O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

W „Forum Pedagogicznym” publikowane są utwory naukowe (artykuły, recenzje, sprawozdania), których autorzy podejmują i twórczo rozwijają zagadnienia pedagogiczne dotyczące współczesnej teorii i praktyki edukacyjnej. Czasopismo tworzy płaszczyznę dialogu i wymiany myśli na tematy edukacyjne aktualne zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy i świata. Utwory w nim zamieszczane reprezentują różne subdyscypliny współczesnych nauk o wychowaniu (pedagogiki). Wersją pierwotną jest wersja papierowa. Do wydania przyjmowane są teksty w języku polskim i angielskim.

Wydane numery Forum Pedagogicznego są trwale przechowywane w Bibliotece Narodowej oraz w PKP (Public Knowledge Project) w Kanadzie.

Proces recenzowania

Do publikacji w „Forum Pedagogicznym” przyjmowane są utwory (teksty) spełniające warunki przedstawione w wymaganiach redakcyjnych. Wstępnej oceny nadesłanego utworu pod względem formalnym i tematycznym dokonuje redaktor tematyczny/redaktor numeru w porozumieniu z sekretarzem redakcji.

Wszystkie artykuły naukowe, wstępnie zaakceptowane, podlegają procedurze recenzowania. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na zasady recenzowania obowiązujące w "Forum Pedagogicznym".

Do każdego artykułu wyznacza się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej, mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.

Proces recenzowania przeprowadzany jest według modelu double-blind review – autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W przypadku braku możliwości zastosowana tej zasady recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między autorem a recenzentem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Przyjmuje się następujące kryteria oceny utworów zgłoszonych do opublikowania w „Forum Pedagogicznym”:

- charakter naukowy zgodny z profilem czasopisma,
- usystematyzowany sposób prezentowania treści,
- oryginalność przedstawionych wyników,
- poprawność językowa i terminologiczny profesjonalizm,
- adekwatność i reprezentatywność wykorzystanej literatury,
- zgodność między wnioskami a treścią.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną konkluzją co do dopuszczenia utworu do publikacji lub jego odrzucenia.

Recenzenci wypełniają formularz recenzji elektronicznie. Recenzja udostępniana jest autorowi lub autorom.

Redakcja Forum Pedagogicznego sprawdza oryginalność zgłoszonych artykułów przy pomocy systemu JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). System ten jest wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako obowiązujący we wszystkich instytucjach naukowych w Polsce.

Ostateczną decyzję w sprawie publikowania lub niepublikowania zrecenzowanego utworu podejmuje redaktor naczelny.

Dokumentację procedury recenzowania przechowuje się w siedzibie redakcji.

Formularz recenzji pl

Formularz recenzji en

Przewidywany czas procedowania manuskryptów wynosi pół roku.

Harmonogram publikacji

Materiały do pierwszego numeru w roku należy nadsyłać na adres redakcji do 31 grudnia roku poprzedzającego. Materiały do drugiego numeru są przyjmowane do 31 marca danego roku.


Etyka czasopisma

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ OBOWIĄZUJĄCE W „FORUM PEDAGOGICZNYM”

Poniższe zasady etyki publikacyjnej mają na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu merytorycznego i etycznego publikacji wydawanych w „Forum Pedagogicznym”. Zasady są skierowane do redaktorów, autorów, recenzentów i członków Rady Naukowej i stanowią ramy określające ich prawa, obowiązki i odpowiedzialności na wszystkich etapach procesu redakcyjnego i edytorskiego. Podstawą zasad jest założenie, że nadrzędnym zobowiązaniem wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie redakcyjnym i edytorskim jest przestrzeganie standardów etycznych obowiązujących w nauce, a w szczególności: poszanowanie godności drugiego człowieka, prawdomówność, obiektywizm, bezstronność, niezależność, otwartość, przejrzystość, odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, uznanie prawa do wolności przekonań i prawa własności intelektualnej. Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE) i bazują na przekonaniu, że pierwszym sędzią w sprawach etycznych jest sumienie.

1. Zasady dotyczące redakcji

1.1. Proces redakcyjny i edytorski realizowany jest przez redaktorów tematycznych, językowych i statystycznego, którzy wykonują zadania wyznaczone im przez redaktora naczelnego w sposób profesjonalny, kierując się standardami etycznymi obowiązującymi w nauce, które zostały wymienione w preambule.

1.2. Redaktorzy tematyczni kierując się wiedzą specjalistyczną z dziedziny, którą reprezentują, dokonują wstępnej oceny utworu nadesłanego do opublikowania, rekomendując lub nie rekomendując go do procedury recenzyjnej. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje redaktor naczelny.

1.3. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego utworu kryteriami są: oryginalność, jakość naukowa i spójność z tematyką czasopisma, nie zaś pochodzenie autora, narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie.

1.4. Redaktor naczelny odpowiada za przejrzystość i bezstronność procesu redakcyjnego i edytorskiego oraz poszanowanie praw własności intelektualnej.

1.5. Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom.

1.6. Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody autora.

1.7. Naruszenie zasad etyki publikacyjnej obowiązującej w „Forum Pedagogicznym” należy zgłaszać do redaktora naczelnego, który zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przedstawienia zespołowi redakcyjnemu jego wyników.

1.8. Zespół redakcyjny jest gremium, które rozpatruje zgłoszone przez redaktora naczelnego naruszenia zasad etyki publikacyjnej i podejmuje odpowiednie decyzje.

