Nr 2 (2018)

Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Elżbieta Kwiatkowska 11-16

Dział tematyczny

Bariery i ograniczenia w refleksyjnym rozwoju nauczycieli wczesnej edukacji PDF
Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba 17-32
Twórczość rysunkowa dziecka w kontekście tworzenia przez nie znaku plastycznego i odkrywania znaczenia PDF
Urszula Szuścik 33-46
Zabawa życiem dziecka – aplikacja teorii Froebla do praktyki przedszkolnej XXI wieku PDF
Barbara Bilewicz-Kuźnia 47-57
Podręczniki zintegrowane dla edukacji wczesnoszkolnej – koncepcja autorów a perspektywa uczniowska PDF
Aleksandra Szyller 59-72
Szkolna nauka czytania i pisania z wykorzystaniem wybranych elementarzy – refleksje metodyczne PDF
Marta Krasuska-Betiuk 73-92
Współczesne wyzwania pedagogiki przedszkolnej i szkolnej w obszarze edukacji włączającej dzieci niewidome i słabowidzące PDF
Marzena Dycht 93-109
Multisensoryczne opowieści jako narzędzie kształtowania zachowań społecznych dzieci z autyzmem w młodszym wieku szkolnym PDF
Agnieszka Łaba-Hornecka 111-122
System oddziaływań rodzinnych w procesie rozwoju i edukacji dziecka PDF
Izabela Gątarek 123-137

Artykuły i rozprawy

Założenia tyflologiczne Róży Czackiej i ich ponadczasowe znaczenie z perspektywy stuletniej działalności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża PDF
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz 139-151
Badania ewaluacyjne w edukacji jako źródło wiedzy pedagogicznej PDF
Monika Maciejewska 153-165
Źródła relacji ojca z dzieckiem w środowisku wiejskim. Komunikat z badań PDF
Łukasz Bartosiak 167-177

Colloquia

Pre-school education teacher in the face of dynamic transformations of the social world PDF (English)
Elżbieta Kwiatkowska 179-192
Pupils’ prosociality and its relations to their meaning of life and teacher’s interaction style PDF (English)
Anna Sádovská, Peter Kusý 193-209
Cognitive functioning of a blind student in a foreign language classroom PDF (English)
Kornelia Czerwińska, Agnieszka Piskorska 211-226
Sight, touch, hearing – the current options and challenges in access to math content for learners with visual impairments PDF (English)
Jarosław Wiazowski 227-240
Individual and social consequences of old age stereotypes PDF (English)
Marlena Kilian 241-256

Debiuty

Heterotopia przedszkola, o „nie-miejscu w miejscu” PDF
Lidia Kurcińska 257-266
Działania profilaktyczne skierowane do rodziców jako forma ochrony dzieci przed krzywdzeniem na przykładnie oferty Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę PDF
Dorota Wróblewska 267-281

Recenzje

Motywowanie, angażowanie i regulowanie w uczeniu się [Kim, C., Park, S. W., Cozart, J., & Lee, H. (2015). From motivation to engagement: The role of effort regulation of virtual high school students in mathematics courses. Educational Technology & Society, 18 (4), 261-272] PDF
Seyda Uysal 283-286
O sytuacji opiekunów nieformalnych osób chorych onkologicznie [Pawlas-Czyż S. (2018). Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie. Profesjonalna praca socjalna w obszarze wsparcia nieformalnych opiekunów osoby chorej onkologicznie. Przyczynek do refleksji nad PDF
Renata Deka 287-291
Sytuacje stresowe uczniów w środowisku szkolnym [Sorokosz I. (2017). Wybrane aspekty funkcjonowania uczniów w sytuacjach stresu szkolnego. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 209 s.] PDF
Jolanta Karbowniczek 293-295
Orientacja przestrzenna osób z niepełnosprawnością wzrokową – od interdyscyplinarności problemów ku współczesnym rozwiązaniom [Kuczyńska-Kwapisz J., Śmiechowska-Petrovskij E. (2017). Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 262 s.] PDF
Kinga Krawiecka 297-300
Książki dla niewidomych dzieci [Śmiechowska-Petrovskij E. (2017). Książki literackie dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Perspektywa dorosłych pośredników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 434 s.] PDF
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz 301-305
Pedagodzy społeczni o kobietach w siłach powietrznych [Odrowąż-Coates A., Perkowska-Klejman A. (2016). Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii. Warszawa: Wydawnictwo Difin. 194 s.] PDF
Magdalena Roszak 307-310
Z badań nad problematyką chrześcijańskiego wychowania młodzieży przez sport [Dziubiński Z. (2017). Sport w perspektywie św. Jana Pawła II i św. Jana Bosko. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 342 s.] PDF
Edyta Wolter 311-314

Kronika

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Polish Britain: Multilingualism and Diaspora Community” (Cambridge, 9 lutego 2018 roku) PDF
Elżbieta Kwiatkowska 315-316
Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 13 kwietnia 2018 roku) PDF
Edyta Zawadzka 317-319