Data publikacji : 2023-02-03

Wokół instrukcji „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”

Abstrakt

Kongregacja ds. Duchowieństwa opublikowała 20 lipca 2020 roku Instruk- cję Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewange- lizacyjnej Kościoła. Nie tylko zbiera ona w całość dotychczasowe nauczanie Magisterium dotyczące parafii, ale umiejscawia je w perspektywie nauczania papieża Franciszka wzywającego do nawrócenia pastoralnego całego Koś- cioła, którego owocem ma być postawa misyjnego wyjścia do wszystkich ludzi z orędziem Ewangelii. Opublikowana Instrukcja spotkała się z różnymi reakcjami. Pojawiły się głosy pozytywne, chwalące ją za ukazanie skondensowanej wiedzy na temat prawnych podstaw funkcjonowania parafii, nakreślenia szerokiej panoramy współczesnych uwarunkowań, w jakich one działają, oraz dostarczenia inspiracji do odnowy duszpasterstwa parafialnego w duchu nawrócenia pastoralnego. Pojawiły się też głosy krytyczne dotyczyły braku propozycji nowych rozwiązań teologicznych dotyczących zaangażowania wiernych świeckich w życie parafii, zbyt małego akcentowania konieczności rozwoju parafii personalnych oraz zaproponowania szczegółowych rozwiązań dusz- pasterskich. W artykule zostały przybliżone główne myśli zawarte w do- kumencie, który nie jest znany w Polsce szerszemu ogółowi czytelników (1), zreferowana tocząca się po jego publikacji dyskusja (2), odniesienie do niej i podanie pewnych inspiracji do twórczych poszukiwań dróg odnowy parafii w duchu nawrócenia pastoralnego (3).

Słowa kluczowe:

odnowa parafii, nawrócenie pastoralne, ewangelizacja, parafialne rady duszpasterskieSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Wielebski, T. (2023). Wokół instrukcji „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”. Warszawskie Studia Pastoralne, 51(1), 7–29. https://doi.org/10.21697/wsp.2021.1.01

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP