Uczeń z wadą słuchu w integracyjnym i włączającym systemie nauczania

Katarzyna Wereszka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697//fp.2017.2.07

Abstrakt


Dziecko z wadą słuchu, podobnie jak jego słyszący rówieśnicy, ma w Polsce prawo do nauki. Jest ono realizowane w systemie edukacji ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej. Wyboru placówki dla dziecka dokonują jego rodzice na podstawie orzeczenia zespołu specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia w odpowiednim typie placówki. W artykule przedstawiono najczęstsze problemy edukacyjne dziecka z wadą słuchu, które jest objęte nauczaniem w systemie edukacji integracyjnej i włączającej. Analizie poddano również przyczyny powyższych problemów, a także wskazano propozycje ich rozwiązania. 


Słowa kluczowe


uczeń z wadą słuchu, kształcenie integracyjne, edukacja włączająca, integracja szkolna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Al-Kamisy D. (2010). Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w powszechnym systemie oświaty. W: Głodkowska J. (red). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Baraniewicz D. (2009). Uwarunkowania akceptacji uczniów w klasie integracyjnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Bieńkowska-Robak K. (2004). Kształcenie osób z wadą oraz specjalistyczne placówki udzielające wsparcia tym osobom i ich rodzinom. W: Piekut-

Brodzka D.M., Kuczyńska-Kwapisz J. (red). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 117–119.

Bieńkowska-Robak K. (2011). Problemy i uwarunkowania kształcenia uczniów z uszkodzonym słuchem. W: Głodkowska J. (red). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 140–155.

Greczka G. Raport roczny za 2015 rok. „Uszko”, nr 19/2016.

Hulek A. (1987). Człowiek niepełnosprawny a system integracyjny (współczesne tendencje) W: Hulek A. (red). Integracja społeczna ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga. Wrocław: Wyd. Ossolineum, s. 9–27.

Lechta V. (2010). Pedagogika inkluzyjna. W: Śliwerski B. (red.) Pedagogika. T. 4.: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji. Gdańsk GWP.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. z 2014 roku. poz. 392).

Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2014 roku poz. 414).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1113).

GUS. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006, Warszawa 2006

GUS. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, Warszawa 2010

GUS. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, Warszawa 2014

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142