WYCHOWANIE RELIGIJNE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Patrycja Brejniak

Abstrakt


Od pewnego czasu da się wyraźnie zaobserwować wzrost zainteresowania tabuizowanymi do tej pory obszarami życia osób z niepełnosprawnością. W prezentowanym artykule autorka szuka odpowiedzi na pytanie o trudności, na jakie natrafią osoby niesłyszące przy rozwijaniu swojej religijności. Jej zdaniem w ramach dociekań pedagogicznych nie można pomijać badania specyfiki ich potrzeb w tym zakresie.
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej naszkicowana została historia duchowej troski o osoby niesłyszące. Druga część poświęcona jest opisowi zachowań religijnych osób niesłyszących. W trzeciej, na podstawie tzw. dobrych praktyk, opracowano wskazania, których należy przestrzegać przy rozwijaniu religijności niesłyszącej części społeczeństwa.


Słowa kluczowe


wychowanie religijne, osoba niesłysząca, rozwój religijny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ankieta sondażowa przeprowadzona na zlecenie Polskiego Związku Głuchych (PZG) na obszarze całej Polski w 2009 roku. Jej wyniki są dostępne w siedzibie Zarządu Głównego PZG.

Benner D., Pedagogika ogólna, tłum. M. Wojdak-Piątkowska, [w:] Pedagogika, red. B. Śliwerski, t. 1: Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, s. 132.

Białas M., Opieka duszpasterska nad osobami niesłyszącymi jako pomoc w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu, [w:] Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej, red. A. Fidelus, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 250-251.

Bryła J., Głusi słyszą, Wyd. św. Stanisława, Kraków 1998, s. 177.

Buczkowski Kamil Jacek. Krótka biografia, dostępny na: http://www.kamilbuczkowski.pl/kamilinfo.html (otwarty 15.04.2012).

Chałupniak R., Katecheza specjalna – w centrum czy na marginesie działalności katechetycznej Kościoła? [w:] Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Jedność, Kielce 2003, s. 13-15, 25.

Duszpasterstwo niesłyszących diecezji gliwickiej, KMDM EFFATHA, dostępny na: http://www.gliwice.effatha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=79 (otwarty 15.05.2012).

Encyklopedia wiedzy o Kościele katolickim na Śląsku, hasło: Lubos Konrad, dostępny na: http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Lubos_Konrad (otwarty 2.04.2012).

Gut B., Bugnini H., Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego o Mszach dla Grup

Specjalnych, przeł. Komisja Episkopatu Polski do spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego, dostępny na http://www.kkbids.episkopat.pl/dokumentypovii/grupy.htm (otwarty 19.05.2011).

Jan Paweł II, Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. T. 1 1979-1995, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 79.

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Warszawa 2001, s. 22, 65.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, Wyd. WAM, Kraków 2010, s. 104.

Koperski W., Effeta. Modlitewnik dla głuchoniemych, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1994.

Nowak A., Duszpasterstwo głuchoniemych, Drukarnia Związkowa w Krakowie, Tarnów 1983, s. 42-45, 47, 177-178.

Półtorak K., Przepowiadanie słowa Bożego osobom niesłyszącym, [w:] Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Jedność, Kielce 2003, s. 385-386, 390, 394.

Praca magisterska pt. Specyfika pracy katechetycznej wśród niesłyszących i słabo słyszących, napisana w 2012 r. pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Bogdana Szczepankowskiego na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rodziny dynastycznie głuche to rodziny, w których od pokoleń rodzą się niesłyszące dzieci (wg Stan badań nad Polskim Językiem Migowym, red. E. Twardowska, PZG, Łódź 2008, s. 14).

Statut Katolickiej Misji dla Niesłyszących, dostępny na http://kmdn.effatha.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=4 (otwarty 22.02.2012).

Stępkowski D., (R)ewolucja prakseologiczna w myśleniu i działaniu pedagogicznym według Dietricha Bennera, „Seminare. Poszukiwania Naukowe” 24 (2007), s. 424.

Szczepankowski B., Historia duszpasterstwa wśród niesłyszących, dostępny na http://www.effatha.katowice.opoka.org.pl/index.php?idz=1.txt&go=1 (otwarty 3.01.2012).

Szczepankowski B., Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans, WSiP, Warszawa 1999, s. 300-304.

Szczepankowski B., Osoby duchowne zasłużone dla polskiej surdopedagogiki, [w:] Pedagogika chrześcijańska. Tradycja – nowoczesność – nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 143-159.

Szczepankowski B., Słownik liturgiczny języka migowego, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2000, s. 16-17, 300-301.

Szczepankowski B., Sokalski G., Panas A., Cis K., Effatha! Język migowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005, s. 46, 51-55.

Urząd Miasta w Gdyni, Koncert Grupy Integracyjnej BOGU, plakat informacyjny, dostępny na: http://www.gdynia.pl/drukuj/407_31102.html (otwarty 15.04.2012).

Wójcik A., Działalność duszpasterska i rewalidacyjna Kościoła Katolickiego Archidiecezji Warszawskiej na rzecz osób niesłyszących. Praca magisterska, Warszawa 2010, s. 58.

Wywiad przeprowadzony 3 marca 2012 roku z ks. Grzegorzem Sokalskim przez autorkę pracy.

Wywiad przeprowadzony 9 marca 2012 r. z ks. Dariuszem Furmanikiem przez autorkę pracy.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142