SYSTEM PREWENCYJNY W PRACY EDUKACYJNO- -WYCHOWAWCZEJ NA SŁOWACJI: DZIŚ I JUTRO

PETER MLYNARČÍK

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2015.2.16

Abstrakt


Prewencyjny system wychowania Jana Bosko uwidacznia się w stylu życia i metodzie wychowania Rodziny Salezjańskiej. W artykule omówiono stan współczesny i możliwą przyszłość (aktualizację) implementacji tego systemu na Słowacji. Po przedsta- wieniu obecnej struktury działań oraz personelu Rodziny Salezjańskiej w dalszej części tekstu wymieniono teoretyczne opracowania na temat stosowania systemu prewencyjnego we współczesnych środowiskach życia społecznego. Całość zamyka prezentacja wybranych dokumentów Rodziny Salezjańskiej na temat aktualności systemu prewencyjnego.

Słowa kluczowe


system prewencyjny; Jan Bosko; Rodzina Salezjańska; aplikacja; aktualizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barillová A. (2014). Analýza saleziánskych diel pre mládež na Slovensku z perspektívy sociálnej práce. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety.

Bešeney P. (2010). Dedičstvo dona Bosca a jeho využitie v rómskej misii. W: Bešeney P. (red.). Preventívny systém v rómskom svete. Medzinárodná konferencia o pa- storácii Rómov. Bratislava: Vydavateľstvo don Bosco, s. 41-49.

Bešeney P. (2013). Preventívny systém a jeho uplatnenie pri segregačnom vzdelávaní Rómov. W: Kubík F., Kutarňa J. (red). Aktualizácia preventívneho systému v dnešných časoch. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, s. 96-101.

Bosco J. (2012). Ďakovný list sv. Jána Bosca slovenskému dobrodincovi – november 1886. Bratislava: Saleziáni don Bosca – slovenská provincia.

Dejiny FMA na Slovensku. (2013). Saleziánky na Slovensku. Dcéry Márie Pomocnice FMA. Bratislava, dostępny na: (otwarty 31.03.2015).

Dove siamo. (2015). Volontari con don Bosco – CDB. Roma, dostępny na: (otwarty 31.03.2015).

DOMKA Výročná správa 2013. (2014). DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže. Bratislava, dostępny na: < http://www.domka.sk/files/vyrocne-spravy/vs_do- mka-2013.pdf> (otwarty 1.04.2015).

Fula M. (2013). Súčasné výzvy pre saleziánov v kontexte aktualizácie preventívneho systému. W: Kubík F., Kutarňa J. (red). Aktualizácia preventívneho systému v dnešných časoch. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, s. 134-144.

Krížová O., Brestovanský M. (2013). Paralely výchovy k prosociálnosti so saleziánskym preventívnym systémom edukácie. W: Kubík F., Kutarňa J. (red). Aktualizácia pre- ventívneho systému v dnešných časoch. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, s. 145-152.

Kubík F. (2013). Voľná čas ako výzva za čias dona Bosca a dnes. W: Kubík F., Kutarňa J. (red). Aktualizácia preventívneho systému v dnešných časoch. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, s. 114-122.

Kvašná L. (2011). Koncepcia výchovného vzťahu podľa preventívneho systému dona Bosca logoterapeutického prístupu. W: Kutarňa J., Fula M. (red). Aktuálnosť logoterapie vo výchovnej a sociálnej práci s mládežou. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, s. 151-168.

Novák P. (2013). Ďakujeme don Bosco – Don Bosco na Slovensku. Saleziáni dona Bosca na Slovensku, dostępny na: (otwarty 1.04.2015).

Piaček J., Kravčík M. (1999). Abdukcia. W: FILIT, Otvorená filozofický encyklopédia. Bratislava: Univerzita Komenského, dostępny na: (otwarty 31.03.2015).

Quanti siamo e dove siamo (Censimento anno 2011). (2011). Associazione Salesiani Cooperatori. Roma, dostępny na: (otwarty 31.03.2015).

Rajský A. (2013). Sekularita, laicita a saleziánska pedagogika. W: Kubík F., Kutarňa J. (red). Aktualizácia preventívneho systému v dnešných časoch. Bratislava: VŠZaSP

sv. Alžbety, s. 33-42.

Reimer T. (2013). Korelatívna didaktika ako aplikácia edukačného preventívneho systému dona Bosca vo vyučovaní náboženstva na školách. W: Kubík F., Kutarňa J. (red). Aktualizácia preventívneho systému v dnešných časoch. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, s. 69-81.

Revidovaný Organický projekt provincie (OPP) Saleziánov don Bosca na Slovensku na roky 2010-2016. (2013). Archív. Bratislava: Saleziáni don Bosca – slovenská provincia.

Saleziáni – Štatistické údaje (2014). Saleziáni don Bosca na Slovensku. Bratislava, dostępny na: (otwarty 31.03.2015).

Saleziánska rodina (2013). Saleziáni don Bosca na Slovensku. Bratislava, dostępny na: (otwarty 31.03.2015).

Správa o stave provincie (roky 2010-2012). (2013). Archív. Bratislava: Saleziáni don Bosca – slovenská provincia.

Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2014. (2015). Štatistický úrad slovenskej re- publiky. Bratislava, dostępny na: (otwarty 1.04.2015).

Vojtáš M. (2013). Aktualizácia preventívneho systému. Propozitívne porovnanie rôznych modelov. W: Kubík F., Kutarňa J. (red). Aktualizácia preventívneho systému v dnešných časoch. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, s. 42-54.

Výročná správa ASC na Slovensku 2012-2015 (2015). Archív. Bratislava: Saleziáni don Bosca – slovenská provincia.

Združenie exallievov don Bosca na Slovensku. Bratislava (2015), dostępny na: (otwarty 31.03.2015).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142