RODZINA JAKO INSTYTUCJA SPOŁECZNA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Barbara Małgorzata Kałdon

Abstrakt


Najważniejszym środowiskiem, w którym dziecko rozwija się i zaspokaja podstawowe potrzeby, jest rodzina. Według wielokrotnie prowadzonych badań opinii publicznej rodzina wciąż jeszcze znajduje się na czele wymienianych wartości, dlatego też temat ten wciąż nie traci na aktualności i cieszy się zainteresowaniem ze strony licznych teoretyków i badaczy tego zagadnienia z różnych dziedzin nauki, takich jak np.: prawo, pedagogika, psychologia, socjologia, teologia i wielu innych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1982.

Art. 10 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r. ratyfikowanego przez Polskę w 1977 r.

Jurczak M., Leksykon. Wyrazy trudne, ważne i ciekawe, Warszawa 1977.

Kawula S., Funkcja opiekuńcza współdziałania rodziny, Białystok 1988.

Kodeks Karny z 1997r. (Dz. U. Nr 88. poz. 553).

Kodeks karny wykonawczy z 1997r. (Dz. U. Nr 90. poz. 557).

Kodeks postępowania karnego z 1997r. ( Dz. U. Nr 89. poz. 555).

Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2008r., pt. Rodzina – przemia¬ny współczesnej rodziny polskiej.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r.,

Plich T., Wujke T., Człowiek dorosły w scenariuszu życia rodzinnego, Warszawa 1996.

Pomykało W. (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993.

Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, Warszawa 1986.

Słownik pedagogiczny PWN, Warszawa 1987.

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963.

Szymanowska A., Rodzina polska i jej rola w przeciwdziałaniu patologii młodzieży, [w:] IPSIR dzisiaj, Księga jubileuszowa pod red. M. Porowskiego, Warszawa 1998.

Szymanowski T., Prawno-karna ochrona rodziny ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych unormowań dotyczących przestępstw agresywnych, tekst przygotowany do druku.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r., (Dz. U. nr 180, poz. 1493).

Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1977.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142