POTRZEBY INDYWIDUALNE MAŁŻONKÓW O WYSOKIM I NISKIM POZIOMIE TRANSGRESJI

ANDRZEJ DAKOWICZ

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sp.2015.15.01.03

Abstrakt


Jednym z istotnych elementów sieciowej teorii osobowości Kozieleckiego jest psychon motywacyjny, którego dynamika w największym stopniu zależy od siły potrzeb psychicznych. Celem badań prezentowanych w artykule było określenie poziomu potrzeb indywidualnych: witalnych, poznawczych, społecznych i osobistych małżonków charakteryzujących się wysokim i niskim poziomem transgresji. Zbadano 100 par małżeńskich, wykorzystując Skalę transgresji i Test indywidualnych potrzeb. Wyodrębniono z nich po 30 małżonków o wysokim poziomie transgresji i 30 małżonków o niskim poziomie transgresji. Między żonami o wysokim i niskim poziomie transgresji nie zarejestrowano różnic istotnych statystycznie odnośnie do siły natężenia potrzeb psychicznych. Mężowie o wysokim poziomie transgresji charakteryzują się zdecydowanie silniejszymi potrzebami poznawczymi niż mężowie o niskim poziomie transgresji, mężowie natomiast o niskim poziomie transgresji charakteryzują się zdecydowanie silniejszymi potrzebami osobistymi niż mężowie o wysokim poziomie transgresji.


Słowa kluczowe


sieciowa teoria osobowości; psychon motywacyjny; transgresja; potrzeby indywidualne witalne poznawcze społeczne osobiste

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alderfer, C. (1992). Existence, relatedness and growth. New York: The Free Press.

Baniak, J. (2004). Znaczenie dialogu w małżeństwie. Małżeństwo i Rodzina, 1, 25–28.

Biernat, T., Sobierajski, P. (2007). Młodzież wobec małżeństwa i rodziny. Raport z badań. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Cloud, H., Townsend, J. (2007). Granice w relacjach małżeńskich. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”.

Dakowicz, A. (2011). Potrzeby indywidualne małżonków zadowolonych i niezadowolonych ze swojego związku. Edukacja. Studia, badania, innowacje, 3, 99–105.

Dakowicz, A. (2012). Psychologiczna analiza małżonków o wysokim i niskim poziomie transgresji. W: T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie (s. 79–101). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Dakowicz, A. (2014). Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Dyczewski, L. (2007). Małżeństwo i rodzina upragnionymi wartościami młodego pokolenia. W: L. Dyczewski (red.), Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie (s. 11–34). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Fromm, E. (1999). Mieć czy być? Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Gizicka, D. (2008). Kohabitacja – droga do małżeństwa czy jego alternatywa? W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności.Kształty rodziny współczesnej (s. 416–426). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Gorbatkow, A. (2008). Pozytywno-negatywna asymetria emocji a rozwój podmiotowy jednostki. W: I. Pufal-Struzik (red.), O przekraczaniu granic własnych ograniczeń – z perspektywy psychotransgresjonizmu (s. 97–112). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gottman, J. M. (2014). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. New York: Psychology Press.

Górniak, J., Wachnicki, J. (2003). Pierwsze kroki w analizie danych SPSS PL for Windows. Kraków: SPSS Polska.

Hall, C. S., Lindzey, G. (1990). Teorie osobowości. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Horney, K. (1993). Nerwica a rozwój człowieka. Trudna droga do samorealizacji. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Jabłoński, D., Ostasz, L. (2001). Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej. Olsztyn: Wydawnictwo Adiaphora.

Janicka, I. (2004). Poczucie osamotnienia w małżeństwie. Psychologia Rozwojowa, 9(2), 55–63.

Janicka, I. (2010). Jakość małżeństw poprzedzonych kohabitacją. W: T. Rostowska, A. Peplińska (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego (s. 94–109). Warszawa: Difin.

Kornaszewska-Polak, M. (2013). Psychologiczne uwarunkowania komunikacji między małżonkami a różnice płci. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 3(15), 70–84.

Kowerski, M., Kowal, M. (2014). Marital separation in Poland. Regional aproach. Barometr Regionalny, 12(1), 123–132.

Kozielecki, J. (2006). Reforma polskiej gospodarki: studium decyzji transgresyjnych. W: E. Aranowska, M. Goszczyńska (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności (s. 17–43). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Kozielecki, J. (2007). Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kwarciak, K. (2003). Psychologiczne wyznaczniki skutecznego przedsiębiorcy. Acta Universitatis Wratislawiensis. Prace Psychologiczne, 6, 145–154.

Lachowska, B. (2012). Praca i rodzina. Konflikt czy synergia? Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi – uwarunkowania i znaczenie dla jakości życia kobiet i mężczyzn. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ledzińska, M. (2006). Globalizacja i transgresja. W: E. Aranowska, M. Goszczyńska (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności (s. 172–188). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Łukowska, K. (2011). Posiadać więcej, ale czuć się gorzej – konsumpcyjny model współczesnej rodziny. W: H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin (s. 191–201). Warszawa: Difin.

MacKenzie, M. J., Baumeister, R. F. (2014). Meaning in life: nature, needs, and myths. W: A. Batthyany, P. Russo-Netzer (red.), Meaning in positive and existential psychology (s. 25–37). New York: Springer Science and Business Media.

Maslow, A. H. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Miner, M., Dowson, M., Malone, K. (2013). Spiritual satisfaction of basic psychological Needs and Psychological Health. Journal of Psychology and Theology, 41, 298–314.

Obuchowski, K. (1995). Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Perrone-McGovern, K. M., Oliveira-Silva, P., Simon-Dack, S., Lefdahl-Davis, E., Adams, D., McConnell, J., Howell, D. Hess, R. Davis, A., Gonçalves, Ó. F. (2014). Effects of empathy and conflict resolution strategies on psychophysiological arousal and satisfaction in romantic relationships. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 39, 19–25.

Plopa, M. (2010). Małżeństwo w percepcji młodych Polaków. W: T. Rostowska, A. Peplińska (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego (s. 64–93). Warszawa: Difin.

Popek, S., Bernacka, R. E. (2008). Zdolności i uzdolnienia – ujęcie transgresyjne. W: I. Pufal-Struzik (red.), O przekraczaniu granic własnych ograniczeń – z perspektywy psychotransgresjonizmu (s. 13–21). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls“.

Prasad, G. (2006). The great Indian family: New roles – old responsibilities. New Delhi: Penguin Books.

Reddin, B. (1993). Testy dla menedżerów stawiających na efektywność. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Alma-Press”.

Rostowski, J. (2009). Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego. W: T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań (s. 15–46). Warszawa: Difin.

Rostowski, J., Rostowska, T. (2014). Małżeństwo i miłość. Kontekst psychologiczny i neuropsychologiczny. Warszawa: Difin.

Sitarczyk, M., Waniewski, A. (2002). Empatia a zadowolenie z małżeństwa. Małżeństwo i Rodzina, 3, 28–32.

Slotter, E. B., Duffy, C. W., Gardner, W. L. (2014). Balancing the need to be “me” with the need to be “we”: Applying Optimal Distinctiveness Theory to the understanding of multiple motives within romantic relationships. Journal of Experimental Social Psychology, 52, 71–81.

Stępniak-Łuczywek, A. (1997). Uwarunkowania szczęścia małżeńskiego. Problemy Rodziny, 5–6, 13–20.

Strzałecki, A. (2006). Transgresja polskich menedżerów w warunkach transformacji ustrojowej. W: E. Aranowska, M. Goszczyńska (red.), Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności (s. 108–132). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Studenski, R. (2006). Skłonność do ryzyka a zachowania transgresyjne. W: M. Goszczyńska, R. Studenski (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka (s. 128–142). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Ślaski, S. (2012). Motywacyjno-osobowościowe wyznaczniki zachowań transgresyjnych i ochronnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ślaski, S. (2013). Transgresja a psychoterapia mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Psychoterapia, 2, 83–98.

Tański, M. (2005). Kontrowersje wokół koncepcji transgresyjnej Józefa Kozieleckiego. Studia Humanistyczne, 3, 137–143.

Tokarz, A. (2005). Dynamika procesu twórczego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Baran, T. (2014). Roszczeniowość a satysfakcja ze związku intymnego, Studia Psychologiczne, 52(1), 21–32.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.