Koncepcje uznania w perspektywie pedagogiki ogólnej jako alternatywa wobec neoliberalnej wizji współczesnego świata

Mirosława Nowak-Dziemianowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/fp.2018.1.12

Abstrakt


Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed jednostką, jest praca nad własną tożsamością – jest ona jednocześnie przejawem samorealizacji i wolności współczesnego człowieka. Uznanie jako intersubiektywna relacja między ludźmi jest warunkiem naszej tożsamości. Wspólnota oparta na relacjach uznania to alternatywa dla nieoliberalnej koncepcji społecznej. Intersubiektywne relacje uznania tworzą się według Axela Honnetha w trzech sferach: w sferze relacji intymnych (rodzina, bliscy ludzie, znaczący inni), w sferze prawa oraz w sferze gospodarki. Mamy więc trzy obszary, w których w relacji z innymi budujemy swoją tożsamość: rodzinę, prawo i gospodarkę wraz z rynkiem pracy. Społeczne relacje uznania mogą w moim przekonaniu stać się celem zmiany społecznej, będącej odpowiedzią na współczesny kryzys praktyk i legitymizacji.

Słowa kluczowe


uznanie; tożsamość; zmiana społeczna; relacje; rodzina; prawo; gospodarka; edukacja; neoliberalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobako M. (2010). Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Bobako M. (2012). Zaklinanie nowoczesności. Axel Honneth i moralna gramatyka filozoficznych przemilczeń. W: Honneth A., Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Chmielewski A. (1996). Wprowadzenie. Filozofia moralności Alasdaira Maclntyre’a. W: MacIntyre A. Dziedzictwo cnoty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chmielewski A. (2009). Polityka i etyka Alasdaira MacIntyre. W: MacIntyre A. Etyka i polityka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chmielewski A. (2010). Dwa komunitaryzmy (Nowak W. M. „Spór o nowoczesność w poglądach Charlesa Taylora i Alasdaira Maclntyre’a. Analiza krytyczna”, Rzeszów 2008). „Studia Philosophica Wratislaviensia” z. 4.

Fraser N., Honneth A. (2005). Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Habermas J. (2002). Teoria działania komunikacyjnego. T. 2: Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, tłum. A. M. Kaniowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Habermas J. (2006). Działanie zorientowane na osiągnięcie porozumienia. W: Jasińska-Kania A. i in. (red.). Współczesne teorie socjologiczne. T. 2., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Honneth A. (2012). Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych, Kraków: Wydawnictwo Nomos.

MacIntyre A. (1996). Dziedzictwo cnoty, tłum. A. Chmielewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mouffe C. (2005). Paradoks demokracji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Nowak-Dziemianowicz M. (2016). Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Tischner J. (2011). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Stawrowski Z. (2017). Ośrodek Myśli Politycznej, dostępny na: http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=26, (otwarty: 27.11.2017).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142