KRYZYSY W STAROŚCI W UJĘCIU PEDAGOGICZNYM

Bożena Zboina, Barbara Maria Kałdon, Halina Król, Barbara Bakalarz-Kowalska

Abstrakt


Artykuł dotyczy sytuacji trudnych (kryzysów), które występują wśród ludzi starszych. Zależą one od warunków wewnętrznych, osobowościowych, indywidualnych dla każdego człowieka oraz zewnętrznych, związanych ze stylem życia, oddziaływań społecznych. Jako sytuacje trudne przedstawiono stan samotności i osamotnienia, lęk przed śmiercią, okres przejścia na emeryturę i wiążącą się z tym utratę dotychczasowej roli społecznej, przymusową bezczynność, utratę kondycji fizycznej, chorobę, socjoekonomiczne warunki życia.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrews F. M., Withey S. B., Social indicators of well-being. Plenum, New York 1976.

Bień B., Nie wolno ignorować starości, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2001, nr 1, s. 10.

Birch A., Malim T., Psychologia rozwoju w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa 2001.

Czerniewska O., Wymiar czasu a przeżywanie starości, „Ethos” 1999, nr 47.

Glenn N.D., Weaver C.N., Educating effects on psychological wellbeing, Public Opinion Quarterly, 1981, nr 45.

http://ec.europa.eu/social/2012

Kulik T. B., Janiszewska-Grzyb M., Pacian A., Kształcenie ustawiczne ukierunkowane na zdrowie osób starszych [w:] Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii, (red.) B. Zboina,

G. Nowak-Starz, Ostrowiec Św. 2009.

James R. K., Gilliland B. E., Strategie Interwencji Kryzysowej, Warszawa 2006.

Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie, Olsztyn 2007.

Łukaszewski K., Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1974.

Pietrusiński Z, Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990.

Pilecka B., Kryzys psychologiczny, Kraków 2004.

Pufal-Struzik I, Poczucie osamotnienia i lęku u ludzi starszych, [w:] A. Jopkiewicz, E. Trafiałek (red.), Trzeci wiek bez starości, Kielce 2000.

Rembowski J., Psychologiczne problemy starzenia się człowieka, Warszawa-Poznań 2000.

Sosnowski T., Wrzesiński K., Polska adaptacja Inwentarza STAI do badania stanu i cech leku, „Przegląd Psychologiczny” nr 2.

Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2011.

Synak B, Teoretyczne i pojęciowe problemy złożoności w starszym wieku, [w:] J. Staręga-Piasek, B. Synak (red.), Społeczne aspekty starzenia się i starości, Warszawa 1990.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.

Wielka Encyklopedia PWN. T. 15, (red. nacz.) J. Wojnowski, Warszawa 2003.

Ziębińska B., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, Katowice 2010.

Zboina B., Jakość życia osób starszych, Ostrowiec 2008.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142