1.9. O decyzji zespołu redakcyjnego informowane są pisemnie wszystkie zainteresowane strony.

1.10. W przypadku ujawnienia nieoryginalności utworu zgłoszonego do wydania w „Forum Pedagogicznym”, w tym również nierzetelności naukowej w postaci ‘pisania na zamówienie’ (ghostwriting) lub ‘honorowego/gościnnego autorstwa’ (honorary/guest authorship), decyzję zespołu redakcyjnego podaje się również do wiadomości instytucji, do której autor afiliował swój utwór.

2. Zasady dotyczące autorów

2.1. Autorzy mogą zgłaszać do „Forum Pedagogicznego” utwory (artykuły, recenzje, sprawozdania) o charakterze naukowym, które są ich własnym wytworem.

2.2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do oryginalności, w tym również nierzetelności naukowej w postaci ‘pisania na zamówienie’ (ghostwriting) lub ‘honorowego/gościnnego autorstwa’ (honorary/guest authorship) redaktor naczelny przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

2.3. Utwory zgłaszane do opublikowania w „Forum Pedagogicznym” nie mogą być przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego w innym czasopiśmie. Ujawnienie takiego faktu skutkuje odrzuceniem zgłoszonego utworu.

2.4. Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej.

2.5. Autor jest zobowiązany do zamieszczenia w swoim utworze pełnej informacji o źródłach jego finansowania i udziale instytucji naukowych i pozanaukowych w jego powstawaniu.

2.6. W utworach wieloautorskich autorzy mają obowiązek określenia swojej roli przez wskazanie: główny autor, autor (w tym współautor), autor projektu badania, wykonanie badania, analiza statystyczna, interpretacja wyników.

2.7. W bibliografii autor powinien poddawać tylko te publikacje, które miały rzeczywisty wpływ na powstanie jego utworu i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innego autora za pomocą odpowiedniego odnośnika.

2.8. W przypadku negatywnej oceny redaktora tematycznego autor ma prawo odwołać się do redaktora naczelnego, który może skierować utwór do ponownego rozpatrzenia.

2.9. Możliwość odwołania nie przysługuje w przypadku dwóch negatywnych opinii recenzentów.

2.10. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia utworu do druku podejmuje redaktor naczelny.

2.11. Autor utworu przyjętego do druku ma obowiązek współpracowania z redaktorami, a w szczególności terminowego i rzetelnego realizowania zadań związanych z przygotowaniem edytorskim tekstu. Nieterminowość lub brak współpracy w tym zakresie może powodować odrzucenie utworu. Decyzję w tej sprawie podejmuje redaktor naczelny.

2.12. Autor ma prawo do przejrzystości i informacji w sprawach dotyczących jego utworu na wszystkich etapach procesu redakcyjnego i edytorskiego.

2.13. Autorzy utworów przyjętych do druku w „Forum Pedagogicznym” podpisują w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu pisemne oświadczenie w sprawie oryginalności utworu i zawierają z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego umowę wydawniczą m.in. o udostępnieniu utworu na stronie internetowej czasopisma na zasadach Open Access. W przypadku utworów wieloautorskich każdy autor osobno składa oświadczenie i podpisuje umowę.

2.14. Za złamanie przyjętych przez siebie zobowiązań odpowiada autor zgodnie z normami prawa obowiązującego w danym zakresie.

3. Zasady dotyczące recenzentów

3.1. Recenzenci uczestniczący w procedurze recenzyjnej wykonują swoje zadania w sposób profesjonalny, kierując się standardami etycznymi obowiązującymi w nauce, które zostały wymienione w preambule.

3.2. Recenzent nie powinien recenzować pracy autora, w stosunku do którego zachodzi konflikt interesów wynikający ze związków rodzinnych lub zależności zawodowych.

3.3. Utwór przedstawiony do recenzji jest oceniany ze względu na jego wartość naukową, której wyznaczniki określa redakcja „Forum Pedagogicznego” w formularzu recenzji.

3.4. Recenzent jest zobowiązany do poinformowania redaktora naczelnego o podejrzeniu lub ujawnieniu przez niego nieoryginalności utworu zgłoszonego do opublikowania w „Forum Pedagogicznym”, w tym również nierzetelności naukowej w postaci ‘pisania na zamówienie’ (ghostwriting) lub ‘honorowego/gościnnego autorstwa’ (honorary/guest authorship).

3.5. Redakcja nie ujawnia autorowi tożsamości recenzenta, a jedynie sporządzoną przez niego recenzję w zakresie odnoszącym się bezpośrednio do utworu.

3.6. W przypadku odwołania się autora od opinii recenzenta ze względów wchodzących w zakres zasad etyki publikacyjnej obowiązującej w „Forum Pedagogicznym”, redaktor naczelny przeprowadza postępowanie wyjaśniające, o którego wyniku informuje zespół redakcyjny, a ten podejmuje stosowną decyzję. Decyzja ta zostaje przekazana autorowi.

4. Zasady dotyczące Rady Naukowej

4.1. Członkami Rady Naukowej „Forum Pedagogicznego” są uznane osobistości z kraju i zagranicy, które swoim naukowym autorytetem przyczyniają się do rozwoju czasopisma.

4.2. Na czele Rady Naukowej stoi przewodniczący, który uczestniczy w spotkaniach zespołu redakcyjnego z głosem doradczym.

4.3. Osoba, która jawnie sprzeciwia się standardom etycznym obowiązującym w nauce, może zostać pozbawiona członkostwa w Radzie Naukowej „Forum Pedagogicznego”. Decyzję w tej sprawie na wniosek przewodniczącego podejmuje Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w czasopismach wydawanych na UKSW jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy.

Sponsorzy

"Forum Pedagogiczne" zostało objęte ministerialnym programem:


Współwydawca

Od 2016 roku czasopismo wydawane jest pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych, który działa przy Polskiej Akademii Nauk.


Historia czasopisma

„Forum Pedagogiczne” ukazuje się od 2011 roku.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.