Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Nauczyciel w początkach niepodległej Polski. „Szkoła Powszechna” o przymiotach, obowiązkach i profesjonalizacji wychowawców młodego pokolenia

Iwonna Michalska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2019.1.03

Abstrakt


„Szkoła Powszechna” była kwartalnikiem, który ukazywał się w Warszawie w latach 1920–1928. W trudnym, pierwszym po odzyskaniu państwowości, okresie tworzenia polskiego szkolnictwa pismo odgrywało rolę „informatora” na temat spraw wychowania i nauczania. Poważne w nim miejsce zajmowała problematyka pedeutologiczna. Zamieszczane w tym dziale treści oscylowały między teorią a praktyką pedagogiczno-dydaktyczną. Z jednej strony skupiano się na zarysowywaniu postulowanego „obrazu” nauczyciela wraz ze wskazywaniem jego pożądanych cech, niezbędnych do kierowania edukacją uczniów, a jednocześnie precyzowano liczne zadania stawiane przed wychowawcą klasowym, z drugiej strony koncentrowano się na przygotowaniu zawodowym nauczycieli. Brak stosownego wykształcenia wielu z nich powodowało, że redakcja pisma skupiała się na ukazywaniu dróg zdobywania kwalifikacji niezbędnych w nauczaniu powszechnym, treści na temat dokształcania i doskonalenia w wykonywanej profesji.

Słowa kluczowe


pedeutologia; nauczyciel; rozwiązania metodyczne; „Szkoła Powszechna”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałaban J. (1920). Zadania społeczne nauczyciela szkoły powszechnej. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

Benni T. (1921). Kształcenie nauczycieli dla głuchoniemych. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

Ciembroniewicz J. (1920). O współżyciu nauczyciela z dziećmi. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

Cierzniewska R. (1997). Seminaria nauczycielskie w II Rzeczypospolitej. „Studia Pedagogiczne”, z. 30.

Ciszewski J. (1920). Kurs metodyczno-pedagogiczny w Nałęczowie. „Szkoła Powszechna”, z. I.

Dr Zygmunt Ziemniński. (1939). „Przegląd Pedagogiczny”, nr 7–8 (nekrolog).

Dziennik Praw Państwa Polskiego (1919), nr 14, poz. 147.

Dzierzbicka M. (1927). Metoda projektów w nauczaniu. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

Dzierzbicka M. (1926a). Nowe drogi kształcenia nauczycieli – Niemcy. „Szkoła Powszechna”, nr 2.

Dzierzbicka M. (1926b). Nowe drogi kształcenia nauczyciel – Austria. „Szkoła Powszechna”, nr 3.

Falski M. (1958). Koncepcja szkoły powszechnej i jej roli w ustroju szkolnictwa w okresie międzywojennym. „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. I.

Filipowicz F. (1986). Narodziny ruchu. W: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905–1985. Grześ B. (red.). Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Janowski A. (1923). Szkolne wycieczki krajoznawcze. „Szkoła Powszechna”, z. 2.

Kopczyński S. (1920). Wychowanie cielesne w szkole powszechnej. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

Laskowski F. (1921). Czego domaga się Ojczyzna nasza dzisiaj od nauczyciela. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

Lewin A. (1928). Organizacja praktyki pedagogicznej w seminariach nauczycielskich. „Szkoła Powszechna”, z. 3.

Liburówna M. (1921). Z dziedziny gospodarstwa szkoły powszechnej. „Szkoła Powszechna”, z. 2.

Łopuszański T. (1927). Szkoła jako zakład wychowawczy. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

Lis P. (1920). Kurs humanistyczny w Sieradzu, „Szkoła Powszechna”, z. 2.

M. K. (1925). Dwie lekcje religii w szkole jednoklasowej. „Szkoła Powszechna”, z. 3.

Marciniak Z. (1962). Sprawa upowszechniania nauczania początkowego w Królestwie Polskim, sierpień 1914 – sierpień 1917. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Mauersberg S. (1988). Oświata. W: Polska odrodzona 1918–1939: państwo, społeczeństwo kultura. Tomicki J. (red.). Warszawa: Wiedza Powszechna.

Mauersberg S. (1994). Sejm Nauczycielski (14–17 kwietnia 1919 r.). W: Studia z dziejów edukacji. Miąso J. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Michalski S. (1988). Koncepcje systemu edukacji w II Rzeczypospolitej: studium z pedagogiki porównawczej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Mikulski A. (1924). Wychowanie duchowe w szkole powszechnej. „Szkoła Powszechna”, z. 3–4.

Młodawska J. (1928a). Kurs pedagogiki nowoczesnej w Chełmie. „Szkoła Powszechna”, z. 4.

Młodawska J. (1928b). Zastosowanie planu daltońskiego przy zajęciach cichych w szkole powszechnej. „Szkoła Powszechna”, z. 4.

Moszczeńska I. (1921). Obowiązki szkoły względem państwa. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

Niemyska H. (1927). Kształcenie nauczycieli w Anglii. Szkoła Powszechna”, z. 1.

Państwowy Instytut Nauczycielski. (1921). „Szkoła Powszechna”, z. 3–4.

Popławski J. (1923a). Jeszcze o gminnych konferencjach nauczycielskich. „Szkoła Powszechna”, z. 2.

Popławski J. (1923b). Rozważania pedagogiczne. „Szkoła Powszechna”, z. 3.

Pretschchówna E.M. (1923). Lekcja języka polskiego. „Szkoła Powszechna”, z. 2.

R. (1928). Szkolnictwo Japońskie. „Szkoła Powszechna”, z. 3.

Radwan W. (1925). Postulaty w sprawie ustroju szkolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Rożenówna G. S.(1920). Kurs rysunku w Żyrardowie. „Szkoła Powszechna”, z. 2.

Ryszkowska H. (1923a). Pomoce naukowe. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

Ryszkowska H. (1923b). Refleksje i pomysły z praktyki nauczycielskiej. „Szkoła Powszechna”, z. 3.

Ryszkowska H. (1922). W sprawie nauczycielskich konferencji gminnych. „Szkoła Powszechna”, z. 4.

S. S. (1922). Konferencje nauczycielskie gminne. „Szkoła Powszechna”, z. 3.

Salwin M. (1920). Kurs przyrodniczo-geograficzny w Nieszawie. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

Schoenbrenner J. (1963). Walka o demokratyczną szkołę polską w latach 1918–1922. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Stattlerówna H. (1923). Metoda laboratoryjna w nauczaniu matematyki. „Szkoła Powszechna”, z. 3–4.

Sudelik J. (1920). Kurs gimnastyki w Solcu nad Wisłą. „Szkoła Powszechna”, z. 2.

Szczechura T. (1957). Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1919–1939, Warszawa: Wspólna Praca.

Szuman S. (1926). O źródłach i możliwościach psychicznego zbliżenia się do młodzieży. „Szkoła Powszechna”, z. 2.

Szycówna A. (1920). Społeczność szkolna. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

T. M. (1920). Preparandy. „Szkoła Powszechna”, z. 2.

T. W. (1923). Kilka słów o konferencjach nauczycielskich. „Szkoła Powszechna”, z. 1.

Trzebiatowski K. (1970). Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Tynelski S. (1929). Sieć szkolna szkolnictwa powszechnego. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Wieczorkiewiczówna H. (1921). Kurs metodyki śpiewu w Suchedniowie. „Szkoła Powszechna”, z.1.

Wyższy Kurs Nauczycielski w Warszawie. (1921). „Szkoła Powszechna”, z. 3–4.

Ziembiński Z. (1921). Od redakcji. „Szkoła Powszechna”, z. 2.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142