Przygotowanie nauczycieli do organizowania procesu kształcenia w pedagogice herbartowskiej

Надежда Орестовна Федчишин

Abstrakt


W artykule przeanalizowano proces kształcenia przyszłych nauczycieli w ujęciu pedagogiki herbartowskiej. Przypomniano współcześnie mało znane terminy, takie jak: „ciekawość pedagogiczna”, „pedagogiczna zdolność do refleksji” i „takt pedagogiczny”. Prześledzono ponadto rozwój szkół ćwiczeń, w których adepci do zawodu nauczyciela zdobywali swoje praktyczne doświadczenia pedagogiczne.
Zdaniem autorki na szczególną uwagę zasługuje zalecenia Herbarta odnoszące się do nauczycieli, aby planowali swoje działania dydaktyczne i starali się prawidłowo ocenić sytuacje, w których się znajdują.


Słowa kluczowe


pedagogika herbartowska, przygotowanie nauczyciela, seminarium pedagogiczne, związek teorii i praktyki, takt pedagogiczny

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


С.А. Левитин, Педагогические идеи Гербарта и Монтессори, т. І, Лит.-изд. Отдел нар. ком-та по просвещ., Москва 1918, с. 13.

И.Ф. Гербарт, Избранные педагогические сочинения, т. 1, Госуд. учеб.-пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, Москва 1940, с. 58.

П. Соколовъ, Исторія педагогическіхъ системъ, СПб 1913, с. 488.

С.А. Левитин, Педагогические, цит. произвед., с. 50.

А.Ф. Музыченко, Отчет о специальных занятиях педагогикой в заграничной командировке (1906-1908 гг.), Нежин 1908, с. 59.

Н.А. Константинов, История педагогіки, Просвещение, Москва 1982, с. 78.

J.F. Herbarts Sämtliche Werke, ред. K. Kehrbach, O. Flügel, т. 1-19, Scientia, Aalen1964, с. 61.

И. Ф. Гербарт, Избранные, цит. произвед., с. 103.

J.F. Herbarts Sämtliche, цит. произвед., с. 271.

И.Ф. Гербарт, Избранные, цит. произвед., с. 98.

A. Fournes, J.F. Herbarts Bestrebungen um eine systematische Einheit pädagogischen Denkens und Handelns, Lang, Frankfurt am Main 2002, c. 53.

J.F. Herbart, Umriß pädagogischer Vorlesungen, ред. J. Esterhues, Verlag Schöningh, Paderborn 1964, c. 47.

T. Dietrich, Geschichte der Pädagogik in Beispielen aus Erziehung, Schule und Unterricht. ХVІІІ – ХХ Jhd., т. 2, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 1975, c. 170.

M. Heesch, Johann Friedrich Herbart aus Oldenburg (1776-1841). Eine Aufstellung der Landesbibliothek Oldenburg, Oldenburg 1994, c. 73.

Большая рос. энциклопедия, Педагогический энциклопедический словарь, ред. Б.М. Бим-Бад, Москва 2002, с. 76.

T. Dietrich, Geschichte, цит. произвед., c. 174.

A. Fournes, J.F. Herbarts Bestrebungen, цит. произвед., c. 160.

W. Rein, Pädagogik in systematischer Darstellung, т. 3: Methodologie. Die Lehre von den Mitteln der Erziehung, Beyer & Söhne, Langensalza 1912, c. 145.

T. Ziller, Einleitung in die allgemeine Pädagogik, Verlag Teubner, Leipzig 1856, c. 174.

O.W. Beyer, Ziller, Tuiskon, [в:] Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik, ред. W. Rein, т. 10, Langensalza 1910, c. 108.

Тот же, Kleine pädagogische Schriften, ред. A. Brückman, Verlag Schöningh, Paderborn 1968, c. 13-16.

Enzyklopädisches Handbuch der Pädagogik, ред. W. Rein, т. 1-7, Beyer & Söhne, Langensalza 1895.

W. Rein, Pädagogik in systematischer Darstellung, т. 1: Grundlegung, т. 2: Die Ausführung, Beyer & Söhne, Langensalza 1911, c. 73.

Очерки по истории педагогических учений, ред. А.П. Нечаев, Москва 1911, с. 155.

J.F. Herbart, Allgemeine Pädagogik, цит. произвед., c. 153.

Klassiker der Pädagogik, ред. H.-E. Tenorth, т. 1, C.H. Beck, München 2003, c. 9.

Тот же, Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet, ред. H. Holstein, Kamp, Bochum 1965, c 71.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142