Data publikacji : 2020-07-18

Wizualizacja jako symulacyjne kreowanie siebie w mediach społecznościowych

Dział: Debiuty

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sposobów wizualnej prezentacji siebie przez młodych ludzi na profilu Facebook. Na podstawie teorii symulakry Jeana Baudrillarda założono, że prezentacje te służą symulacyjnemu tworzeniu własnej tożsamości. W badaniu posłużono się metodą netnograficzną, ze szczególnym uwzględnieniem etnografii wizualnej. Zaprezentowane badania wpisują się w problematykę związaną z budowaniem tożsamości współczesnej młodzieży i trendami kultury ponowoczesnej. Wykazano, że treści wizualne stanowią nie tylko oderwany od rzeczywistości element kreowania siebie przez młodych ludzi, lecz także obraz fikcyjnej rzeczywistości. Uwidocznia się to zwłaszcza w wirtualnych formach aktywności i treściach zamieszczanych przez młode osoby w internecie.

Słowa kluczowe

wizualizacja ; tożsamość ; symulakra ; kultura upozorowana


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Mentel, A. (2020). Wizualizacja jako symulacyjne kreowanie siebie w mediach społecznościowych. Forum Pedagogiczne, 10(2), 289-302. https://doi.org/10.21697/fp.2020.2.21

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Czasopismo „Forum Pedagogiczne” zapewnia bezpłatny dostęp do wszystkich opublikowanych tekstów zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Wszystkie teksty opublikowane na stronie czasopisma od tomu 10 numeru 1 z 2020 roku są udostępniane w ramach sublicencji Creative Commons. UZNANIE AUTORSTWA – NA TYCH SAMYCH WARUNKACH (BY-SA) 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Każdy użytkownik internetu może dzielić się utworem – kopiować i rozpowszechniać go na wszelkie sposoby w dowolnym celu, a także rozpowszechniać utwory zależne (opracowania powstałe w oparciu o utwór) jednak tylko na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2020 rokiem prawa autorskie są zastrzeżone.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania opublikowanych artykułów w otwartych repozytoriach oraz portalach naukowych z podaniem źródła oraz identyfikatora DOI.

Autorzy, których teksty zostały przyjęte do publikacji, podpisują umowę o nieodpłatne przeniesienie praw autorskich do dzieła.

Czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat związanych z procedurą przesyłania i redagowania tekstów.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie