Prace konserwatorskie i badania architektoniczne klauzury dawnego opactwa cysterskiego w Krzeszowie po drugiej wojnie światowej

Ewa Łużyniecka, Monika Dąbkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sc.2018.25.26

Abstrakt


This article is about conservational and study works on the enclosure of an old cystercian abbey in Krzeszów, that were made after the Second World War. Post-war history of conservation of this monument exhibits two periods. The first one covers 50 post-war years, where only routine maintenance was done. The latter period began at the beginning of the XXI century. Since then fragments of the building were renovated piece by piece. Current cultural and touristic needs were taken into consideration.Revalorization of Krzeszów Abbey in years 2007-2008 and since 2014 revealed the basements and relicts of the groundfloor of the south and west wings of the complex. At the same time the architectural studies were made, resulting in new conclusions of transformations of this building.


Słowa kluczowe


conservation; research, abbey; Cistercians; Krzeszów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czapliński K. K., Klasztory i opactwa w Polsce, Katowice 2009.

Dziurla H., Die Grüssauer Klosterkirche und das Piastenmausoleum – Zur Baumeister frage, „Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft“, 1974, t. 27, z. 1/4, s. 54-82.

Dziurla H., Dzieje Krzeszowa, w: H. Dziurla, I. Kořán, J. Wrabec, Krzeszów, europejska perła baroku (Grüssau, die europäische Barockperle), red. A. Jarosiewicz, B. Skoczylas-Stadnik, Legnica 2001, s. 8-17.

Dziurla H., Krzeszów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964.

Dziurla H., Krzeszów. Studium historyczno-architektoniczne, Wrocław 1961 (mps, Regionalny Ośrodek Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu – dalej RODZW).

Dziurla H., Studium historyczno-architektoniczne zespołu pocysterskiego w Henrykowie, Wrocław 1965 (mps, RODZW).

Dziurla H., Wertykalizm i tożsamość barokowej architektury Krzeszowa, w: Krzeszów uświęcony łaską, red. H. Dziurla, K. Bobowski, Wrocław 1997, s. 236-257.

Baran A., Krzeszów, klasztor – pogmatwane dzieje,, http://szpakowedrzewo.blogspot.com/2014/01/pogmatwane-dzieje.html (dostęp: 10.07.2018).

Kalinowski K., Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977.

Kapałczyński W., Prace remontowo-konserwatorskie w okresie powojennym. Stan obecny zabytków zespołu w Krzeszowie, w: Krzeszów uświęcony łaską, red. H. Dziurla, K. Bobowski, Wrocław 1997, s. 360-375.

Kompleksowa opinia mykologiczno-budowlana. Rozpoznanie wstępne agresji biotycznej, opr. B. Kuzynków, PP PKZ 1977, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, dalej: WUOZ, sygn. nr A/A-653.

Konstrukcja. Wstępna opinia o stanie technicznym obiektów położonych w Krzeszowie, opr. St. Wojdon, PP PKZ 1977 (mps, WUOZ), sygn. nr A/A-654.

Kosztorys. Klasztor, opr. M. Majka, PP PKZ 1969, WUOZ, sygn. A-663.

Kuthan J., Počátky a rozmach gotické architektury v Čechach, Praha 1983.

Kutzner M., Cysterska architektura na Śląsku w latach 1200-1330, Toruń 1969.

Kutzner M., Średniowieczna architektura klasztoru cysterskiego w Krzeszowie, w: Krzeszów uświęcony łaską, red. H. Dziurla, K. Bobowski, Wrocław 1997, s. 132-140.

Łużyniecka E., Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie (The architecture of Cistercian monasteries. Daughter houses of Lubiąż and other Silesian cenobia), Wrocław 2002.

Łużyniecka E., Architektura średniowiecznych klasztorów cysterskich filiacji lubiąskiej, Wrocław 1995.

Łużyniecka E., Pelplin i Doberan. Architektura opactw cysterskich spokrewnionych filiacyjnie, Wrocław 2014, s. 794-802.

Łużyniecka E., Średniowieczny klasztor cysterski w Krzeszowie na podstawie ostatnich badań architektonicznych, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, 7-A/2011, z. 23, R. 108, s. 441-460.

Małachowicz E., Wczesnośredniowieczna architektura kościoła dominikanów we Wrocławiu, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1975, t. 20, z. 1, s. 11-50.

Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A. M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, Poznań 1999.

Pilch J., Leksykon zabytków Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

Prace konserwatorskie na terenie województwa dolnośląskiego w latach 1979-1999, red. G. Grajewski, E. Kica, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Wrocław 2005.

Prace konserwatorskie na terenie województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego w latach 1974-1978, opr. K. Bartnik et. al., kons. meryt. E. Lenkow, BSiDZ, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.

Prace konserwatorskie na terenie województwa wrocławskiego w latach 1969-1973, opr. R. Motyl, B. Uszałowicz-Piąty, J. Skibińska, Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków, Narodowy Zakład Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.

Projekt budowlany zmiany remontu klasztoru w zespole pocysterskim w Krzeszowie. Architektura i konstrukcja, opr. A. Baran, Świdnica 2008, WUOZ, sygn. nr A-14/382.

Projekt techniczny remontu klasztoru w Zespole pocysterskim w Krzeszowie. Architektura i konstrukcja. Budynek klasztorny, proj. A. Baran, Świdnica 2005, WUOZ, sygn. nr A-29/94.

Rewaloryzacja – etap II, http://www.opactwo.eu/index.php/co-nas-czeka-2/18-sanktuarium-matki-boej-askawej/ue/128-rewaloryzacja-etap-ii (dostęp: 10.07.2018).

Sierpowska-Kaczmarek M., Południowo-zachodni Szlak Cysterski. Założenia i realizacja nowego produktu turystycznego, w: Przyszłość badań nad historią i kulturą cysterską w Polsce, red. E. Łużyniecka, A. Galar, Wrocław 2011, s. 243-256.

Skoczylas-Stadnik B., Skarby lwowskie w Opactwie Benedyktynek w Krzeszowie, Kamienna Góra 2017.

Sołdek R. M., Szlak cysterski na Dolnym Śląsku, Wrocław 2007.

Untermann M., Forma Ordinis. Die mittelalterliche Baukunst der Zisterzienser, Berlin 2001.

Werszler R., Architektura wnętrza i umeblowanie biblioteki opactwa cystersów w Krzeszowie w świetle badań historycznych, „PERSPECTIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, R. 8, 2009, nr 1 (14), s. 229-252.

Wrocławski T., Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego prowadzonego w wirydarzu klasztoru w Krzeszowie, 2000 (mps, WUOZ).

Wyrwa A. M., O możliwościach datowania zapraw metodą 14C w obiektach architektonicznych, „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski”, I/2002, s. 169-181.

Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, red. S. Brzezicki, Ch. Nielsen, G. Grajewski, D. Popp, Warszawa 2006.

Zespół zabytkowy w Krzeszowie. Studium organizacji i realizacji prac konserwatorskich, opr. A. Wolski, Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Wrocław 1978 (mps, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze), nr A-661, notatka z 2004 r. niechronologicznie włączona do zespołu akt.

Ziętara B. i in. Krzeszów uświęcony łaską, Wrocław 1997.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.