EDUKACJA PERMANENTNA – POTRZEBA I FORMY

Marian Wolicki

Abstrakt


Artykuł dotyczy aktualnej i ważnej dla edukacji społeczeństwa sprawy kształcenia ustawicznego, które należy dziś do istotnych zadań wyższych uczelni. Autor artykułu uzasadnia konieczność kształcenia ustawicznego paroma argumentami, takimi jak: akcentowana przez współczesną psychologię rozwojową potrzeba ciągłego rozwoju osoby ludzkiej, przemiany cywilizacyjne zachodzące we współczesnym świecie, konieczność zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji, oraz służba społeczeństwu. W końcowej części artykułu autor wskazuje na tę szczególną formę kształcenia ustawicznego, jaką są uniwersytety trzeciego wieku.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyczewski L., Trwałość i zmienność kultury polskiej, Lublin 2002.

Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. Pomykało, Warszawa 1993.

Hurlock E., Rozwój dziecka, Warszawa 1985.

Hurlock E., Rozwój młodzieży, Warszawa 1965.

Matczak A., Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli, Warszawa 2003.

Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, Bruksela, 30. 10.2000.

Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Warszawa 2003.

Popławski A., Pisma pedagogiczne, Wrocław 1957.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1, Warszawa 2002.

Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 2, pod red. naukową B. Harwas-Napierały i J. Trempały, Warszawa 2002.

Siemianowski A., Człowiek i prawda, Poznań 1986.

Turos L., Andragogika ogólna, Warszawa 1999.

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki, Bydgoszcz 2005, wyd. IV zmienione (rozdz. siódmy: Kształcenie ustawiczne dorosłych w okresie ich aktywności zawodowej).

Wolicki M., Potrzeba kształcenia ustawicznego, „Społeczeństwo i rodzina” 2010, nr 1 (22), s. 8-16.

Wroczyński R., Edukacja permanentna, Warszawa 1976.

Żebrowska M. (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1976.

CAZiPS, Dlaczego warto się uczyć, http://www.centrum.pwsz.krosno.pl/index.php?lg=1&ap=3&ik=24&., (2009-10-09:44), s. 1-4.

Okroj I., Przystosuj się – ucz się ustawicznie, http://wiadomosci.polska.pl/specdlapolski/article.htm?id=185718, s. 1-6 (2009-10-09 21:38).

Ehaba, Pedagogika pracy – kształcenie ustawiczne dorosłych, http://

www.sciaga.pl/tekst/63155-64-pedagogika_pracy_ksztalcenie...s. 1-2

(2009-10-09 21:43).

Sobolewski W., Kształcenie ustawiczne, sobolewski 1.doc., http://

apk_dydaktyka 2.republika.pl, (2010-02-10) s. 4., s. 1-8.

Wiśniewski Z., Kształcenie ustawiczne – centralnie czy niezależnie ?,

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=16&id=337, s. 1-6. (2009-10-09 21:46).

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142