Zasady etyczne

Niniejsze zasady etyczne dotyczą wszystkich osób zaangażowanych w proces publikacji. Autorzy, redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zapoznania się ze standardami zachowań etycznych stosowanych przez „Saeculum Christianum” W przypadku naruszenia tych zasad będą stosowane międzynarodowe standardy COPE (dostępne w języku angielskim pod adresem https://publicationethics.org/core-practiceshttps://publicationethics.org/files/u2/All_flowcharts.pdf oraz w języku polskim https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf)

Autorzy

Autorzy przesyłają na adres Redakcji „Saeculum Christianum” artykuły o oryginalnej treści naukowej, nigdzie niepublikowane, które aktualnie nie są przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.

Autor jest zobligowany do zamieszczenia przypisów do prac innych autorów jeżeli dosłownie ich cytuje lub parafrazuje ich myśli. W przypadku, kiedy Autor korzysta z cudzych prac takich jak tabela czy grafika, których wykorzystanie wymaga zgody, przedstawiający pracę do publikacji jest zobligowany do uzyskania koniecznych uprawnień jeszcze przed przesłaniem tekstu do Redakcji. W przypadku plagiatu zgłoszony tekst zostanie odrzucony.

W przypadku kiedy zgłoszony tekst ma więcej niż jednego autora należy dokładnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie publikacji, jak również ich afiliacji. Obowiązek ten spoczywa na osobie zgłaszającej tekst do publikacji. Niespełnienie tych wymagań wiąże się z odrzuceniem tekstu.

Nadesłanie tekstu do Redakcji jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż autor posiada pełne prawa autorskie do nadesłanego tekstu oraz wyraża zgodę na jego publikację na łamach „Saeculum Christianum” w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną czasopisma oraz na zamieszczenie tekstu na stronach internetowych.

Autorzy są proszeni o przesłanie wraz z tekstem przeznaczonym do publikacji następującego oświadczenia:

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP