KS. STANISŁAW OLEJNIK JAKO ŚWIADEK HISTORII TEOLOGII MORALNEJ

ANDRZEJ DERDZIUK

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2015.53.2.01

Abstrakt


Jako uczestnik wydarzeń i kronikarz oraz interpretator rozwoju teologii mo- ralnej, ks. Olejnik jest szczególnym świadkiem historii teologii moralnej w Polsce. Zaangażowanie Profesora w prace naukową i dydaktyczną prowadzoną na kilku uczelniach, jego udział w pracach Sekcji Polskich Teologów Moralistów i Mię- dzynarodowej Komisji Teologicznej oraz w redakcjach czasopism teologicznych i osiągnięcia w dziedzinie promowania młodych naukowców są ważnym czynni- kiem w panoramie teologii moralnej w Polsce. Ks. Olejnik jest świadkiem historii, gdyż tworzył dzieje polskiej moralistyki w stopniu przewyższającym wielu innych naukowców. Istotnym elementem aktywnego świadczenia o przeszłości teologii moralnej są liczne publikacje, gdzie Ksiądz Profesor omawia uwarunkowania dwudziestego wieku oraz prezentuje swój wkład w rozwój tej dyscypliny. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje jego wspomnieniowa książka Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Góralczyk P, W służbie prawdzie i miłości, w: P. Góralczyk, J.A. Sobkowiak (red.), Przemoc i terror. Książka dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Olej- nikowi w 80tą rocznicę urodzin i 50tą rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2001, s. 17-29.

Graczyk M., Ks. Profesor Stanisław Olejnik jako teolog. Z refleksji nad życiem i dziełem, „Studia Włocławskie”, 3(2000), s. 7-20.

Greniuk F., Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin1993.

Kowalski J., Opus vitae ks. prof. Stanisława Olejnika – jego podręczniki, „Wroc- ławski Przegląd Teologiczny”, 15(2007) nr 2, s. 77-85.

Olejnik S., Bibliografia obcojęzyczna teologii moralnej z ostatniego ćwierćwiecza (1940-1964), Warszawa 1967.

Olejnik S., Etos Narodu u schyłku XX wieku, w: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Człowiek – Sumienie – Wartości. Materiały z sympozjum KUL 2-3 XII 1996 r., Lublin 1997 s. 49-74.

Olejnik S., Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki, Lublin 1958.

Olejnik S., O cennej książce i jej autorze, w: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Księga pamiątkowa ku czci Księ- dza Profesora

Seweryna Rosika w 65 rocznicę urodzin, Lublin 1996 s. 117-121. Olejnik S., Ostatnie półwiecze katolickiej myśli etycznej w Polsce, „Ateneum Kapłańskie”, 51(1959) t. 58, s. 105-146.

Olejnik S., Przedmiot wykładów teologii moralnej, w: J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej. Materiały ze spotkania naukowego sekcji teologów moralistów polskich, Lublin 1997 s. 63-75.

Olejnik S., Przesłanki humanistyczne katolickiej doktryny moralnej, „Studia The- ologica Varsaviensia”, 4(1966), s. 167-196.

Olejnik S., Takie to były czasy, tacy to byli ludzie. Karty dziennika, Wrocław 2009. Olejnik S., Teologia moralna fundamentalna, Włocławek 1998.

Olejnik S., Wokół odnowy polskiej teologii moralnej w drugiej połowie XX wieku, w: J. Nagórny, J. Wróbel (red.), Veritatem facientes. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Greniuka, Lublin 1997, s. 59-76.

Olejnik S., Wokół przed- i posoborowej odnowy teologii moralnej. Relacja uczest- nika, w: J. Nagórny, J. Gocko (red.), Polska teologia moralna. Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, Lublin 2006 s. 13-29.

Olejnik S., Zaszczytna i zobowiązująca przyjaźń, w: J. Bagrowicz, T. Lewandow- ski, Z. Pawlak, K. Rulka, I. Werbiński (red.), W służbie Kościołowi i nauce. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Olejni- kowi, Włocławek 1994 s. 31-33.

Olejnik S., Znamiona humanistyczne etyki katolickiej, „Collectanea Theologica”, 26(1955), s. 207-249.

Pater J., Laudacja podczas nadania doktoratu honoris causa ks. prof. zw. dr. hab. Stanisławowi Olejnikowi, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 15(2007) nr 2, s. 229-238.

Reroń T., Drogi chrześcijańskiej moralności. Wkład ks. prof. Stanisława Olejnika w odnowę teologii moralnej, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, 15(2007) nr 2 s. 88-100.

Sereda J., Teologia życia w publikacjach ks. Stanisława Olejnika, Lublin 2009 (mps w Archiwum KUL).

Skowroński B., Ks. Prof. Stanisława Olejnika rozwój koncepcji podręcznika teologii moralnej, „Studia Włocławskie”, 3(2000), s. 20-26.

Wojtyła K, Słowo wstępne, w: S. Olejnik,. W odpowiedzi na dar i powołanie Boże.

Zarys teologii moralnej, Warszawa 1979, s. 5-7.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.