Nr 2 (2017)

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Dariusz Stępkowski, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Izabela Gątarek 11-15

Dział tematyczny

Koncepcja zdrowia u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych PDF
Julia Łosiak-Pilch 17-31
Kiedy otoczenie ma znaczenie: świadomość zdrowotna i wzorce w otoczeniu społecznym jako determinanty poziomu aktywności fizycznej studentów PDF
Admina Korwin-Szymanowska 33-48
Wychowanie do empatii jako sposób na redukcję stresu i jego szkodliwych skutków u dzieci i młodzieży PDF
Maciej Ciechomski 49-62
Umiejscowienie kontroli rodzicielskiej matek a ich współpraca ze specjalistami w procesie terapii dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego PDF
Aneta Lew-Koralewicz 63-74
Trudności sensoryczne a pełnienie roli ucznia na przykładzie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi PDF
Izabella Kucharczyk, Magdalena Olempska-Wysocka 75-90
Uczeń z wadą słuchu w integracyjnym i włączającym systemie nauczania PDF
Katarzyna Wereszka 91-104

Artykuły i rozprawy

Sprawiedliwość społeczna w edukacji globalnej w perspektywie etyki odpowiedzialności globalnej
Helena Ciążela 105-118
Sprawiedliwość społeczna w założeniach i działaniach sprawiedliwego handlu PDF
Zbigniew Babicki 133-144
Fenomenologiczna kategoria świata życia codziennego jako przesłanka eksplikacji sensów edukacji PDF
Jarosław Gara 145-168
Między prawem naturalnym, konwencjonalizmem i wartościami. Pytanie o filozoficzne podstawy wychowania PDF
Jan Rutkowski 169-182
Primum non nocere… Uwagi na temat uwarunkowań edukacji filozoficznej/moralnej PDF
Witold Starnawski 183-196
Patriotyzm w ujęciu Jacka Woronieckiego: podpowiedzi dla współczesnej pedagogiki PDF
Maria Boużyk 197-208
Kulturowa tożsamość szkoły salezjańskiej podstawą wychowania ku życiu wartościowemu PDF
Stanisław Chrobak 209-224
Rozważania o „dobrym” i „złym” wychowaniu PDF
Jolanta Derbich 225-236
Poczucie własnej skuteczności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej PDF
Ewa Kulawska 237-252
Nowe media w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży z perspektywy wiedzy i działań ich rodziców PDF
Justyna Siemionow 253-266
Sprawiedliwość i odpowiedzialność w edukacji globalnej (w narracjach przedstawicieli organizacji pozarządowych) PDF
Magdalena Kuleta-Hulboj 119-132

Colloquia

Christian education as humanistic education? Opportunity and challenge within the secularized culture PDF
Giuseppe Mari 267-278
Model of laissez-faire and traditional education in the family and school PDF (English)
Jolanta Karbowniczek 279-290
Study skills acquired by university alumni: analysis of the Cardinal Stefan Wyszyński University graduates’ career survey PDF (English)
Dariusz Stępkowski 291-304
The stigmatizing and stereotyping people with blindness. The opposite tendencies PDF (English)
Emilia Śmiechowska-Petrovskij 305-326

Debiuty

Nadzór kuratora sądowego wobec ucznia wagarującego PDF
Martyna Sajdak 327-338

Recenzje

Oddziaływanie współczesnej szkoły na funkcjonowanie ucznia w społecznej przestrzeni PDF
Jolanta Karbowniczek 339-344
Pedagogika prawdomówności [Alicja Żywczok, Wychować człowieka prawdomównego. Koncepcje, badania naukowe, wdrożenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, 251 s.] PDF
Mateusz Penczek 345-348
Edukacyjne kompendium [Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, red. M. L. Opiela, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2016, 496 s.] PDF
Paweł Szuppe 349-352

Kronika

Spotkanie Zespołu Pedagogiki Ogólnej KNP PAN (Warszawa, 21 kwietnia 2017 r.) PDF
Krystyna Heland-Kurzak 353-356
International Symposion „Education: What for and why?” (Gdańsk, 12-13 czerwca 2017 r.) PDF
Ewa Pająk-Ważna 357-363