CZŁOWIEK I ŚMIERĆ – MIĘDZY SEPARACJĄ A BLISKOŚCIĄ

Piotr Ochotny

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/stv.2017.55.2.10

Abstrakt


The author, in his paper, pays close attention to the uncontrolled dialectics of
death within human existence; that which is actively experienced but passively
sustained; is the end of everything but the beginning of something new; is absolute
certainty but unpredictable uncertainty; is always and only personal for me but 

always and only personal for others, too. In fact, it is very difficult to explain the
meaning of death from an ontological study of death: if and how death exists in the
area of human experience; if death is an immanent possibility for personal existence
or, is it introduced from outwith and occurs when we are not still living. To respond
to these questions, the author proposes to use the bridging term, with which various
philosophical positions can be qualified. This bridging term is ‘distance’ and our
death experience is defined as the distance between man (person acting) and his
subject (experience). The dialectical nature of this experience implies that death
might be through an infinite separation or an infinite closeness to man. Drifting
between those faraway shores, we can find in Emmanuel Levinas’ philosophy. He
refers to death as Other (something else for man), but this does not mean that death
is strange or unknown within one’s life experience.


Słowa kluczowe


ontologia śmierci; dialektyka śmierci; odległość; bliskość; separacja; inność; obcość;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


B a n i a k J., Człowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, Wydawnictwo UAM, Poznań 2002.

C h o j n a c k a M. A., Problem odpowiedzialności w filozofii Lévinasa, Studia z historii filozofii 2(2011), s. 133-147.

D e b r a y R., Narodziny przez śmierć, tłum. M. Ochab, w: Wymiary śmierci, red. S. Rosiek, Wydawnictwo słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2002, s. 243-263.

D i o g e n e s Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. K. Leśniak i in., PWN, Warszawa 1988.

D u d a K., Śmierć w ujęciu Maxa Schelera, w: Filozofia a śmierć, red. M. Wójtowicz, W. Kania, FHU Kopalnia Skarbów, Katowice 2007, s. 121-135.

H e g e l G. W., Fenomenologia ducha, tłum. A. Landman, PWN, Warszawa 1963.

H e i d e g g e r M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1994, s. 373.

J a n k é l é v i t c h V., To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci, tłum. M. Kwaterko, PIW, Warszawa 2005.

J ę d r a s z e w s k i M., Wobec Innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Lévinasa, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 1990.

J ü n g e l E., Morte, Queriniana, Brescia 1972.

K o j è v e A., Wstęp do wykładów o Heglu, tłum. Ś. F. Nowicki, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.

L a n d s b e r g P. L., Essai sur l’expérience de la mort et la problème moral du suicide, Seuil, Paryż 1993.

L é v i n a s E., Bóg, śmierć i czas, tłum. J. Margański, Znak, Kraków 2008.

L é v i n a s E., Czas i to, co inne, tłum. J. Migasiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 81.

L é v i n a s E., Filozof wobec śmierci, w: Ch. Chabanis, Śmierć, kres czy początek?, tłum. A. D. Tuaszyńska, PAX, Warszawa 1987, s. 254-263.

M i g a s i ń s k i J., W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku, Fundacja Nauki Polskiej, Wrocław 1997.

M o r i n E., Antropologia śmierci, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyb. i przeł. S. Cichowicz, J. M. Godzimirski, PWN, Warszawa 1993, s. 77-157.

N a g e l T., Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, tłum. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1993.

P l a t o n, Uczta, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1984.

R e a l e G., Historia filozofii starożytnej, t. III, tłum. E. Zieliński, TN KUL, Lublin 2012.

S c h e r e r G., Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno, tłum. W. Szymona, WAM, Kraków 2008.

T o ł s t o j L., Śmierć Iwana Iljicza, w: Opowiadania i nowele, tłum. J. Iwaszkiewicz, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 241-321.

W i t t g e n s t e i n L., Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, PWN, Warszawa 1970.

W o j t y s i a k J., Filozofia i życie, Znak, Kraków 2007.

W o r a c h W., Etyka na śladach Innego. Transcendencja Boga w filozofii Emmanuela Lévinasa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38(2005)2, s. 380-396.

Z i e m i ń s k i I., Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej, TN KUL, Lublin 1999.

Z u c c a r o C., Teologia śmierci, tłum. K. Stopa, WAM, Kraków 2004.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.