DORADZTWO ZAWODOWE JAKO ATRYBUT W PROCESIE WKRACZANIA WPSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY NA RYNEK PRACY

Daniel Kukla, Wioleta Duda

Abstrakt


Bardzo często ludzie traktują okres studiów jako czas przedłużający ich młodość, czas dobrej zabawy, w którym nie ma miejsca na podejmo¬wanie istotnych decyzji zawodowych. Wybór kierunku studiów, szcze¬gólnie w obecnym systemie nie jest wiążący i jednoznaczny z wykony¬waniem wyuczonego zawodu. Planowanie przyszłej drogi zawodowej powinno się rozpocząć właśnie w okresie studiów. Jest to bowiem czas na wieloaspektowy rozwój, zarówno zdobywanie specjalistycznej wie¬dzy z określonego obszaru, jak i pierwszych doświadczeń zawodowych. Studia dają szansę na pozaprogramowe formy kształcenia oraz korzystanie z usług Akademickich Biur Karier, dzięki którym rozwijamy wła¬sne umiejętności oraz wyznaczamy płaszczyzny, w których dobrze się czujemy.
Wielu absolwentów studiów wyższych niezależnie od studiowanego kierunku boryka się z brakiem umiejętności i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Niedoprecyzowanie planów i perspektywy na przy¬szłość, odwlekanie decyzji zawodowych, roszczeniowa postawa wobec otoczenia to najczęstsze problemy absolwentów, którzy wkraczają na rynek pracy. Pojawia się tutaj konieczność pomocy doradcy zawodo¬wego, którzy poprzez działania doradcze jest w stanie pomóc odnaleźć młodemu człowiekowi właściwą drogę. Studenci i absolwenci nie wie-dzą gdzie można znaleźć pracę zgodną ze zdobywanym wykształceniem, jak jej szukać, jakie firmy z danej branży funkcjonują na lokalnym czy ogólnopolskim rynku pracy. To brak podstawowych informacji z zakresu świata zawodów, funkcjonowania rynku pracy są przyczynami niedostosowania się absolwentów do istniejących realiów.
Przejście między edukacją i wejście w świat pracy jest trudne, szczególnie dla absolwentów nie mających odpowiedniego przygotowania z zakresu poruszania się po rynku pracy. Wykształcenie nie jest obecnie gwarancją uzyskania zatrudnienia, a wymagający pracodawcy oprócz dyplomu oczekują umiejętności, które warto zdobywać właśnie w okre-sie studiów.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, Poznań 1995.

Bańka A., Poradnictwo transnacjonalne, Warszawa 2006.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka – w drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.

Eggert M., Doskonała kariera, Poznań 2004.

Ertelt B. J., Nowe trendy w poradnictwie zawodowym, [w:] Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego.

Fatyga B., Biała księga młodzieży polskiej. Diagnoza sytuacji młodych Polaków jako podstawa strategii państwa dla młodzieży, Warsza¬wa 2004.

Fitoussi J., Czas nowych nierówności, Kraków 2000.

Jan Paweł II, Laborem Exercens, Lublin 1986.

Jajtner D., Biura karier – po co i dla kogo istnieją?, „Pedagogika Pracy” 2006 nr 49.

Jańczak-Obst E., Inteligencja emocjonalna doradcy, [w:] B. Wojtasik, A. Kargulowa, (red.), Doradca – profesja, pasja, powołanie? Materiały ze Światowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego, Warszawa 29 -31 maja 2002.

Kukla D., Kurek K., Doradztwo w ponowoczesnym społeczeństwie ryzyka, [w:] D. Kukla (red.), Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, Warszawa 2009.

Lamb R., Poradnictwo zawodowe w zarysie, „Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego” 1998 nr 9.

Lelińska K., Znaczenie socjologicznych teorii wyboru zawodu w pracy doradcy zawodowego, [w:] H. Bednarczyk (red.), Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe, Radom 2002.

Mrozek M., Praca z klientem dorosłym, Warszawa 2009.

Pisula D., Poradnictwo kariery przez całe życie, Warszawa 2009.

Strona internetowa www.praca.pl, stan na: 15.03.2010.

Strona internetowa www.biura-karier.net, stan na: 14.04.2010.

Walczak-Duraj D., Wartości i postawy młodzieży polskiej, Łódź 2009, t. II.

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 1994.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142