O czasopiśmie

O Czasopiśmie

Saeculum Christianum jest pismem związanym z Instytutem Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest czasopismem naukowym, publikującym materiały z zakresu historii. Jego struktura obejmuje: rozprawy i artykuły, materiały źródłowe, sprawozdania i komunikaty, recenzje i wspomnienia pośmiertne. Przyjmowane są teksty w następujących językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. Redakcja przyjmuje do druku teksty dotychczas niepublikowane. Nadesłane teksty są dopuszczane do druku na podstawie dwóch pozytywnych recenzji. Nad właściwym poziomem merytorycznym i edytorskim czuwa redakcja a także rada naukowa oraz zespół recenzencki. Przed skierowaniem do druku materiały poddawane są korekcie edytorskiej oraz językowej.

Historia czasopisma

Saeculum Christianum pismo historyczno-społeczne zostało założone w 1994 roku. Założycielem oraz Redaktorem Naczelnym pisma, wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, do 2013 roku był ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk. Od początku "Saeculum Christianum" było periodykiem związanym z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ukazując się jako półrocznik. Na łamach pisma ukazywały się artykuły o tematyce socjologicznej, politologicznej i historycznej.
W 2014 roku wprowadzono wiele zmian w strukturze "Saeculum Christianum". Przeorganizowano Zespół Redakcyjny oraz Radę Naukową zapraszając do niej profesorów z polskich jak i zagranicznych uczelni wyższych. Ponadto pismo uzyskało nową szatę graficzną, zmieniło nazwę na "Saeculum Christianum pismo historyczne" oraz przekształciło się w rocznik związany z Instytutem Nauk Historycznych UKSW. Redaktorem Naczelnym jest ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk.

Od 2019 roku czasopismo jest półrocznikiem.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP