Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Uwarunkowania funkcjonowania drużyny harcerskiej na terenie gimnazjum salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej

Marek Jurczyszyn

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2019.1.08

Abstrakt


Praktyczna realizacja harcerskiego systemu wychowawczego w drużynie im. Tadeusza Kościuszki w okresie międzywojennym była różna w poszczególnych okresach. Najpierw praca przebiegała w podniosłym klimacie pierwszych lat niepodległości. Wkrótce nadszedł rok 1920 – wojna z bolszewicką Rosją, kiedy za wierność ideałom i wartościom harcerskim kilku młodych gimnazjalistów zapłaciło najwyższą cenę – swoje życie. Później nastąpił okres systematycznej pracy w drużynie i zastępach, której celem było integralne kształtowanie osobowości harcerzy. Podejmowano próby uatrakcyjnienia tematyki i formy organizacyjnej zajęć harcerskich, aby dostosować je do potrzeb kolejnych roczników młodzieży gimnazjalnej.

Słowa kluczowe


harcerstwo; salezjanie; wychowanie; Sokołów Podlaski;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Uniwersyteckie KUL (AU KUL). Teczka: Ks. Święcicki Antoni 1922–1926 [1928], sygn. PK 960.

Archiwum Salezjańskie w Sokołowie Podlaskim (ASSP). T.: Sprawozdania 1926–1938. Sprawozdania z działalności drużyny im. Tadeusza Kościuszki w Sokołowie Podlaskim, bez sygn.

Błażejewski W. (1985). Z dziejów harcerstwa polskiego 1910–1939. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

Czopowicz S. (2004). Bogu, Polsce, bliźnim. Obraz Harcerstwa Rzeczypospolitej Niepodległej: spuścizna ideowa i wychowawcza. Warszawa: Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES.

Dąbrowski S. J. (2018). Księża i zakonnicy w stuleciu Związku Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie. Lublin: Wydawca Ks. Robert Śliż.

Fietkiewicz O. (1985). Przedmowa, W: Błażejewski W. Z dziejów harcerstwa polskiego. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.

Gnat-Wieteska Z. (2002). Ksiądz Szambelan dr Antoni Święcicki. Garwolin: Wydawca Głos Garwolina.

Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920. Materiały do dziejów. Dąbrowski S. J. (red.). (2009). Lublin: Wydawnictwo Tylda.

Hardej B. (2008). Z dziejów sokołowskiego harcerstwa. W: Kwiek W. (red.). „Pieśń ujdzie cało…”. Historia i legendy ziemi sokołowskiej. Sokołów Podlaski: Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim.

Nekrasz W. (1931). Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914–1921. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa.

Niewęgłowski J. (1999). Salezjańskie Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim – historia i wychowanie, „Seminare”, t. 15, s. 377–388.

Niewęgłowski J. (2011). Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1898–1989. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

Niewęgłowski J. (2015). Towarzystwo Salezjańskie wobec wyzwań edukacyjnych w latach 1918–1939, „Seminare”, t. 36, nr 1, s. 151–162.

Winiarz A. (2000). Funkcjonowanie harcerskiego systemu wychowawczego w okresie II Rzeczypospolitej. Ciągłość czy zmiana? W: Walewander E. (red.). Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w okresie międzywojennym. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Winiarz A. (1994). Związek Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie 1918–1939. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Woźniak R. (1992). Prywatne Męskie Gimnazjum i Liceum Ks. Ks. Salezjanów im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim (1915) 1925–1948. Lublin (mps). Archiwum Uniwersyteckie KUL, sygn. T. m. 4989.

Zimmer B. (1987). Harcerstwo Lubelszczyzny. Lublin: Lubelska Komenda Chorągwi ZHP.

Zimmer B. (1991). Harcerskie środowiska Lubelszczyzny. Zarys historyczny. Lublin: Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” w Lublinie.

Protokół VIII konferencji X. X. Dziekanów, odbytej w dniu 16 listopada 1921 r. w Siedlcach, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, nr 11–12, s. 154–160.

Dziesięciolecie Zakładu i dwudziestolecie Gimnazjum Ks. Salezjanów im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim: 1915–1925–1935. Sokołów Podlaski: [b.d.w].

Aneks. W: Hausner W., Wierzbicki M., Sto lat harcerstwa. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142