INTERAKCJE SPOŁECZNE W PROCESIE SOCJALIZACJI

Aneta Skuza

Abstrakt


Człowiek rodzi się jako istota biologiczna, dopiero pod wpływem kultury określonego społeczeństwa staje się istotą społeczną. To właśnie kultura stanowi dla człowieka „coś” czego musi się „nauczyć” aby funkcjonować w określonym otoczeniu społecznym, a tym procesem, który „wprowadza” jednostkę w życie społeczne jest właśnie proces socjalizacji. Zatem jest to proces stawania się takim, jakim chce mieć nas nasze otoczenie społeczne. Nie mniej, treści społeczne, jakie przyswajamy sobie w toku procesu socjalizacji rzadko zapewniają funkcjonowanie, które byłoby całkowicie zgodne z wymaganiami społeczeństwa.
Lecz samo społeczeństwo ustala też pewien stopień rozbieżności, którego przekraczanie uważa za mniej lub bardziej groźny objaw nieprzystosowania społecznego i zaburzenie procesu socjalizacji.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronson E., Wilson T, Akert T. R., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i Społka, Poznań 1997.

Bausinger H., Senseless H., Identity. W: Jacobson-Widoling (red.), Identity: Personal and Social-Culturas, Uppsala 1982.

Berger P. L., Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa 1983.

Białecka-Pikul M., Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu, UJ, Kraków 2002.

Brittan A., The Privatized World Routledge and Kegan Paw, London 1977.

Bokszański Z., Tożsamość, interakcja, grupa, Łódź 1989.

Bourdieu P., Wacquant L. J. D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003.

Czapow C., Funkcjonalność instytucji socjalizujących. W: A. Podgorecki (red.), Socjotechnika. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji, KiW, Warszawa 1974.

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2006.

Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, GWP, Gdańsk 2005.

Hałas E., Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Lublin 1992.

Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.

Ilnicka R. M., Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży, Akapit, Toruń 2008.

Jasińska-Kania A., Socjologiczna koncepcja osobowości. W: Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia ogólna. Wykłady dla studentów, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1986.

Jasińska-Kania A., Socjologiczna koncepcja osobowości. W: Z. Krawczyk, W. Morawski (red.), Socjologia. Problemy podstawowe, PWN, Warszawa 1991.

Karwińska A., Socjalizacja w perspektywie indywidualnej i społecznej. W: A. Karwińska (red.), Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów, PWN, Warszawa 2008.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, PWN, Warszawa 2007.

Konopczyński M., Współczesne systemy resocjalizacyjne. W: B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja, t. 1, PWN, Warszawa 2007.

Kozłowska A., Jednostka a społeczeństwo. W: J. Polakowska-Kujawa (red.), Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 1999.

Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, PWN, Warszawa 1975.

Malewska H., Mechanizmy socjalizacji. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa 1973.

Mead G. H., Mind, Self and Society: From the Standpoint of a Social Behaviorist, University of Chicago Press, Chicago 1934.

Mead G. H., The Philosophy of the Present, LaSalle, III: Open Court Publishing 1959.

Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki (w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego w latach 1944-1955), Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990.

Mendras H., Elementy socjologii, Siedmioróg, Wrocław 1997.

Merton R. K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.

Mielicka H., „Poszarpana socjalizacja”. Przyczyny niedostosowania społecznego. W: A. Kieszkowska (red.), Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji, Karad, Kielce 2008.

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, KUL, Lublin 2000.

Ogburn W. F., Nimkoff M. F., Handbook of Sociology, London 1964.

Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.

Przetacznikowa M., Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, PZWS, Warszawa 1973.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, APS, Warszawa 2001.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.

Szmatka J., Małe struktury społeczne, PWN, Warszawa 2008.

Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.

Urban B., Pedagogika osób niedostosowanych społecznie. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001.

Zimbardo P. G., Ruch F. L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1994.

Zimbardo P. G., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, PWN, Warszawa 2008.

Znaniecki F., Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142