Data publikacji : 2020-07-18

Non-visual access to print and its barriers.

A review of the literature
Dział: Dział tematyczny

Abstrakt

W niniejszym artykule przeanalizowano w świetle literatury przedmiotu bariery osób niewidomych w bezwzrokowym dostępie do druku. Autorka przedstawiła dogłębną retrospekcję badań nad zagadnieniami dotyczącymi czytników ekranu i monitorów brajlowskich. Wyodrębnione przez nią bariery obejmują złożoność związaną z konwersją druku na alternatywne media (dotykowe i słuchowe), szkolenie z zakresu technologii wspomagających i gotowość tyflopedagogów, a także brak badań nad dobrymi praktykami instruktażowymi oraz szereg zagadnień związanych z ograniczeniami technologii w obszarach dostępności, użyteczności i doświadczenia użytkownika. W zakończeniu sformułowano zalecenia dotyczące praktyki i przyszłych badań w dziedzinie czytników ekranu oraz monitorów brajlowskich.

Słowa kluczowe

technologia wspomagająca ; dostęp ; niewidomy ; użyteczność ; wrażenia użytkownika ; brajl ; zaburzenia widzenia ; czytnik ekranu ; wyświetlacz brajlowski


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Rudinger, B. (2020). Non-visual access to print and its barriers. Forum Pedagogiczne, 10(2), 29-43. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie