The figure of Saint Ladislaus in Hungarian Baroque Chants and Sermons

Norbert Medgyesy

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2018.25.9

Abstrakt


The source material for the present research contains chants and sermons written in honour of Saint Ladislaus from 1634 to 1836. A precise survey shows a variety of motifs dealing with the figure of Saint Ladislaus. The main question of the study is to what extent the Baroque speeches transmit the figure of St. Ladislaus as described in medieval sermons? It is showed that there are many links but it it impossible to find a direct relationship between baroque literature and medieval texts.


Słowa kluczowe


Saint Ladislaus; chants; sermons; baroque literature

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Annales Ecclesiastici Regni Hungariae, Authore Melchiore Inchofer Societatis Jesu, Tomus I., Romae, Typis Ludovici Strigniani, 1644. XXII.

Bálint S., Barna G., Búcsújáró magyarok. A magyarországi búcsújárás története és néprajza [Hungarians on Pilgrimages. History and Ethnography of Hungarian Pilgrimages], Budapest 1994, p. 347.

Barna B., Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon [Places of Pilgrimage and Worship in Hungary]. Budapest 1990, pp. 163–165.

Bonfini A., A magyar történelem tizedei [Decades of Hungarian History], translated by Péter Kulcsár, Budapest 1995, p. 325–326.

Bóldog Aszszonyról XXXX. Prédikátziók, mellyeket különb helyeken s üdökben mondott, most pedig Többek kérésére a’ Lelkek hasznáért, a’ Titkok’ rende-szerént egygyütt ki-adott Máté Sz., Szent Pál’ szerzete-béli pap, a pétsi-megyében elöbb kárászi plébános, most semináriom-béli Professor [XXXX Sermons on the Virgin Mary delivered at different places and time, now published for the souls of many by Pauline monk Máté Simon, first parish priest of Kárász, Pécs county, then professor in the seminary], Vác, Máramarossy Gotlieb Antal, 1801, p. 378–379.

Czibula K., „Két napnak a’ nagy égen nincs helye.” Szent László király alakja az iskolai színpadon és a hivatásos színjátszás kezdetén, in: „Vállal magasb mindeneknél”: op. cit. p. 147–164 .

[K. Czibula, “No place for two Suns on the Great Sky.” The Figure of Saint Ladislaus on the School Stage and at the Beginning of Professional Acting. in: “Standing Head and Shoulders Above Everybody” op. cit. pp. 147–164]

Dankó J., Vetus Hymnarium ecclesiasticum Hungariae, Budapest 1893, p. 398–399.

Demeter J., „Palotás cselek” a színpadon. A hatalom legitimációs dilemmái az iskolai színpadon, in: Dráma – múlt, színház – jelen, K. Czibula, A. Emődi, Sz. János-Szatmári, Kolozsvár–Nagyvárad 2009, p. 151–168. (Régi Magyar Színház 4.) [J. Demeter, „Palotás Cunnings” on Stage. Legitimacy Dilemmas of Power on the School Stage, in: Drama – Past, Theatre – Present, K. Czibula, A. Emődi, Sz. János-Szatmári, Kolozsvár–Nagyvárad 2009, pp. 151–168. (Old Hungarian Theatre 4.)]

Dobszay L., Az ország patrónusainak liturgikus tisztelete a középkori zsolozsmában, in: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi [Liturgical Veneration of Hungarian Patrons in Medieval Liturgy], ed. P. Cséfalvay, I. Kontsek, Esztergom 2000. p. 96–106. (Compiled edition: Dobszay László válogatott írásai, 1995–2010.

Domokos P. P., Egyházi énektöredék Szent Lászlóról, mely a Képes Krónika két látomás-legendáját eleveníti meg, [Ecclesiastical song fragment on St. Ladislaus presenting two visionary legends from the Illuminated Chronicle] „Vigilia” 49/ 1984, vol. 8, p. 628−631.

Énekek Szent László király tiszteletére – Cantiones de Sancto Ladislao rege [Songs in Honour of St. Ladislaus], ed. A. Kovács, Medgyesy S., Budapest 2012, pp. 137–208, nr. 27–59.

Falvy Z., Drei Reimoffizien aus Ungarn und ihre Musik, Budapest, 1968.

Holl B., Repertorium hymnologicum medii aevi Hungariae: initia hymnorum, officiorum rhythmicorum, sequentiarum, troporum, versuum alleluiaticorum cantionumque, ed. K. Körmendy, with an introduction by Edit Madas, Budapest 2012, nr. 14, 46, 112, 115, 184, 256, 359, 505, 645, 646, 685, 686, 699, 702, 777.

Johannes Caioni: Cantionale Catholicum. Petrás Incze János: Tudósítások (Reports), ed. P. P. Domokos, Budapest 1979, p. 832–833, nr. 557.

Kájoni J., Cantionale Catholicum, Csíksomlyó, 1676, p. 472; 1719. p. 406.

Képes Krónika. A magyarok régi és legújabb tetteiről, eredetükről és növekedésükről, diadalaikról és bátorságukról [Illuminated Chronicle. About the Deeds of the Hungarians, their Origin and Growth, their Triumphs and Courage], translated by L. Geréb; description and explanation of illustrations by Csapodié K. Gárdonyi, notes: L. Mezey, Budapest 1971, chapter 124.

Kerny T., „S. Ladislaus rex Ungariae rosario ensi obvoluto pugnare solitus.” A fölajánlás téma és a rózsafüzér attribútum Szent László barokk ikonográfiájában [The Offering Theme and the Rosary Attribute in the Baroque Iconography of Saint Ladislaus], in: A domonkos rend Magyarországon [The Dominican Order in Hungary], ed. P. A. Illés, B. Zágorhidi Czigány, Piliscsaba–Budapest–Vasvár 2007, p. 331–350.

Kerny T., Szent László tisztelete a képzőművészetben [The Veneration of St. Ladislaus in Fine Art], in: Énekek Szent László király tiszteletére [Song in Honour of St. Ladislaus], op. cit. p. 33–49.

Kerny T., Szent László tisztelete és középkori ikonográfiája [Veneration and Medieval Iconography of Saint Ladislaus], in: B. J. Hankovszky OP, T. Kerny, Z. Móser, Ave, Rex Ladislaus, Budapest 2000, p. 30–42.

Kerny T., Szent László tiszteletének kutatástörténete (1977–2007), in „Vállal magasb mindeneknél”. A Szent László-herma Győrbe érkezésének 400. évfordulóján megtartott tudományos konferencia előadásai. Győr, 2007. június 25–27. (Arrabona Múzeumi Közlemények 46/1.) ed. N. Medgyesy S., Z. Székely, Győr 2008, p. 15–36. [Kerny, T. “A Research History of Saint Ladislaus’ Veneration (1977–2007).” A Scientific Conference on the 400th Anniversary of the Arrival of Saint Ladislaus’ Herm to Győr Entitled “Standing Head and Shoulders Above Everybody” [a line quoted from the 19th century Hungarian poet, Arany János’ epic, Toldi’s Night – Fifth Canto]. 25–27 June 2007. Győr. Arrabona Museum Publications 46/1 edited by N. Medgyesy S., Z. Székely. 2008. Győr. pp. 15–36.]

Kilián I., Slavkovski Benedek drámája Salamon, valamint Géza és László küzdelméről (Privigye, 1718), in: „Vállal magasb mindeneknél”: op. cit. p. 131–146 [I. Kilián, Benedict Slavkovski’s drama on the struggle of Solomon, Géza and Ladislaus. (Privigye, 1718), in: “Standing Head and Shoulders Above Everybody” op. cit. pp. 131–146 ].

Knapp E., Ismeretlen irodalom- és nyelvelméleti munkák a 18. század első feléből. Csete István és Gyalogi János [Unknown literary and linguistic works from the first half of the 18th century. István Csete and János Gyalogi], „Irodalomtörténeti Közlemények”, 106/2002, vol. 3–4, p. 261–294.

Knapp E., Tüskés G., Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a német jezsuita színpadon, in: Sedes Musarum. Neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon, ed. É. Knapp, G. Tüskés, Debrecen 2009, p. 301–343, 409–428. [É. Knapp, G. Tüskés, Hungarian School Plays on Historical Themes on the German Jesuit Stage. in: Sedes Musarum. Neolatin Literature, History of Science and Literature Theory in Early Modern Times, ed. É. Knapp, G. Tüskés, Debrecen 2009, pp. 301–343, 409–428.]

Kovács A., Szent László tisztelete a középkori magyar zenetörténetben [The Veneration of Saint Ladislaus in Hungarian Medieval Music], in: „Vállal magasb mindeneknél”[Standing Head and Shoulders Above Everybody]: op. cit. p. 169–192.

Kővári R., A Deák–Szentes-kézirat – The Deák–Szentes Manuscript, Budapest 2013, nr. 111.

Kővári R., A Szent László-népénekek dallamairól, in: „Vállal magasb mindeneknél, op. cit. p. 254. [On the Melodies of St. Ladislaus chants, in: “Standing Head and Shoulders Above Everybody” op. cit. p.254]

Lukácsi Z., Szószék és világosság. A magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás korában [Pulpit and Light. Hungarian Catholic Preaching in the Age of Enlightenment], Győr 2013.

Lukácsy S., Prédikációk Szent László királyról [Sermons on St. Ladislaus], „Vigilia”, 60/ 1995, vol. 9, p. 666–669.

Madas E., Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae. Középkori prédikációk Szent László királyról [Medieval Sermons on St. Ladislaus]. (Bilingual edition) Debrecen 2004.

Madas E., Z. Gy. Horváth, Középkori prédikációk és falképek Szent László királyról – Sermones de Sancto Ladislao rege Hungariae (with István Hajdú)[Medieval Sermons and Murals on St. Ladislaus]. Középkori falképek Szent László királyról – San Ladislao d’ Ungheria nella predicazione e nei dipinti murali (with Mária Prokopp and Béla Gondos) [Medieval Murals on St. Ladislaus], Budapest 2008.

Medgyesy N., „…az Magyar-Országi Szentség déli Nap-világa…” Szent László király alakja a magyarországi barokk irodalomban [The Figure of Saint Ladislaus in Hungarian Baroque Literature], in: Szent Király, lovagkirály. A Szent László-herma és a koponyaereklye vizsgálatai [Holy King, Knight-king. Examination of St. Ladislaus’ Herm and Skull Relic], ed. L. A. Kristóf, Z. Lukácsi, L. Patonay, Győr 2017, 43–68.

Medgyesy N., A 18. századi győri Szent László-tisztelet és a konfraternitások kapcsolata, in: Amicitia. Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára – Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés, [The relationship between the veneration of Saint Ladislaus and the confraternities of the 18th century in Győr, in: Amicitia. Studies on the 60th Birthday of Gábor Tüskés] ed. R. Lengyel, I. Csörsz Rumen, B. Hegedüs, M. Kiss, O. Lénárt, Budapest 2015, p. 114–124. Online: http://reciti.hu/wp-content/uploads/AMICITIA.pdf

Medgyesy N., Kisiskolák, tanítómestereik és kéziratos énekeskönyveik a 18. századi győri egyházmegyében, in: Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára,[Small Schools, Schoolmasters and Songbooks in 18th century Diocese of Győr] ed. Arató György, Nemes Gábor, Vajk Ádám, Győr, 2016, pp. 399–402.

Régi Magyar Költők Tára XVII. század 15/A/B,(Old Hungarian Poets) ed. Béla Stoll, notes written by Béla Holl, Budapest 1992, nr. 475.

Régi magyar prédikációk, 16–18. század. Egyetemi szöveggyűjtemény [Old Hungarian Sermons, 16th–18th century. University textbook], ed. L. Szelestei N., Budapest 2005.

Tarnóczy I., Rex Admirabilis, sive vita Sancti Ladislai Regis Hungariae historico-politica, Ad Christianam Eruditionem Elogijs Theo-Politicis illustrata, Viennæ Austriæ, Typis Joannis Christophori Cosmerovii, Sacrae Caesareae Majestatis Typographi Aulici, 1681.

Tasi R., Az isteni szó barokk sáfárai [Baroque Stewards of the Divine Word], Debrecen 2009.

Török J., Szent László a középkori magyarországi liturgiában [Saint Ladislaus in Hungarian Medieval Liturgy], in Athleta Patriæ. Tanulmányok Szent László történetéhez, ed. L. Mezey, Budapest 1980, p. 135–159.

Varga I., Pintér M. Zs., Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a 17–18. században, Budapest 2000, p. 77–90 [I. Varga, M. Zs. Pintér, History on Stage. Hungarian School Plays on Historical Themes in the 17th–18th Century. Budapest 2000, pp. 77–90]

Zrínyi Miklós prózai munkái. (Zrínyi Miklós összes művei) [Prose works of Miklós Zrínyi (Collected works of Miklós Zrínyi)], ed. P. Kulcsár, Budapest 2004.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.