Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Źródła relacji ojca z dzieckiem w środowisku wiejskim. Komunikat z badań

Łukasz Bartosiak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.2.12

Abstrakt


Artykuł stanowi część projektu badawczego pt. Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim. Poświęcony jest wąskiemu obszarowi projektu dotyczącemu źródeł warunkujących rodzaj relacji ojca z dzieckiem. Jakościowa analiza zebranego materiału badawczego, którą poprzedza teoretyczne wprowadzenie, dostarcza aktualnej wiedzy dotyczącej roli rodziny pochodzenia ojca oraz jego najbliższego otoczenia (koleżanki, koledzy, krewni) w pełnieniu własnego rodzicielstwa. Na jej podstawie wyodrębnione zostały trzy wizerunki rodzin, z których pochodzą badani mężczyźni oraz odpowiadające im zachowania i postępowania ojców wobec dzieci i pozostałych członków rodziny. Wyniki badań pokazują również, że rozmówcy w zdecydowanej większości nie posługują się wzorami zachowań ojcowskich obecnych w ich najbliższym środowisku życia.


Słowa kluczowe


ojciec, dziecko, rodzina, opieka, wychowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gładowa A. (red.). (1999). Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mądrzycki T. (1970). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Ryś M. (1998). Rodzina z problemem alkoholowym jako rodzina dysfunkcyjna, „Studia nad Rodziną”, nr 2, s. 71.

Sosnowski T. (2011). Ojciec we współczesnej rodzinie – kontekst pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Sztompka T. (2006). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo „Znak”.

Tyszkowa M. (1988). Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142