Forum Pedagogiczne

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Forum Pedagogiczne” ukazuje się dwa razy do roku (półrocznik). Problemy poruszane w czasopiśmie pochodzą ze wszystkich subdyscyplin współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). "Forum Pedagogiczne" tworzy platformę dialogu i wymiany myśli na aktualne tematy związane z teorią i praktyka edukacyjną. Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Publikowane są teksty w języku polskim i angielskim. Obowiązują standardy edytorskie oparte na regułach APA. Artykuły są poddawane podwójnemu anonimowemu recezowaniu (double blind review process). 

INDEKSOWANE W:

ERIH Plus ; CEJSH ; POL-index ; ICI World of Journals ; BazHum

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 20

Index Copernicus Value 2017 – 79,78

PATRONAT:

Czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, działającego przy Polskiej Akademii Nauk

DOI: 10.21697/fp
ISSN (Print): 2083-6325 ISSN (Online): 2449-7142

Aktualności

 

Zapowiedź numeru 2/2019

 

 

Numer 2/2019 będzie poświecony dwu zakresom tematycznym, po pierwsze, religii jako problemowi we współczesnej edukacji ogólnodostępnej i, po drugie, etosowi kształcenia akademickiego w Polsce i na świecie. Redakcja nie przyjmuje tekstów niezamówionych.

 
Opublikowane: 2018-11-12
 
Więcej ogłoszeń...