WYBRANE ASPEKTY EDUKACJI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

Bartosz Koziński

Abstrakt


Artykuł przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z edukacją mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Składa się z dwóch części. W pierwszej zostanie przedstawiona struktura narodowościowa Polski i najważniejsze akty prawne regulujące działalność członków mniejszości narodowych. W drugiej części zaprezentowane zostaną najistotniejsze kwestie szkolnictwa mniejszościowego.

Słowa kluczowe


mniejszości narodowe i etniczne, polityka edukacyjna, Polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Browarek T., Chałupczak H., Mniejszości narodowe w Polsce: 1918-1995, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 293.

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 180-182; J. Mieczkowski, Między teorią a praktyką polityki wobec mniejszości narodowych w Polsce, „Acta Politica” 21(2009), s. 41-42.

Gudaszewski G., Przynależność narodowo-etniczna ludności…, dz. cyt., s. 3, dostępny na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/Przynaleznosc_narodowo-etniczna_w_2011_NSP.pdf (otwarty 24.02.2013).

Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2010, s. 4-6, dostępny na: http://sejmometr.pl/nik_ raporty/21077 (otwarty 26.02.2013).

Łodziński S., Polskie regulacje prawne dotyczące mniejszości narodowych i cudzoziemców na tle zasad polityki wielokulturowości, „Sprawy Narodowościowe”, 14-15(1999), s. 81-100.

Machul-Telus B., Majewska M. (opr.), Raport: Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym w Polsce 2010-2011, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012, s. 7, dostępny na: http://www.ore.edu.pl/strona- ore/index.php?option=com_content&view=article&id=

:nowa-publikacja-edukacja-mniejszoci-narodowych-i-etnicznych-oraz-spoecznoci-posugujcej-si-jzykiem-regionalnym-w-polsce-2011-2012q&catid=100:edukacja-jzykowa-aktualnoci&Itemid=1065 (otwarty 26.02.2013).

Mieczkowski J., Między teorią a praktyką polityki…, dz. cyt., s. 41; Por. G. Janusz: Regulacje prawne dotyczące ochrony mniejszości narodowych w Polsce, [w:] Status prawny mniejszości narodowych w Polsce w świetle Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych. Materiały z konferencji, Warszawa 23-24.10.2000, red. S. Łodziński, A. Chodyra, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s. 115.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012, s. 105, dostępny na: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13164_PLK_HTML.htm (otwarty 19.02.2013).

Plewko J., Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009, s. 55

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.04.1992, w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 1992, nr 36, poz. 155, par. 1-2.

Tracz M., Rozwój szkolnictwa dla mniejszości narodowych i grup etnicznych w Polsce, [w:] Wybrane problemy edukacyjne i kulturowe niektórych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie, red. W. Osuch, Geoinfo Sp. z o.o., Kraków 2007, s. 41-49.

Trzeci raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2011, s. 46, dostępny na: https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/III-Raport-dotycz%C4%85cy-sytuacji-mniejszo%C5%9Bci-narodowych-i-etnicznych-oraz-j%C4%99zyka-regionalnego.pdf (otwarty 26.02.2013).

Ustawa z dn. 7.09.1991, O systemie oświaty; „Dziennik Ustaw” 1991, nr 95, poz. 425, z późn. zm.

Ustawa z dn. 2.04.1997, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; „Dziennik Ustaw” 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.

Ustawa z dn. 7.10.1999, O języku polskim; „Dziennik Ustaw” 1999, nr 90, poz. 999, z późn. zm.

Ustawa z dn. 12.04.2001, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; „Dziennik Ustaw” 2001, nr 46, poz. 499, z późn. zm.

Ustawa z dn. 6.01.2005, o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym; „Dziennik Ustaw” 2005, nr 17, poz. 141, z późn. zm.

Wołczyk J., Elementy polityki oświatowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1974, s. 40-59; Por. Wymiary polityki społecznej, red. O. Kowalczyk, S. Kamiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 159.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142