OBECNOŚĆ WARTOŚCI W SZWEDZKIM SYSTEMIE WYCHOWAWCZO-EDUK ACYJNYM

JERZY KRÓL

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.08

Abstrakt


W artykule pokazano wartości leżące u podstaw szwedzkiego systemu wy- chowawczo-edukacyjnego. Najwyraźniej dostrzegalna jest koncentracja na indywidualnej wartości dziecka. Owocuje to, zwłaszcza w praktyce szkolnej, powszechnym stosowaniem metody indywidualizacji (mimo jej krytyki), podkreślaniem równości wszystkich ludzi i koncentracją na prawach dzieci. Rodzina jest postrzegana jako środowisko, które temu zagraża. Dużą wagę przykłada się do wychowania szkolnego, w którym na pierwszym miejscu stawia się wartości praktyczne i umiejętności. Nie może być ono wiązane z jakimś jednym systemem etyczno-moralnym. Takie ateistyczne i gnostyczne założenia wycho- wawcze budzą szereg kontrowersji, zwłaszcza wśród rodziców w odniesieniu do ich prawa do przekazania dzieciom wartości religijnych i zasad moralnych oraz lekcji religii w szkole. Jednak w Szwecji wartości te i prawa mają o wiele mniejszą wagę niż wartość postępu, na którą ukierunkowany jest system wychowania i edukacji tego kraju.


Słowa kluczowe


wartości; wychowanie; indywidualizacja; rodzina; równość; edukacja w Szwecji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agotsson K.-G. (1975). Från katekestvång till religionsfrihet. Uppsala: Academia Ubsaliensis.

Alberts W. (2007). Integrative religious education in Europe. Berlin: Walter de Gruyter.

Almén E., Øster H.Ch. (2000). Religious education in Great Britain, Sweden and Russia. Linkóping: University Electronic Press.

Demokratie och värdegrund. Skoleverket. (2005). [b.m.w.].

Dominiak Ł. (2006). W gąszczu socjalizmów. „Cywilizacja”, nr 19, s. 36-63. Education Act. Democracy and

Fundamental Values. Skoleverket [b.m.w., b.r.w.]. Enkvist I. (2001). Feltänkt. En kritisk granskning av idébakgrunden till svensk utbild-ningspolitik. Kristianstad: Kristianstad Boktryckeri AB.

Enkvist I. (2007). Uppfostran och utbildning. Stockholm: WS Bookwell.

Ewerlöf G., Sverne T. (1999). Barnets bästa – om föräldrars och samhällets ansvar. Stockholm: Norstedts Tryckeri.

Górny G. (2009). Czy unikniemy szwedzkiego raju? „Don Bosco”, lipiec-sierpień, dostępny na: http://mateusz.pl/donbosco/0907-2.htm (otwarty 31.05.2014).

Hartman S.G., Furenhed R. (2003). Etik och ungas livstolkning. Linköping: Linköping Universitet.

Krąpiec M.A. (1994). Idea „postępu” w krzywym zwierciadle ekologii. „Człowiek w Kulturze”, nr 2, s. 17-29.

Król J. (2014). Wyznaczniki współczesnego systemu wychowania i edukacji w Szwecji. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kubitsky J. (2011). Alfabet szwedzki. Warszawa: Difin.

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994. (2006). Ödeshög: Danagårds grafiska.

Läroplan för grundskolan 1969.

Läroplan för grundskolan 1969. II Orienteringsämnen. Supplement.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Lindman Johansson M. (2000). Historieämnet i skolan. En analys av debatten sedan 1940. W: Larsson H.A. Den reflekterande medborgare. Quebecor: Jönköping University-AB Smaland.

Martens P. (1975). Patterns of child rearing ideology, Research report No 5. W: Janson C.G. Project metropolitan, a longitudinal study of a Stockholm cohort. Stockholm: Stockholm University.

Moqvist I. (1997). Den kompletterade familjen. Föräldraskap, fostran och förändring i en svensk småstad. Urna: Umeå Universitet Tryckeri.

Educational policy and planning goals for educational policy in Sweden. A status report on compulsory schooling and higher education (1980). Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development.

Zackari G., Modigh F. (2000). Värde grunds boken – om samtal för demokrati i skolan. Stockholm: AB Danagårds grafiska.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142