Nr 2 (2014)

Spis treści

Od redakcji

Od redakacji PDF
Dariusz Stępkowski 11-14

Artykuły i rozprawy

O niektórych uwarunkowaniach współczesnej recepcji arystotelizmu w perspektywie wychowania moralnego PDF
Jan Rutkowski 15-25
Janusz Korczak a pieniądze PDF
Anna Bystrzycka 27-44
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niewidomych i edukacja tyflopedagogiczna ich rodzin na przykładzie projektu "Międzynarodowa szkoła matek" PDF
Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz 45-59

Colloquia

Psychologiczne podstawy organizacji przestrzeni integracyjnej dla osób z wadami wzroku PDF (Русский)
ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КЛОПОТА 61-72
Rola identyfikacji w procesie integracji młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w społeczeństwie PDF (Русский)
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА КЛОПОТА 73-80
Praktyczna perspektywa integralnej wizji edukacji przedszkolnej PDF (English)
Lidia Marszałek 81-91
„Grzeczne dziewczynki i nieznośne chłopaki”. Agresja a gender – różnice, współzależność i konsekwencje PDF (English)
Justyna Tomczyk 93-103

Debiuty

Samodzielne macierzyństwo - wybór czy konieczność? PDF
Klaudia Korzeniecka 105-116

Kronika

Nowe trendy w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji wyższej na świecie PDF
Arkadiusz Durasiewicz, Wojciech Henryk Duranowski, Tomasz Barszczewski 133-144
O zespole FAS. Z prof. UKSW Marią Ryś - kierownikiem podyplomowego studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień rozmawiają Agnieszka Kubiak i Marta Sobocińska PDF
Agnieszka Kubiak, Marta Sobocińska 145-149
Konsekwencje restrukturyzacji krakowskiego szkolnictwa dla szkół specjalnych oraz integracyjnych (głos w dyskusji) PDF
Agnieszka Wątorek 151-160

Recenzje

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Wkład Matki Elżbiety Róży Czackiej w rozwój tyflologii wkontekście współczesnej recepcji jej myśli, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, ss. 263 PDF
Edyta Wolter 117-121
Ewa Dybowska, Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 399 PDF
Anna Banasiak 123-125
Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne, red. T. Biernat, J.A. Malinowski, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2013, ss. 231 PDF
Beata Krajewska 127-131

Sprawozdania

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ,,LOCAL CHANGE, SOCIAL ACTIONS AND ADULT LEARNING: CHALLENGES AND RESPONSES” (Lizbona, 26-28 czerwca 2014 r.) PDF
Aleksandra Kulpa-Puczyńska 161-163
SEMINARIUM METODYCZNE KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNYCH PRZEZ PRAKTYKI STUDENCKIE (Warszawa, 10 kwietnia 2014 r.) PDF
Aleksandra Spiżarna 165-169
SEMINARIUM NAUKOWE MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA OSÓB WYKLUCZONYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM (Warszawa, 7 stycznia 2014 r.)
Ewelina Ligęza 171-172