Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Organizacja Pracy Obywatelskiej Młodzieży „Straż Przednia” (1932–1939) jako szkoła formacji propaństwowej

Joanna Król

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2019.1.10

Abstrakt


Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego wspierała się na czterech głównych filarach: prymat państwa, idea solidaryzmu społecznego, idea elity społecznej i kult wodza oraz filozofia czynu. Jednym z ideologów obozu piłsudczykowskiego był Adam Skwarczyński. Szczególną wartość upatrywał w młodzieży, jako tej grupie, która ma uzdrowić życie publiczne w Rzeczypospolitej. Ta intencja posłużyła Skwarczyńskiemu w stworzeniu w 1932 roku Organizacji Pracy Obywatelskiej Młodzieży „Straż Przednia”. Organizacja ta, poprzez różnorodne formy aktywności, miała realizować główne idee ideologii sanacji. Działania młodzieży były przeprowadzane zarówno w szkole, jak i w środowisku pozaszkolnym. Przedwczesna śmierć Skwarczyńskiego, stosunkowo mała liczebność grupy i perturbacje wewnątrz niej nie pozwoliły jednak, aby Straż Przednia zrealizowała w pełni wszystkie swoje zadania. Niezależnie od tego stanowiła ona istotny element w dziejach organizacji młodzieżowych Drugiej Rzeczypospolitej, a wartości przez nią głoszone mogą być inspiracją dla współczesnej teorii i praktyki edukacyjnej.

Słowa kluczowe


Druga Rzeczpospolita; ideologia; wychowanie państwowe; organizacja młodzieżowa;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Araszkiewicz F. (1978). Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczpospolitej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bartnicka K. (1972). Wychowanie państwowe. „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. XV, s. 61–131.

Czerwiński S. (1929). O ideał wychowawczy szkoły polskiej. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone w dn.8 lipca 1929 r. na Kongresie Pedagogicznym w Poznaniu. W: Czerwiński S. (1934). O nowy ideał wychowawczy.Warszawa: Wydawnictwo Kultury Kultury i Oświaty.

Giddens A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Iwanicki M. (1986). O ideowo-wychowawczym oddziaływaniu sanacji na młodzież szkolną i akademicką. Siedlce: Wydawnictwo Uczelniane WSR-P.

Jakubiak K. (1994). Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji. Kształtowanie i upowszechnianie w periodycznych wydawnictwach społeczno-kulturalnych i pedagogicznych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Król J. (2012). Sławomir Czerwiński (1887–1931): minister, polityk, pedagog. W: Wybrani twórcy i ich idee pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej, Andrukowicz W., Magiera E. (red.). Szczecin: Wydawnictwo Zapol.

Kryńska E. (2002). Trwałe wartości ideologii wychowawczej Adama Skwarczyńskiego. „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, nr 3–4, s. 141–155.

Kupisiewicz C., Kupisiewicz M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Magiera E. (1997). Działalność i poglądy społeczno-pedagogiczne Adama Skwarczyńskiego (1886–1934). W: Koźmian D. (red.) Zapomniani pedagodzy lat międzywojennych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.

Muszyński W. (2008). Mali piłsudczycy. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 5–6, s. 69–75.

Okoń W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Paruch W. (2005). Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Skwarczyński A. (1931). Myśli o nowej Polsce. Warszawa: Biblioteka Drogi.

Skwarczyński A. (1933). Podstawy pracy w zespole. Warszawa: Biblioteka Straży Przedniej.

Skwarczyński A. (1934). Wskazania. Warszawa: Nakładem Straży Przedniej.

Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918–1970 (1971), Pietrzak T. (red.). Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Sokół T. (1999). Organizacja społeczna. W: Encyklopedia politologii. T. 1: Teoria polityki. Sokół T., Żmigrodzki M. (red.). Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Statut Organizacji Pracy Obywatelskiej Młodzieży Straż Przednia (1932). Warszawa: s.n.

Sztompka P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Wasylewski B. (1934). Adam Skwarczyński. Życiorys. W: Skwarczyński A. Wskazania. Warszawa: Nakładem Straży Przedniej.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142