MYŚLENIE PRAKSEOLOGICZNE STEFANA WYSZYŃSKIEGO I JEGO IMPLIKACJE PEDAGOGICZNE

Bartosz Mitkiewicz

Abstrakt


Duszpasterski i naukowy dorobek Stefana Wyszyńskiego pozostaje wciąż nieodkryty. W tym artykule sięgam po pojęcie praxis, które jest obecne w wielu tekstach Prymasa Tysiąclecia i z jego pomocą rekonstruuję koncepcję myślenia krytycznego z pozycji chrześcijańskiej. Moje rozważania prezentuję w czterech punkach. W pierwszym opisuję stan współczesnego człowieka za pomocą dwóch par wyrażeń przeciwstawnych: atrofia myślenia versus entropia działania oraz apateizm versus indyferencja. Przez ich skrzyżowanie powstaje punkt oznaczający postulowane przez Wyszyńskiego (pozytywne) „zatrzymanie w myśleniu”. Drugi punkt poświęcony jest rekonstrukcji pojęcia praxis w oparciu o wybrane teksty Wyszyńskiego. Na tej podstawie w trzecim punkcie ukazuję jego pojmowanie myślenia krytycznego. Polega ono na zmianie punktu widzenia albo gotowości do wysłuchania i zrozumienia partnera dialogu. W ostatnim, czwartym punkcie wyciągam dwie pedagogiczne konkluzje przeprowadzonych przeze mnie analiz.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benner D., A. English, Critique and Negativity: Towards the Pluralization of Critique in Educational Practice, Theory and Research, „Journal of Philosphy of Education” 38 (2004) s. 409-429.

Benner D., Pedagogika ogólna, [w:] Pedagogika, t. 1, red. B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2006, s. 115-195.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998.

Kożyczkowska A., Stefana Wyszyńskiego antropologia „możliwości”: ludzka praxis jako płaszczyzna możliwości, „Forum Oświatowe” 42 (2010) 1, s. 115-143.

Mitkiewicz B., Kardynał Stefan Wyszyński – wychowawca młodzieży, [w:] O społeczeństwie, wychowaniu i pracy w myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego, red. L. Marszałek, A. Solak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 229-239.

Nitecki P., Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego 1917-1946, Soli Deo, Warszawa 2008.

Rauch J., Let It Be, „The Atlantic Monthy” 5 (2003), s. 4-34.

Rynio A., Wychowanie młodzieży w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, RW KUL, Lublin 2001.

Stępkowski D., (R)ewolucja prakseologiczna w myśleniu i działaniu pedagogicznym według Dietricha Bennera, „Seminare” 24 (2007), s. 419-438.

Strona internetowa www.nonpossumus.pl

Więcek R., Państwo w nauczaniu społecznym Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2004.

Wyszyński S., „Idzie nowych ludzi plemię…”. Wybór przemówień i rozważań, Pallottinum, Poznań 2001.

Wyszyński S., Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy, Soli Deo – IW Pax, Warszawa 2000.

Wyszyński S., Katolicka nauka społeczna, Wybór artykułów z „Ate - neum Kapłańskiego” z lat 1929-1946, Wydawnictwo Diecezji Włocławskiej, Włocławek 2001.

Wyszyński S., Miłość i sprawiedliwość społeczna. Rozważania społeczne, Pallottinum, Poznań 1993.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142