Vol 26, Nr 4 (2015)

Spis treści

Rozprawy i artykuły

Małżeństwo przymierzem miłości i miłosierdzia PDF
Czesław Rychlicki 5-28
Kanoniczne przeszkody małżeńskie – zarys problematyki PDF
Wojciech Góralski 29-52
Przymus i bojaźń w kanonicznym prawie małżeńskim a groźba w polskim prawie rodzinnym PDF
Dorota Urbanowska-Wójcińska 53-66
Nierozerwalność małżeństwa a przywileje wiary w kanonicznym porządku prawnym PDF
Ginter Dzierżon 67-82
Poradnie małżeńsko-rodzinne w diecezji w aspekcie kanoniczno-duszpasterskim PDF
Jerzy Adamczyk 83-108

Orzecznictwo sądowe

Błąd co przymiotu osoby u powoda (kan. 1097 § 2 KPK) i wykluczenie dobra potomstwa przez pozwaną (kan. 1101 § 2 KPK) w wyroku Roty Rzymskiej c. Monier z 13 maja 2011 r. PDF
Wojciech Góralski 109-116

Recenzje

R. Dappa, La scienza minima necessaria per contrarre il matrimonio nella dottrina e nella giurisprudenza rotale (can. 1096 CIC), Gliwice 2013, 205 ss. PDF
Ginter Dzierżon 117-120
Janusz Mariański, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana, Toruń 2012, 438 ss. PDF
Andrzej Tarczyński 117-120