NUMER TEMATYCZNY FORUM PEDAGOGICZNEGO (2/2023)

2023-01-23

Wychowanie do pokoju, poszukiwanie pokojowych dróg przezwyciężania konfliktów oraz społeczne i indywidualne warunki pokojowego współżycia zarówno jednostek jak i narodów stanowią tematy, które szczególnie w chwili obecnej coraz silniej określają refleksję i działalność społeczno-pedagogiczną. Okres ponowoczesny bowiem związany z szybkimi przemianami ustrojowymi obejmującymi zarówno sferę polityczną, społeczno-ekonomiczną, edukacyjną i cywilizacyjną, postawił przed człowiekiem wiele skomplikowanych problemów dotyczących jego egzystencji. Dzisiaj nie ulega już wątpliwości, że nie jesteśmy przygotowani na nieprzejrzystość, ambiwalencję świata i porażki. Współczesny człowiek narażony jest na ciągły stres i poczucie braku wpływu na własne życie. Dobrym przykładem są choćby – tragiczne wydarzenia, związane z pandemią koronawirusa i śmiercią kilku milionów osób, czy ostatnie doświadczenia wojny na Ukrainie i śmiercią wielu niewinnych ludzi. Każdego dnia człowiek staje wobec konieczności wyborów, które są tym trudniejsze, bo często nie znajdują wsparcia w przeszłości, w przykładach osób najbliższych i sam musi tworzyć własną tożsamość na „ruchomych piaskach”. Wszystko to staje się szczególnego rodzaju powodem, by kategorię pokoju, a przede wszystkim wychowania do pokoju uczynić przedmiotem poważnego namysłu, zwłaszcza w kontekście wszechogarniającego pluralizmu (historycznego, społeczno-kulturowego, etc.).

Potrzebna jest zatem rzetelna refleksja i rekonstrukcja filozofii wychowania, skierowanej na odkrywanie wartości pokoju, jednakże przy udziale myślenia krytycznego, analitycznego, reinterpretującego wiele nurtów społecznego pojmowania człowieka i jego szans na obecność w świecie. Dlatego -  także w ramach publikacji numeru tematycznego Forum Pedagogicznego  - pragniemy podjąć krytyczną refleksję nad wartością pokoju w płaszczyźnie społeczno-edukacyjnej, pytając o sposoby badania postaw wobec pokoju lub przekonań odnoszących się do niego, również sposoby przeżywania pokoju, uświadamiania go sobie, związków pokoju z osobowością, zachowaniami i postawami ludzi poprzez analizę modeli kształcenia aksjologicznego oraz badanie funkcji wartości pokoju w wychowaniu i edukacji.

W świetle powyższego chcielibyśmy zaprosić Państwa do podjęcia interdyscyplinarnych rozważań teoretycznych i empirycznych, które doprowadzą nas do lepszego poznania mechanizmów leżących u podłoża autentycznego wychowania do pokoju, a także przyczynią się do wypracowania pedagogicznych implikacji z eksplorowanej problematyki. Propozycja adresowana jest do przedstawicieli nauk społecznych, teologicznych, humanistycznych, teoretyków oraz praktyków, jak również do wszystkich zainteresowanych naukową tematyką pokojowych podstaw w procesie wychowania, a także interesujące się zagadnieniami myśli pedagogicznej.

Wielkość artykułu to maksymalnie 30 tys. znaków. Informacje dla Autorów znajdują się na stronie: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/about/submissions

Uwaga! Za publikację artykułu w Forum Pedagogicznym przysługuje 70 pkt MEiN w dyscyplinie pedagogika. Artykuły publikowane są w tzw. „otwartym dostępie”. Podstawą przyjęcia artykułu są pozytywne recenzje zewnętrzne zgodnie z przyjętą polityką wydawniczą. Planowo numer tematyczny ukaże się w czwartym kwartale 2023 roku.

 

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP