JAKOŚĆ PRACY W EDUKACJI I JEJ EFEKTY. IMPLIKACJE WYNIKAJĄCE Z ARYSTOTELESOWSKICH KATEGORII PRAXIS I POIESIS

Dariusz Grządziel

Abstrakt


Przedmiotem analizy niniejszego tekstu jest praca w dziedzinie edukacji. Jej wewnętrzna dynamika zostanie ukazana w dwóch wymiarach ludzkiego działania, to jest pràxis i pòiesis, mających swe korzenie w filozofii Arystotelesa. Zamierzeniem podstawowym jest ukazanie podstaw, na których opiera się jakość i wartość codziennej pracy nauczycieli, wychowawców i pedagogów, a także wskazanie celów i efektów, jakie są lub mogą być realizowane. Punktem wyjścia jest odwołanie się do powszechnych dzisiaj form mierzenia efektów edukacji, które uznawane są często za wskaźniki jej jakości.

Słowa kluczowe


praxis, poiesis, praca edukacyjna, cele, efekty, wartości, jakość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexander J., Cultivating character: the challenge of business ethics education, „Jnanodaya Journal of Philosophy” 18(2011), s. 27, 30, 32-33.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 104 [1103a 30 – 1103b 1], s. 109 [1105a 26-33], s. 194 [1139b 1], s. 196 [1140a 1], s. 197 [1140a 25 , 1140b 5-7, 1140a 24 – 1140b 10], 202 [1142a 14-15].

Berkowitz M., Moral and Character Education, [w:] APA Educational Psychology Handbook, Vol. 2: Individual Differences and Cultural and Contextual Factors, red. K.R. Harris, S. Graham, T. Urdan, American Psychological Society, Washington D.C. 2012, s. 249-250.

Biesta G., Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy, Paradigm Publishers, Herndon 2010, s. 35.

Biesta G., Values and ideals in teachers’ professional judgment, [w:] Changing teacher professionalism, red. S. Gewirtz, P. Mahony, I. Hextall, A. Cribb, Routledge, London 2009, s. 39, 184-193.

Bogotch I., Mirón L., Biesta G., “Effective for what; effective for whom?” Two questions SESI should not ignore, [w:] International handbook of school effectiveness and school improvement, red. T. Townsend, Springer, Dordrecht–Boston 2007, s. 93-110.

Gardner H., Five Minds for the Future, Harvard Business School Press, Boston 2007.

Gardner H., Truth, Beauty and Goodness Reframed. Educating for the Virtues In the Twenty-First Century, Basic Books, New York 2011.

Gardner H., Csikszentmihalyi M., Damon W., Good Work: When Excellence and Ethics Meet, Basic Books, New York 2001.

Gardner H., Heffner R. D., Doing Good and Doing Well, [w:] Interview in „The Open Mind”, VTR, 6/11/2002, dostępny na: http://www.thirteen.org/openmind/aging/doing-good-and-doing-well/1580/ (otwarty 15.09.2011).

Gardner H., Heffner R. D., Howard Gardner on Truth, Beauty and Goodness, [w:] Interview in „The Open Mind”, VTR, 12/05/2011, dostępny na: http://www.thirteen.org/openmind/media/howard-gardner-on-truth-beauty-and-goodness/ (otwarty 15.09.2011).

Grundy S., Curriculum: Product or Pràxis, The Falmer Press, London, New York 1987, s. 114-115.

Lickona T., Educating for Character. How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility, Bantam Books, New York 1991; D. Carr, Professionalism and Ethics in Teaching, Routledge, New York/London 2000; Handbook of moral and character education, red. L.P. Nucci, D. Narvaez, Routledge, New York/London 2008.

Lickona T., Davidson M. et al., Smart & good high schools: integrating excellence and ethics for success in school, work, and beyond, Center for the 4th and 5th Rs/Character Education Partnership, Cortland, N.Y.; Washington, D.C. 2005.

Meirieu P., La pédagogie entre le faire et le dire, ESF, Paris, 1995.

Murnane R., Gardner H., Leonhardt D., What Should we Measure and Why: The Uses and Limits of Data in Improving Education. A Discussion Between Richard Murnane & Howard Gardner Moderated by David Leonhardt, Saturday, May 1, 2010, dostępny na: http://www.spencer.org/content.cfm/aera_spencer-lecture_2010_video (otwarto 20.02.2012); P. Burdman, Learning, Improvement, and Accountability: Outlining the Dimensions of the Data Discourse, dostępny na: http://www.spencer.org/content.cfm/aera_spencer_lecture_2010_report (otwarty 20.02.2012).

Müller A. W., Produktion oder Pràxis? Philosophie des Handelns am Beispiel der Erziehung, Ontos Verlag, Heusenstamm 2008, s. 15, 18, 36, 97-98, 101, 103-104, 107, 115, 177-197, 215, 237-239, 268, 270, 272, 287-288, 292, 295, 298, 301.

Ryan K., Mining the Values in the Curriculum, „Educational Leadership”, 51 (1993) 2, s. 18.

Schubert W.H., Character Education from Four Perspectives on Curriculum, [w:] The Construction of Children’s Character, ed. A. Molnar, The National Society for the Study of Education, Chicago, Illinois 1997, s. 17-30; The Hidden curriculum and Moral Education, red. H.A. Giroux, D. Purpel, McCutchan, Berkeley 1981.

Singh R., Education for the twenty-first century: Asia-Pacific perspective, UNESCO, Bangkok 1991, s. 32-33.

Slavin R., Evidence-based educational policies: transforming educational practice and research, „Educational Researcher” 31(2002)7, s. 16.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142