NUMER TEMATYCZNY FORUM PEDAGOGICZNEGO (2/2024)

2023-03-12

Psychologiczne, pedagogiczne i językowe aspekty trudności szkolnych

Obserwowany  w ostatnich latach wzrost zainteresowania badaczy z całego świata problematyką edukacji dzieci i młodzieży w kontekście ich indywidualnych potrzeb,  wskazuje na istotę eksplorowanego obszaru. Fakt, że wciąż nierozstrzygnięte pozostają kwestie odnoszące się do psychologicznych, pedagogicznych oraz językowych uwarunkowań trudności w uczeniu się, stanowi impuls do podjęcia interdyscyplinarnych rozważań teoretyczno-empirycznych, ukierunkowanych na poszukiwanie poznawczych, metapoznawczych i społeczno-kulturowych  determinantów funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz  promowanie dobrych praktyk w zakresie projektowania szeroko rozumianego wsparcia edukacyjnego dla uczniów ze specyficznymi, jak i niespecyficznymi  trudnościami w uczeniu się.

Propozycja publikacji adresowana jest do pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, psychologów i innych specjalistów z zakresu nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o zdrowiu.

Materiały do tego numeru będą przyjmowane do 31 grudnia 2023

Wielkość artykułu to maksymalnie 30 tys. znaków. Informacje dla Autorów znajdują się na stronie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/about/submissions.

Uwaga! Za publikację artykułu w Forum Pedagogicznym przysługuje 70 pkt MEiN w dyscyplinie pedagogika. Artykuły publikowane są w tzw. „otwartym dostępie”. Podstawą przyjęcia artykułu są pozytywne recenzje zewnętrzne zgodnie z przyjętą polityką wydawniczą. Planowo numer tematyczny ukaże się w czwartym kwartale 2024 roku.

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP