Kara doczesna w perspektywie Bożego miłosierdzia

Sebastian Wiśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2016.54.2.03

Abstrakt


Jedną z trudności nasuwających się przy szukaniu odpowiedzi na pytanie, jakie jest znaczenie kary doczesnej za grzechy, pozostaje bliski związek tego problemu z pytaniem o sens cierpienia w ogóle. Celem niniejszego artykułu nie było jednak szukanie odpowiedzi na pytanie o znaczenie cierpienia, ale na specyficzny jego zakres związany z karą doczesną za grzechy, w kontekście Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia. Poszukiwania teologiczne pozwoliły wykazać, że jedną z odsłon miłosierdzia Bożego w życiu człowieka jest doczesna kara za grzechy. Wynika ona zarówno z Bożej sprawiedliwości, jak i z Bożego miłosierdzia. Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, jest także wierny swojej miłości do człowieka, zatem zawsze otwiera nowe perspektywy powrotu człowieka do wierności przymierzu. Sprawiedliwość zatem przejawia się w miłosierdziu, a miłosierdzie nie boi się posłużyć karą doczesną, byle by ocalić człowieka nie tylko na chwilę, ale na całą wieczność.

Bóg jest dobry. Jest sprawiedliwy i miłosierny. Sprowadza sprawiedliwą karę doczesną, ale nie ma ona charakteru niszczącego człowieka, tylko zadanie przestrzeżenia człowieka przed śmiercią grzechu (zob. Rz 6, 23) lub sprowadzenia go z powrotem na drogę wierności przymierzu z Bogiem przez nawrócenie (zob. Ez 18, 32), lub też wychowanie go do życia zgodnego z warunkami przymierza (Ap 3, 19). Miłosierdzie Boże nie sprzeciwia się w żaden sposób Bożej sprawiedliwości i nie oznacza, że Bóg rezygnuje z karcenia tych, których kocha. Przeciwnie – kara pojawia się właśnie dlatego, że Bóg okazuje człowiekowi swoje miłosierdzie.     

 

Słowa kluczowe


Miłosierdzie Boże; kara za grzechy; kara doczesna; kara wieczna; sprawiedliwość Boża; wierność Boga; przymierze Boga z ludźmi; celowość kary za grzechy; nawrócenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Franciszek, Misericordiae vultus, bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Rzym, 11 kwietnia 2015, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/bulle/misericordiae-lev_11042015.html.

Giavini G., Ku Biblii… wsłuchując się w jej przesłanie, Częstochowa 1999.

http://biblehub.com.

Jan Paweł II, Encyklika «Dives in misericordia», 4, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, tom 1, Kraków 1996.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Lifschitz D., Z mądrości chasydów, Kielce 2003.

Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, tom II, Poznań 1984.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Wydanie IV, Poznań 2003.

Popielewski W., Miłosierdzie a sprawiedliwość – pytanie o Boga w świetle ST, „Studia Pelplińskie”, (2004) t. 35, s. 41-42.

Ratzinger J., Patrzeć na Przebitego. Szkice o chrystologii duchowej, Kraków 2008.

Salij J., Zło. Cierpienie. Nadzieja, Poznań-Kraków 2001.

Sofield L., Juliano C., Aymond G.M., Facing forgiveness. A Catholic’s Guide to Letting Go of Anger and Welcoming Reconciliation, Notre Dame (IN) 2007.

Sopoćko M., Miłosierdzie Boże. Studjum teologiczno-praktyczne, Wilno 1936.

Wiśniewski S., Błogosławiony ks. Michał Sopoćko. Kapłan o miłosiernym obliczu, w: „Łódzkie Studia Teologiczne”, 24(2015) nr 4, s. 111-121.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.