Data publikacji : 2016-11-12

DORADZTWO ZAWODOWE JAKO ATRYBUT W PROCESIE WKRACZANIA WPSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY NA RYNEK PRACY

Daniel KuklaWioleta DudaDział: Debiuty

Abstrakt

Bardzo często ludzie traktują okres studiów jako czas przedłużający ich młodość, czas dobrej zabawy, w którym nie ma miejsca na podejmo¬wanie istotnych decyzji zawodowych. Wybór kierunku studiów, szcze¬gólnie w obecnym systemie nie jest wiążący i jednoznaczny z wykony¬waniem wyuczonego zawodu. Planowanie przyszłej drogi zawodowej powinno się rozpocząć właśnie w okresie studiów. Jest to bowiem czas na wieloaspektowy rozwój, zarówno zdobywanie specjalistycznej wie¬dzy z określonego obszaru, jak i pierwszych doświadczeń zawodowych. Studia dają szansę na pozaprogramowe formy kształcenia oraz korzystanie z usług Akademickich Biur Karier, dzięki którym rozwijamy wła¬sne umiejętności oraz wyznaczamy płaszczyzny, w których dobrze się czujemy.
Wielu absolwentów studiów wyższych niezależnie od studiowanego kierunku boryka się z brakiem umiejętności i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Niedoprecyzowanie planów i perspektywy na przy¬szłość, odwlekanie decyzji zawodowych, roszczeniowa postawa wobec otoczenia to najczęstsze problemy absolwentów, którzy wkraczają na rynek pracy. Pojawia się tutaj konieczność pomocy doradcy zawodo¬wego, którzy poprzez działania doradcze jest w stanie pomóc odnaleźć młodemu człowiekowi właściwą drogę. Studenci i absolwenci nie wie-dzą gdzie można znaleźć pracę zgodną ze zdobywanym wykształceniem, jak jej szukać, jakie firmy z danej branży funkcjonują na lokalnym czy ogólnopolskim rynku pracy. To brak podstawowych informacji z zakresu świata zawodów, funkcjonowania rynku pracy są przyczynami niedostosowania się absolwentów do istniejących realiów.
Przejście między edukacją i wejście w świat pracy jest trudne, szczególnie dla absolwentów nie mających odpowiedniego przygotowania z zakresu poruszania się po rynku pracy. Wykształcenie nie jest obecnie gwarancją uzyskania zatrudnienia, a wymagający pracodawcy oprócz dyplomu oczekują umiejętności, które warto zdobywać właśnie w okre-sie studiów.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Test


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie