Zasady etyczne

ZASADY ETYCZNE STOSOWANE W "SAECULUM CHRISTIANUM"

Niniejsze zasady etyczne dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w proces publikacji. Autorzy, redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zapoznania się ze standardami zachowań etycznych stosowanych przez „Saeculum Christianum” W przypadku naruszenia tych zasad będą stosowane międzynarodowe standardy COPE (dostępne w języku angielskim pod adresem https://publicationethics.org/core-practiceshttps://publicationethics.org/files/u2/All_flowcharts.pdf oraz w języku polskim https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf)

Autorzy

Autorzy przesyłają na adres Redakcji „Saeculum Christianum” artykuły o oryginalnej treści naukowej, nigdzie niepublikowane, które aktualnie nie są przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

Autor jest zobligowany do zamieszczenia przypisów do prac innych autorów jeżeli dosłownie ich cytuje lub parafrazuje ich myśli. W przypadku, kiedy Autor korzysta z cudzych prac takich jak tabela czy grafika, których wykorzystanie wymaga zgody, przedstawiający pracę do publikacji jest zobligowany do uzyskania koniecznych uprawnień jeszcze przed przesłaniem tekstu do Redakcji. W przypadku plagiatu zgłoszony tekst zostanie odrzucony.

W przypadku kiedy zgłoszony tekst ma więcej niż jednego autora należy dokładnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji, jak również ich afiliacji. Obowiązek ten spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do publikacji. Niespełnienie tych wymagań wiąże się z odrzuceniem tekstu.

Nadesłanie tekstu do Redakcji jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż autor posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego tekstu oraz wyraża zgodę na jego publikację na łamach „Saeculum Christianum” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną czasopisma oraz na zamieszczenie tekstu na stronach internetowych.

Autorzy są proszeni o przesłanie wraz z tekstem przeznaczonym do publikacji oświadczenia znajdujące się na stronie w zakładce dla Autorów.

Autorzy oświadczają, że znana jest im "Polityka Open Access" czasopisma Saeculum Christianum zamieszczona na jego witrynie oraz że się na nią w pełni zgadzają. 

 

Redakcja „Saeculum Christianum”

 1. Troszczy się o merytoryczny i formalny poziom zgłaszanych artykułów;
 2. Troszczy się o przestrzeganie procedur redakcyjnych;
 3. Podejmuje decyzje o przyjęciu materiału do publikacji zgodnie z zasadami etycznymi, w oparciu o merytoryczne kryteria;
 4. Troszczy się o wolność dyskusji naukowej;
 5. Określa wymogi stawiane autorom tekstów zgłaszanych do Redakcji;
 6. Troszczy się o przestrzeganie zasad etycznych związanych z publikowaniem materiałów;
 7. Przedstawia recenzentom jasne kryteria recenzowanych materiałów;
 8. Zapewnia anonimowość recenzji oraz troszczy się o unikanie konfliktów interesów;
 9. W przypadku pojawienia się skarg odpowiada na sygnalizowane zarzuty i wskazuje mechanizm odwoławczy;
 10. Przechowuje dokumentacje związane z procesem wydawniczym czasopisma.

 

Rada naukowa „Saeculum Christianum”

1.Troszczy się o poziom naukowy SCh;

2. Wspiera Redakcję SCh w pracach redakcyjnych;

3. Promuje czasopismo w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym.

 

Zasady dotyczące niewłaściwych praktyk

 W sytuacji zastrzeżeń dotyczących materiałów publikowanych w SCh Redakcja na zwołanym spotkaniu analizuje ich treść. Sekretarz Redakcji wysyła odpowiedź do zainteresowanych osób drogą elektroniczną.  W przypadku, kiedy podnoszone zarzuty dotyczą pracy Redakcji SCh sprawa jest skierowywana do rozpatrzenia i decyzji Prorektora ds. Nauki i Współpracy Naukowej UKSW, który odpowiada za czasopisma wydawane w UKSW.

 

Zasady dotyczące autorstwa i oryginalności złożonego do Czasopisma tekstu

 Redakcja SCh oczekuje od autora złożonego tekstu jasnego stwierdzenia, że jest on oryginalny i nie był wcześniej opublikowany w żadnym innym czasopiśmie oraz języku. Jeśli artykuł jest wieloautorski takie oświadczenie podpisują wszyscy autorzy artykułu. Redakcja SCh dokłada starań, aby nie zostały naruszone zasady etyczne badań naukowych oraz nie popełniono plagiatu.

 

Zasady odwoływania się od decyzji Redakcji SCh

 W przypadku kiedy autor nie zgadza się ze stanowiskiem Redakcji może się odwołać do Prorektora ds. Nauki i Współpracy Naukowej UKSW.

 

Zasady dotyczące konfliktu interesów

 Redakcja SCh stara się, aby w procesie pracy redakcyjnej nie dochodziło do konfliktu interesów pomiędzy autorami a recenzentami oraz autorami a członkami Redakcji. Redakcja SCh stara się o to, aby proces recenzyjny zgłaszanych materiałów przebiegał jak najbardziej obiektywnie. Recenzenci nie są informowani o personaliach autorów artykułów. Redakcja stara się o to, aby nie zachodziła pomiędzy autorami i recenzentami zależność służbowa czy rodzinna. Aby uniknąć konfliktu interesów autor jest zobowiązany przez Redakcję do złożenia oświadczenia na temat finansowania badań, których wyniki są prezentowane w złożonym do SCh artykule. Wszelkie zastrzeżenia związane z konfliktem interesów powinny być zgłaszane do Redakcji, która je rozpatruje i informuje o wyniku autora.

 

Zasady udostępniania materiałów publikowanych w SCh

 Materiały są dostępne w formie drukowanej oraz elektronicznej. Wydawnictwo Naukowe UKSW prowadzi sprzedaż czasopisma w wersji drukowanej.

 

Zasady dotyczące kurateli etycznej

 Redakcja SCh stara się o poszanowanie zasad etycznych, które odnoszą się do poszanowania prywatności i godności każdego człowieka. Redakcja SCh troszczy się o przestrzeganie polityki prywatności i ochrony danych osobowych osób współpracujących z Redakcją. Dane o których wyżej są wykorzystywane jedynie do potrzeb związanych z procesem wydawniczym. Informacje dotyczące ochrony danych UKSW są dostępne na witrynie internetowej UKSW: https://uksw.edu.pl/uniwersytet/ochrona-danych-osobowych/zglaszanie-naruszen/ Wszelkie przypadki naruszenia ochrony danych osobowych mogą być zgłaszane przez tę witrynę.

 

Zasady dotyczące własności intelektualnej

 Prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy bądź współautorzy tekstów. Podpisują oni umowę dotycząca publikacji artykułu z Wydawnictwem Naukowym UKSW. Wzór umowy dostępny jest na stronie SCh (Zakładka Dla Autorów → Wzory oświadczeń). Materiały udostępnione na stronie SCh mają status Open Access i są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons (CC BY- ND 4.0). Autor nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z publikacją artykułu, nie uzyskuje też z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Autorowi przysługuje bezpłatny egzemplarz autorski Czasopisma z opublikowanym artykułem.

 

Zasady zarządzania czasopismem 

Czasopismo SCh jest wydawane przez Instytut Historii UKSW we współpracy z Instytutem Archeologii i Instytutem Historii Sztuki. Redaktora Naczelnego oraz pozostałych Członków Redakcji powołuje Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Dyscypliny Historia UKSW. Wszelkie sprawy związane z finansowaniem czasopisma są podejmowane przez władze UKSW.

 

Zasady dotyczące oceniania

 Artykuły złożone do SCh podlegają następującej procedurze oceny:

 1. Redakcja przeprowadza wstępną ocenę artykułu, jego zgodność z profilem czasopisma i spełnienia wymogów formalnych. Informuje autora o przyjęciu lub odmowie przyjęcia materiału do dalszego etapu oceny.
 2. Merytorycznej oceny zgłoszonego materiału dokonują dwaj niezależni eksperci będący samodzielnymi pracownikami naukowymi w określonej dyscyplinie.
 3. W oparciu o nadesłane recenzje Redakcja podejmuje decyzje o akceptacji i przyjęciu artykułu do druku bądź jego odrzuceniu. Warunkiem dopuszczenia materiału do druku jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku jednej recenzji pozytywnej, a drugiej recenzji do poprawy artykuł jest odsyłany autorowi do poprawy, po czym jest ponownie przesłany do tego samego recenzenta. W przypadku dwóch recenzji kierujących materiał do poprawy artykuł nie jest przyjmowany do druku.

 

Od 2023 roku lista recenzentów danego rocznika jest publikowana w drugim numerze czasopisma. Członkowie Redakcji w miarę możliwości biorą udział w szkoleniach organizowanych przez uczelnię mających na celu usprawnienie pracy redakcyjnej. 

W przypadku zakwestionowania przez autora decyzji Redakcji w trakcie procesu wydawniczego sprawę rozstrzyga Prorektor ds. Nauki i Współpracy Naukowej UKSW odpowiedzialny za czasopisma wydawane przez UKSW.

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.