UWARUNKOWANIA POWODZENIA SZKOLNEGO DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

Bartłomiej Skowroński

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie roli korzystnych czynników biopsychicznych i ich wpływu na osiągnięcia szkolne z zakresu języka polskiego, matematyki, samoobsługi, współżycia w środowisku, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego i techniki chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z zespołem Downa oraz ich rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bez zespołu Downa.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia Alexander W. P., Intelligence Concrete and Abstract, „British Journal of Psychology Monograph Supplement” 19 (1935).

Benner D., Pedagogika ogolna, tłum. z niem. A. Wojdak-Piątkowska, [w:] Pedagogika, red. B. Śliwerski, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006.

Bradfield H. R., Brown J., Kaplan P., Rickert E., Standard R., The special child in the regular classroom, „Exceptional Children” 39 (1973).

Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Buckley S., Attaining Basic educational skills: reading, writing and number, [w:] Current Approaches to Down’s Syndrome, red. D. Lane, B. Stratford, Cassell 1985.

Burt C., Alternative methods of factor analysis and their relations to Pearson’s method of Principal Axes, „British Journal of Psychology- Statistical Section” 2 (1949).

Casey W., Jones D., Kugler B., Watkins B., Integration of Down’s Syndrome Children in Primary School. A Longitudinal Study of Cognitive Development And Academic Attainments, „The British Journal of Educational Psychology” 58 (1988), s. 279-286.

Corman L., Gottlieb J., Mainstreaming mentally retarded children: a review of research, „International review of research in mental retardation” 9 (1978).

Engler M., Mongolism, John Wright Sons, Bristol 1949.

Gibson D., Down’s Syndrome. The Psychology of Mongolism, Cambridge University Press, Cambridge 1978.

Głodkowska J., Wrażliwość edukacyjna w kształtowaniu doświadczeń matematycznych uczniów upośledzonych w stopniu lekkim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Społecznej, Warszawa 1998.

Gunzburg H. C., Ocena psychologiczna w upośledzeniu umysłowym, tłum. z jęz. ang. E. Burbowa, [w:] Upośledzenie umysłowe. Nowe poglądy, red. A. M. Clarke, A. D. Clarke, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.

Komeński J. A., Wielka dydaktyka, tłum. z jęz. łac. K. Remerowa, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław 1956.

Kostrzewski J., Weryfikacja programu nauczania i wychowania w X-letniej szkole podstawowej specjalnej dla dzieci umysłowo upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Raport z badań zasadniczych w kl. I-IX, [w:] Programy nauczania początkowego powszechnych szkół specjalnych w świetle badań wdrożeniowych, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Warszawa 1979.

Kostrzewski J., Czynniki warunkujące powodzenie szkolne w zakresie j. polskiego i matematyki u uczniów lekko upośledzonych umysłowo, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Paedagogica et psychologia”, 11 (1986).

Kostrzewski J., Problem rzetelności i trafności Skali Podstawowych Zdolności Szkolnych w zastosowaniu do badań dzieci w wieku od 5 do 12 lat i starszych umysłowo upośledzonych, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Paedagogica et Psychologica” 32 (1993).

Kostrzewski J., Czynniki warunkujące powodzenie szkolne uczniów, materiał niepublikowany, brw.

Pervin L. A., Psychologia osobowości, tłum. z ang. M. Orski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Pervin L. A., John O. P., Osobowość – teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Sloper P., Cunningham C., Turner S., Knussen C., Factors related to the academic attainments of Children with Down’s Syndrome, „The British Journal of Educational Psychology” 60 (1990).

Vernon Ph., The structure of human abilities, London 1950.

Zazzo R., Une recherche d’equipe sur la debilite mentale, „Enfance” 4-5 (1960).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142