Miejsce chrześcijaństwa w szwedzkiej szkole podstawowej. Zarys historyczny i współczesny dyskurs społeczny

Ewa Teodorowicz-Hellman

Abstrakt


Autorka ukazuje, w jaki sposób w perspektywie czasowej zmieniało się miejsce chrześcijaństwa w programach nauczania szwedzkiej szkoły podstawowej. Przedstawiona analiza wskazuje, że przedmiot religia z katechezy Lutra stał się nauką o religiach światowych i lekcjami o problematyce etycznej. O charakterze przedmiotu i jego treściach decydować zdaje się nie tylko daleko posunięta w Szwecji laicyzacja i sekularyzacja, ale też w znacznym stopniu rozwój społeczeństwa szwedzkiego w kierunku wielokulturowości i relatywizmu. Religia i wiara coraz bardziej stają się w Szwecji jedynie sprawą prywatną. Prezentowany dyskurs społeczny na temat tradycji religijnych w działalności współczesnej szwedzkiej szkoły ukazuje, jak pewne ugrupowania starają się wyeliminować z edukacji wszelkie elementy chrześcijańskie, nie zawsze zdając sobie sprawę z tego, że są one integralną częścią szwedzkiej kultury.

Słowa kluczowe


Szwecja, szwedzka szkoła, programy nauczania, chrześcijaństwo, dyskurs o religii w szkole, religia w Szwecji, obiektywizm w nauczaniu religii, etyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Algotsson K.G., Från katekesundervisning till religionsfrihet. Debatten om religionsundervisning i skolan under 1900-talet, Raben&Sjögren, Uppsala 1975.

Almén E., Furenhed R., Hartman S. G., Skogar B., Livstolkningar och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Liber Läromedel/Gleerup, Uppsala 1975.

Ateism eller kristen tro – vad är rationellt?, dostępny na: http://www.youtube.com/watch?v=sSDyqagqc9s (otwarty 14.07.2013).

Augustin J., Jesus kom till Stockholm, „Dagens Nyheter”, 19.05 2013.

Aydin Y., i in., Sverige behöver fler religiösa folkhögskolor, „Dagens Nyheter”, 9.10. 2012.

Björklund J., Kristendomen ska prioriteras i skolan, „Svenska Dagbladet”, dostępny na: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kristendomen-ska-prioriteras-i-skolan_5483341.svd, tłum. własne (otwarty 13.06.2013).

Chamarczuk M., Problematyka integracji imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2013.

Den blomstertid nu kommer, red. E.E. Lindblom, Sveriges Kristna Råd, Sundbyberg 2007.

Den blomstertid nu kommer, red. P. Ekman, D. Ekh, Sveriges Kristna Råd Sundbyberg 2010.

Ehrenberg H.G., Skolverket och den puritanska ateismen, dostępny na: http://www.civitas.net/skolverket-och-den-puritanska-ateismen (otwarty 10.04.2013). Tekst opublikowany również jako Ska eleverna ha lussetåg utan Lucia? [w:] „Aftonbladet”, 09.06.2013. (otwarty 10.06.2013).

Evertsson A.J. & RIT, Du ska inte tro det blir sommar utan Den blomstertid du kommer „Religionsvetenskaplig InternetTidskrift” (2001), dostępny na: http://www.teol.lu.se/fileadmin/user_upload/ctr/pdf/rit/1/evertsson.pdf (otwarty 16.06.2013).

Fjelkner M., Kristendomen en grund som behövs i skolan, men inte för trons skull, „Svenska Dagbladet”, dostępny na: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kristendomen-en-grund-som-behovs-i-skolan-men-inte-for-trons-skull_5496203.svd (otwarty 12.06.2013).

Gustavsson G., Tro, samfund och samhälle, Libris, Örebro 1997.

Hartman S.G., Lärarens kunskap. Traditioner och ideér i svensk undervisningshistoria, Universitet, Linköping 1995.

Hellsten J.O., Sagan om det stora smörgåsbordet, „Signum” (2010) 2, dostępny także na: http://www.signum.se/archive/read.php?id=3112 (otwarty 15.05.2013).

Humanisterna. Välkommen till Humanisterna!, dostępny na: http://www.humanisterna.se (otwarty 12.04.2013).

Island erkänner humanismen som livsåskådning, dostępny na: http://www.humanisterna.se/news/island-erkanner-humanismen-som-livsaskadning/ (otwarty 14.05 2013).

Król J., Ku nawróceniu. Jan Paweł II, Sandomierz 2005.

Kubicky J., Szwedzki alfabet, Defin, Warszawa 2011.

Lag om svenska kyrkan, dostępny na: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19981591-om-Svenska-kyr_sfs-1998-1591/ (otwarty 14.05.2013).

Moral med eller utan Gud, dostępny na: http://www.youtube.com/watch?v=wtZUwWCmi_c (otwarty 14.05.2013).

Moral utan Gud? Debatt, dostępny na: http://www.youtube.com/watch?v=wtZUwWCmi_c (otwarty 14.05.2013).

Persenius R., biskup Uppsali, Dags att sluta skolavslutningar i kyrkan, „Dagens Nyheter”, 11.01.2007, dostępny na: http://www.dn.se/debatt/dags-att-sluta-fira-skolavslutningen -i-kyrkan/ (otwarty 10.04.2013).

Regeringskansliet, Integration, dostępny na: http://www.regeringen.se/sb/d/2279 (otwarty 14.05.2013).

Religionskunskap i skolan och religiösa friskolor (2010), dostępny na: http://www.youtube.com/watch?v=PK0agevpe8c (otwarty 14.07.2013).

Richardson G., Svensk utbildningshistoria, Studentlitteratur, Lund 1999.

Selander S.Å., Undervisa i religionskunskap, Studentlitteratur, Lund 1993.

Skolövrestyrelsen, Läroplan för grundskolan. Lgr 1962, Skolöverstyrelsen, Stockholm 1962.

Skolövrestyrelsen, Läroplan för grundskolan. Lgr 1969, Skolöverstyrelsen, Stockholm 1969.

Skolövrestyrelsen, Läroplan för grundskolan. Lgr 1980, LiberTryck, Stockholm 1980.

Skolstyrelsen, Undervisningsplan för rikets folkskolor, Norstedt, Stockholm 1955.

Skolverket, Juridisk vägledning. Mer om... Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal, dostępny na: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.162944!/Menu/article/attachment/Skolan%20och%20kyrkan%20121016_granskad121018.pdf (otwarty 12.04.2013).

Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket, Stockholm 2011.

Skolverket, 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Lpo 94, Utbildningsdepartementet, Stockholm 1994.

Skolverket, Utbildningsdepartementet, 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, Utbildningsdepartementet, Stockholm 1994.

Werner Y.M., „Den katolska faran”. Antikatolicismen som en identitesformande kraft i Norden 1815-1965, dostępny na: http://www.kultur.lu.se/o.o.i.s?id=21349&p=443 (otwarty 12.05.2013).

Życiński J., Wiara chrześcijańska w dialogu z kulturą współczesną wg Jana Pawła II, „ETHOS” 1988, 41/42.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.


ISSN (Print): 2083-6325 

ISSN (Online): 2449-7142