POTRZEBY SPOŁECZNE W STARZEJĄCYM SIĘ SPOŁECZEŃSTWIE

Halina Król, Bożena Zboina, Małgorzata Biskup, Grażyna Nowak-Starz, Anna Pacian

Abstrakt


Artykuł zwraca uwagę na potrzeby społeczne ludzi starzejących się, przede wszystkim na konieczność wspierania zdrowia i aktywności osób starszych, jak również na konieczność podnoszenia świadomości społeczeństw poprzez uruchamianie wszelkich inicjatyw związanych z kreowaniem potencjału tej grupy wiekowej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman T. (red.). Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie. Wyd. Impuls. Kraków 2005.

Bień B., Ochrona ludzi starych w Polsce wyzwaniem dla polityki społecznej,

[w:] B. Szatur-Jaworska (red.), Praca Dane GUS, www.stat.gov.pl Delors J. (red.). Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. SOP. Warszawa 1998.

Drugie europejskie sprawozdanie demograficzne: Realizacja potrzeb

społecznych w starzejącym się społeczeństwie. SEC (2008) 2911.

Frąckiewicz L., Demograficzne i finansowe bariery funkcjonowania kas chorych, [w:] A. Frąckiewicz-Wronka, W. Koczur (red.), Reforma systemu ochrony zdrowia, Katowice 1999.

Frąckiewicz L., Polityka ochrony zdrowia. Synteza, Katowice 1991.

Gębowski R., Promocja zdrowia ludzi starych w środowisku naturalnym, „Zdrowie Publiczne” 1992, t. 103, nr 6.

Gniazdowski A., Promocja zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne, Łódź 1994.

Hyland E.M., Sodergren S.C., Development of a new type of global quality of life scale and comparison of performance for 12 global scales, “Quality of Life Research” 1996, 5 (5).

Kachaniuk H., Zdrowie rodziny realizującej opiekę nad osobą starszą, [w:] T.B. Kulik (red.), Współczesne zagrożenia zdrowia rodziny, Stalowa Wola 2002.

Kawczyńska-Butrym Z., Promocja zdrowia rodziny, [w:] P. Kryczka, (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Lublin 1997.

Kirenko J., Ocena życiowych możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych, [w:] E. Rutkowska (red.), Rehabilitacja i pielęgnowanie.

Korzeniewska J., Psychiczne determinanty zdrowia. Nierozłączne soma i psyche, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2003, nr 7-8, s. 9.

Kulik T.B., Koncepcja zdrowia w medycynie, [w:] T. B. Kulik, I. Wrońska, Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, Stalowa Wola 2000.

Łopatyński J., Zdrowie Publiczne, t. 102, nr 1, s. 8.

Mayor F. Przyszłość świata. Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych. Warszawa 2001.

Narodowy Program Zdrowia 1996-2005. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Socjalnej, Warszawa 1996.

Ostrowska A., Sikorka J., Sufin Z., Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce, Warszawa 1994.

Ostrzyżek A., Jakość życia: perspektywa medycyny, [w:] T. B. Kulik (red.), Rehabilitacja 2002: Jakość życia pacjentów a rehabilitacja, Ostrowiec Świętokrzyski 2002.

Przybyłka A. Sytuacja zdrowotna ludności Polski oraz jej uwarunkowania,

„Antidotum” 2003, nr 6.

Skorzyńska H., Problemy zdrowotne i społeczne ludzi w podeszłym wieku, [w:] M. Latalski (red.), Zdrowie publiczne, Lublin 1999, s. 131.

Sokołowska M., O definicjach zdrowia i zdrowego człowieka, [w:] J. Kopczyński, A. Siciński (red.), Człowiek-Środowisko-Zdrowie, Wrocław- Warszawa-Kraków 1990.

Strelau J. Psychologia. Podręcznik akademicki T. 2. Psychologia ogólna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2007.

Synak B., Polska starość – Próba zarysowania diagnozy i kierunku przemian, [w:] B. Szatur-Jaworska (red.), Praca…, s. 18-19.

Synak B., Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie – niektóre aspekty przemian współczesnych, Zdrowie Psychiczne 1987, nr 4, s. 34-36.

Titkow A., Zachowania i postawy wobec zdrowia i choroby, Warszawa 1983.

Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wyd. Lekarskie PZWL. Warszawa 2009.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142