NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ JAKO SPOSÓB ŻYCIA

Pádraig Hogan

Abstrakt


11.Streszczenie w języku polskimW tym artykule próbujemy ukazać, w jaki sposób należy rozumieć nauczanie i uczenie się – nie jako przedsięwzięcie narzucone z góry wolą władzy czy grupy, lecz jako sposób życia posiadający własną integralność, wypływający z wewnętrznej motywacji. Artykuł ma na celu przedstawienie takiego podejścia do praktyki i myśli wychowawczej, które w kluczowych punktach różni się od koncepcji Alasdair’a MacIntyre’a, choć równocześnie zawiera ważne podobieństwa. W dużej mierze zapomniany współcześnie Sokrates z Aten jest autorem oryginalnych inspiracji, ważnych dla rozumienia istoty wychowania, które będą przedmiotem analiz na początku tego artykułu. Następnie omawiamy niektóre wpływowe negacje tego rozumienia (nowoczesne i ponowoczesne). Z owych badań nad nauczaniem i uczeniem się jako szczególnym rodzajem relacji wynika konkluzja, w której naszkicowane zostają pokrótce pewne cnoty, konstytuujące ten sposób życia w jego bardziej aktywnych i bardziej refleksyjnych aspektach.

Słowa kluczowe


pedeutologia, filozofia edukacji, liberalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt H., The Human Condition, University of Chicago Press, Chicago 1958, rozdz. 5 [wydanie polskie: Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Fundacja Alethia, Warszawa 2000].

European Commission, Teaching and Learning: Towards the Learning Society – A White Paper on Education and Traning, Brussels 1996, s. 17-18.

Hadot P., Philosophy as a Way of Life, tłum. M. Chase, Blackwell, Oxford 1995.

„Journal of Philosophy of Education” 37 (2003) 2, s. 207-223.

Lyotard J. F., The Postmodern Condition, tłum. G. Bennington, B. Masumi, Manchester University Press, Manchester 1984 [wydanie polskie: Kondycja ponowoczesna, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Alethia, Warszawa 1997].

Lyotard J. F., The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, trans. G. Bennington, B. Masumi, Manchester University Press, Manchester 1984, s. 46 [wydanie polskie: Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Alethia, Warszawa 1997, s. 49, 51-63].

MacIntyre A. C., Dunne J., Alasdair MacIntyre on Education: In Dialogue with Joseph Dunne, “Journal of Philosophy of Education” 36 (2002) 1, s. 1-19.

MacIntyre A. C., Aquinas Critique of Education: Against his Own Age, Against Ours, [w:] Philosophers on Education, red. A. O. Rorty i in., Rourtedge, London 1998.

MacIntyre A. C., The Idea of an Educated Public, [w:] Education and Values: The Richard Peters Lectures, red. G. Haydon, University of London Institute of Education, London 1987.

MacIntyre A. C., Three Rival Versions of Moral Inquiry, Duckworth, London 1990. [Wydanie polskie: Trzy antagonistyczne wersje dociekań moralnych: etyka, genealogia i tradycja, tłum. M. Filipczuk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009].

MacIntyre A. C., Whose Justice? Which Rationality?, Duckworth, London, 1988. [Wydanie polskie: Czyja sprawiedliwość? Czyja racjonalność?, tłum. A. Chmielewski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007].

Plato, Apology (XXIII), [w:] The Dialogues of Plato In two volumes, tłum. B. Jowett, Random House, New York 1937.

Report on the National Education Convention, red. J. Coolahan, The Stationery Office, Dublin 1994.

Ricoeur P., Oneself as Another, tłum. K. Blamey, University of Chicago Press, Chicago 1992, s. 113 [wydanie polskie: O sobie samym jako innym, tłum. G. Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003].

Vlastos G., Socrates: Ironist and Moral Philosopher, Cambridge University Press, Cambridge 1991.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142