O czasopiśmie

1. O Czasopiśmie

Saeculum Christianum jest pismem związanym z Instytutem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest czasopismem naukowym, publikującym materiały z zakresu historii. Jego struktura obejmuje: rozprawy i artykuły, materiały źródłowe, sprawozdania i komunikaty, recenzje i wspomnienia pośmiertne. Przyjmowane są teksty w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Redakcja przyjmuje do druku teksty dotychczas niepublikowane. Nadesłane teksty są dopuszczane do druku na podstawie dwóch pozytywnych recenzji. Nad właściwym poziomem merytorycznym i edytorskim czuwa redakcja a także rada naukowa oraz zespół recenzencki. Przed skierowaniem do druku materiały poddawane są korekcie edytorskiej oraz językowej.

2. Historia czasopisma

Saeculum Christianum pismo historyczno-społeczne zostało założone w 1994 roku. Założycielem oraz Redaktorem Naczelnym pisma, wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, do 2013 roku był ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk. Od początku "Saeculum Christianum" było periodykiem związanym z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukazując się jako półrocznik. Na łamach pisma ukazywały się artykuły o tematyce socjologicznej, politologicznej i historycznej.
W 2014 roku wprowadzono wiele zmian w strukturze "Saeculum Christianum". Przeorganizowano Zespół Redakcyjny oraz Radę Naukową zapraszając do niej profesorów z polskich jak i zagranicznych uczelni wyższych. Ponadto pismo uzyskało nową szatę graficzną, zmieniło nazwę na "Saeculum Christianum pismo historyczne" oraz przekształciło się w rocznik związany z Instytutem Nauk Historycznych UKSW. Redaktorem Naczelnym jest ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk.

3. Dane czasopisma:

  • ISSN: 1232-1575
  • eISSN: 2720-0515
  • DOI: 10.21697/sc

Czasopismo "Saeculum Christianum" od 2019 roku jest półrocznikiem. Czasopismo jest wydawane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Czasopismo jest dostępne w nastęujących repozytoriach naukowych:

4. Cel czasopisma: Głównym celem czasopisma "Saeculum Christianum"  jest prowadzenie badań z zakresu historii, historii sztuki i archeologii. Redakcja dąży do stworzenia międzynarodowej społeczności naukowej, która prowadzi badania w wymienionych obszarach badawczych.

5. Zasady udostępniania: Materiały publikowane na łamach Saeculum Christianum są dostępne w wersji papierowej i elektronicznej. Redakcja udostępnia na stronie czasopisma atrykuły bezpośrednio po ukazaniu się wersji drukowanej.  Autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną i 3) opublikowaną wersję swoich materiałów w instytucjonalnych lub wybranych przez siebie repozytoriach.

6. Polityki:

  • Polityka dotycząca opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych opłat związanych z publikowaniem artykułów naukowych w Czasopiśmie.  Autorzy nie otrzymuja żadnej gratyfikacji za publikowane materiały.
  • Poliytyka archiwizowania: Pliki elektroniczne "Saeculum Christianum" są długoterminowo archiwizowane w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej (serwos Polona)
  • Polityka reklamowa: Na łamach "Saeculum Christianum"  w wersji papierowej i w wersji elektronicznej nie są publikowane żadne reklanmy.
  • Polityka Prywatności:  Dane autorów tj. imię, nazwisko, adres-email wprowadzane na stronę czasopisma "Saeculum Christianum" są wykorzystywane wyłącznie do celów czasopisma. Redakcja nie udostępnia danych autorów żadnym innym podmiotom.
  • Polityka w zakresie praw autorskich  materiałów publikowanych w czasopismach wydawanych na UKSW jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy. Artykuły opublikowane w "Saeculum Christianum" są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe , która zezwala na:

Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
  • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.