Samodzielne macierzyństwo - wybór czy konieczność?

Klaudia Korzeniecka

Abstrakt


Niniejszy artykuł prezentuje zjawisko samodzielnego macierzyństwa. Opisano w nim dwie grupy samodzielnych matek: tych, które zostały samotnymi rodzicami z konieczności, w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych oraz matki, które dokonały świadomego wyboru, aby wychowywać dziecko bez pomocy drugiego rodzica. W pracy zostało przedstawione również samodzielne macierzyństwo z perspektywy realizacji funkcji rodzicielskich. Autorka poruszyła kwestię zaspokojenia potrzeb samodzielnych matek oraz opisała warunki rozwojowe dzieci samotnych matek.

Słowa kluczowe


samodzielne macierzyństwo, samodzielne rodzicielstwo, rodzina niepełna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczuk E., Wychowanie dzieci w rodzinach samotnych matek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.

Balcerzak-Paradowska B., Konwerska B., Sytuacja społeczna i materialna matek niezamężnych, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1983.

Beisert M., Psychologiczna sytuacja kobiet rozwiedzionych, [w:] Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, red. J. Mikulska, E. Pakszys, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.

Brągiel J., Wychowanie w rodzinie niepełnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole 1990.

Cudak H., Szkice z badań nad rodziną, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1995.

Dudak A., Samotne ojcostwo, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006.

Dudziak U., Życie, rodzina, wychowanie, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009.

Dyczewski L., Rodzina, społeczeństwo, państwo, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994.

Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2010.

Jarosz M., Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.

Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.

Kosińska-Dec K., Ci, którzy zostają, [w:] Rozwód? Czy się rozwodzić, jak się rozwodzić, co po rozwodzie?, red. A. Pohorecka, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1994.

Kozdrowicz E., Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.

Kukołowicz T., Czasowo samotne macierzyństwo, [w:] Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-Biela, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.

Lachowska B., Samotne macierzyństwo, [w:] Oblicza macierzyństwa, red. D. Kornas-Biela, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999.

Martin H., Emotional problems of development in children, London Academic Press, London 1974.

Nowak L., Wybrane tablice dotyczące gospodarstw domowych i rodzin. Część II - NSP 2011, dostępny na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2011/wybrane-tablice-dotyczace-gospodarstw-domowych-i-rodzin-czesc-ii-nsp-2011,23,1.html (otwarty 11.07.2014).

Pawłowska R., Jundziłł E., Pedagogika człowieka samotnego, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2006.

Pielkowa J., Rodzina samotnej matki jako środowisko wychowawcze, Uniwersytet Śląski, Katowice 1983.

Racław M., Trawkowska D., Samotne rodzicielstwo – między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Wrocław 2013.

Remisz M., Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodzin niepełnych i ich wspomaganie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski 2005.

Schlesinger B., The One – Partner Family, Perspectives and Annotated Bibliography, University of Toronto Press, Toronto 1969.

Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2003.

Więcławska A., Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci, a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.

Wróblewska W., Nastoletnie matki w Polsce – przygotowanie do życia seksualnego, „Problemy Rodziny”3 (1992).

Zienkiewicz B., Niepowodzenia szkolne i zaburzenia w rozwoju społecznym uczniów w młodszym wieku szkolnym wywodzących się z rodzin rozbitych, [w:] Problemy współczesnej patologii społecznej, red. B. Urban, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142