cytaty należy pisać czcionką prostą w cudzysłowie.

- Pomijanie części cytowanego tekstu (odautorskie) należy zaznaczać w następujący sposób […].

- W tekście należy podawać pełne imiona osób wymienionych po raz pierwszy.

- Zdjęcia, rysunki, ryciny i inne elementy graficzne – najchętniej oryginalne – winny być zapisane w formacie *.jpg, *.pdf, z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 x 500 pikseli. W tekście należy oznaczyć te materiały wraz z numeracją (np. Rys. 1) i podaniem źródła.

- Tytuły czasopism czcionką prostą i w cudzysłowie, np. „Przegląd Pedagogiczny”.

- Terminy obce i tytuły kursywą, np. status quo.

- Do wyróżnień można stosować rozstrzelenia lub pogrubienia.

- Wypunktowania powinny być czytelne.

- Przypisy odautorskie, zawierające komentarze i uzupełnienia do tekstu, umieszczone są na dole strony i kolejno numerowane.

Sposób cytowania

Odwołania do literatury zawarte są w tekście artykułu (styl APA), zgodnie z następującymi zasadami:

1. Przypisy bibliograficzne składają się z nazwiska autora i roku wydania, ujętych w nawias, np.: (Kowalski 2006) oraz – w przypadku dosłownego przytoczenia cytowanej publikacji – numeru strony po przecinku (Kowalski 2006, s. 32).

2. Jeżeli kilka prac tego samego autora (lub autorów) zostało opublikowanych w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji bez spacji (Kowalski 2006a; Kowalski 2006b).

3. Przy cytowaniu pracy dwóch autorów umieszczamy nazwiska obu oddzielone przecinkiem, np.: (Piotrowski, Kowalski 2007). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, podajemy nazwisko pierwsze, dodajemy „i in.”, np. (Kowalski i in. 2006).

4. Jeśli w tekście odwołujemy się do prac różnych autorów, którzy mają takie same nazwiska, należy wpisać inicjały imion tych autorów przy każdym odwołaniu się do pracy w tekście (A. Nowak 2010)... (B. Nowak 2012).

5. W przypadku odwoływania się do dwóch lub więcej prac w tym samym nawiasie należy uporządkować je alfabetycznie według nazwisk pierwszych autorów. Odsyłacze do kolejnych prac należy oddzielić średnikiem (Nowak 2001, 2003; Wiśniewski 2012).

Bibliografia

Zestawienie bibliograficzne powinno zawierać jedynie prace przywoływane lub cytowane w tekście w porządku alfabetycznym.

Monografia (opracowanie książkowe): nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie okrągłym. Tytuł kursywą. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Szymański M.J. (2013). Socjologia edukacji. Zarys problematyki. Kraków: Impuls.

Praca zbiorowa: nazwisko, inicjał imienia, red. w nawiasie okrągłym, rok wydania w nawiasie okrągłym. Tytuł kursywą. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Nowak M., Magier P., Szewczak I. (red). (2010). Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.

Rozdział w pracy zbiorowej: nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie okrągłym. Tytuł kursywą. W: Nazwisko, inicjał imienia redaktora/redaktorów, red. w nawiasie okrągłym. Tytuł kursywą. Miejsce wydania: wydawnictwo.

Hejnicka-Bezwińska, T. (2010). Antropologiczny punkt widzenia a poszukiwanie pedagogicznego sensu edukacji w społecznym dyskursie o edukacji. W: Nowak M., Magier P., Szewczak I. (red.). Antropologiczna pedagogika ogólna. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.

Artykuł w czasopiśmie: nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie okrągłym. Tytuł kursywą. Tytuł czasopisma w cudzysłowie, numer, zakres stron.

Grządziel D. (2012). Jakość pracy w edukacji i jej efekty. Implikacje wynikające z arystotelesowskiej kategorii praxis i poiesis. „Forum Pedagogiczne”, nr 2, s. 79-101.

Opracowanie na stronie internetowej: nazwisko, inicjał imienia. Tytuł kursywą, dostępny na: ścieżka dostępu (otwarty: data dostępu).

Conroy R. J., Davis R., Religious Education, dostępny na: http://eprints.gla.ac.uk/view/author/6971.html (otwarty 25.01.2010).

Jeżeli utwór jest tłumaczeniem, po tytule należy podać nazwisko i inicjał imienia tłumacza, poprzedzone skrótem „tłum.”:

Spitzer M. (2012). Jak uczy się mózg, tłum. Guzowska-Dąbrowska M., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zapis bibliograficzny powinien być przygotowany bez akapitów, ręcznych podziałów i wcięć.

Instrukcja dotycząca struktury artykułu naukowego

Konstrukcja artykułu naukowego, w szczególności komunikatu o wynikach badań, powinna odpo-wiadać etapom procesu badawczego, które wyraża skrót IMRAD, czyli: Introduction, Methods, Re-sults, and Discussion. W pierwszej części, wprowadzeniu (Introduction), autor prezentuje swój pro-blem badawczy i dokonuje przeglądu literatury, zwracając szczególną uwagę na stan badań w związku z interesującym go zagadnieniem. Następnie konstruuje teoretyczną ramę interpretacyjną, w której będzie analizował swój problem. Po tym etapie w części nazwanej Methods zapoznaje czytelnika z metodologią badania, w tym z instrumentami pomiaru, uczestnikami badania i procedurą ba-dawczą. W kolejnej części – Results – przedstawia najważniejsze wyniki swojego badania i odnosi się do wyników uzyskanych przez innych badaczy (Discussion). Pod koniec można zamieścić krótkie podsumowanie omawiające implikacje praktyczne wynikające z tekstu lub wskazania odnośnie do dalszych kierunków badań. Autorzy, którzy korzystali z dofinansowania procedury badawczej, są zobowiązani do podania źródła finansowania.

W związku z powyższym artykuł naukowy zgłaszany do „Forum Pedagogicznego” powinien składać się z następujących elementów:

- imię i nazwisko autora/autorów, numer/-y ORCID
- afiliacja do jednostki naukowej (uniwersytet),
- tytuł artykułu,
- streszczenie w języku polskim i angielskim (maksymalnie po 150 słów),
- słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (od 4 do 6 słów),
- wprowadzenie,
- przegląd literatury,
- metody (w tym instrumenty pomiaru, uczestnicy i procedura badawcza),
- wyniki,
- dyskusja wyników,
- konkluzja,
- podziękowania,
- bibliografia,
- nota o autorze (powinna być zamieszczona w przypisie dolnym utworzonym do nazwiska autora).

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.