Nr 1 (2016)

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Dariusz Stępkowski, Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Kinga Krawiecka 11-18

Dział tematyczny

Aksjologiczne dylematy niepełnosprawności w postintegracyjnej przestrzeni społecznej PDF
Maria Chodkowska 19-35
Stan i rozmiary udziału dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w edukacji włączającej w Polsce PDF
Iwona Chrzanowska 37-56
Rola zasobów wewnętrznych i zewnętrznych w modelu relacyjnej inkluzji społecznej PDF
Anna Fidelus 57-70
„Uczyć się, aby żyć wspólnie” w koncepcji Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku PDF
Edyta Wolter 72-80
Badanie roli czynnika niepełnosprawności w tworzeniu umysłowej reprezentacji kategorii złożonej PDF
Nawoja Mikołajczak-Matyja 81-100
Rola technologii wspomagających w funkcjonowaniu społecznym uczniów z niepełnosprawnością wzroku w kontekście edukacji włączającej PDF
Jarosław Wiazowski 101-114
Rehabilitacja i edukacja osób z dysfunkcją wzroku w dobie rozwoju nauk i nowych technologii PDF
Marzena Dycht 115-130
Nurty badawcze we współczesnych zagranicznych studiach poświęconych problematyce niepełnosprawności wzrokowej PDF
Emilia Śmiechowska-Petrovskij 131-148
Rola samooceny w kształtowaniu optymizmu osób słabowidzących PDF
Beata Szabała 149-166
Funkcjonowanie osoby stopniowo tracącej wzrok w przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej PDF
Kornelia Czerwińska 168-180
Niewidomy odbiorca sztuki – społeczne, edukacyjno-rehabilitacyjne znaczenie audiodeskrypcji przedstawień teatralnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku PDF
Małgorzata Paplińska 181-194
Język sztuki – analiza porównawcza twórczości plastycznej artystów (nie)pełnosprawnych PDF
Anna Steliga 195-211
Działalność artystyczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i studentów – jako zaprzeczenie arteterapii PDF
Kinga Krawiecka 213-222
Wybrane metody terapii w procesie leczenia dziecka przewlekle chorego PDF
Martyna Żelazkowska 223-232
Autopercepcja u dzieci z chorobą przewlekłą PDF
Iwona Konieczna 234-246
Obraz siebie i małżeństwa u współmałżonków osób z niepełnosprawnością ruchową. Perspektywa stygmatyzacji przeniesionej PDF
Stanisława Byra, Monika Parchomiuk 247-265
Studenci z niepełnosprawnościami: doświadczenia, potrzeby, wyzwania PDF
Marlena Kilian 268-282
Więzienna służba zdrowia w trosce o stan osób przewlekle chorych, zaburzonych i niepełnosprawnych PDF
Iryna Kurlak 283-296

Colloquia

Myths and stereotypes related to people with visual disability PDF
Marzena Dycht 297-316

Debiuty

Rehabilitacja społeczno-zawodowa dorosłych osób autystycznych. Wprowadzenie do zagadnienia PDF
Joanna Buława-Halasz 317-325
Edukacja seksualna jako element wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną PDF
Agnieszka Lewko 327-337
Osoby z niepełnosprawnością w dziełach sztuki w ujęciu pedagogicznym PDF
Katarzyna Szolc 339-348
Możliwości prezentacji i upowszechniania sztuki osób z niepełnosprawnością intelektualną PDF
Sabina Pawlik 349-360

Recenzje

Jerzy Król, Wyznaczniki współczesnego systemu wychowania i edukacji w Szwecji, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, 294 ss. PDF
Ewa Teodorowicz-Hellman 361-363
Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee – twórcy – instytucje, red. s. M. Loyola Opiela, Ewelina Świdrak, Małgorzata Łobacz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, 377 ss. PDF
Stanisław Chrobak 365-367
Roman Jusiak, Andrzej Łuczyński, Lidia Pietruszka, Tomasz Wach, Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogiki chrześcijańskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 360 PDF
Beata Krajewska 369-372

Kronika

Wykład otwarty prof. Krassimira Stojanova (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) pt. „Sprawiedliwość edukacyjna z perspektywy filozofii wychowania” (Warszawa, 23 listopada 2015 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 373-375
Wykład otwarty prof. Hasana Ündera (Ankara University) pt. „Edukacja w islamie. Aktualny stan wychowania moralnego i religijnego w Turcji” (Warszawa, 19 listopada 2015 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 377-379
Międzynarodowa konferencja naukowa „Kształcenie moralno-etyczne i kompetencje: zadania systemu oświatowego w nowoczesnym społeczeństwie” (Warszawa, 20–22 listopada 2015 r.) PDF
Dariusz Stępkowski 381-386
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zasoby wewnętrzne i rodzinne wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii w sieci wsparcia społecznego” (Warszawa, 4 marca 2016 r.) PDF
Aleksandra Strzelecka 387-388
Konferencja „PlatMat: narzędzia informatyczne dla włączającej edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami narządu wzroku” (Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie, 28 października 2015 r.) PDF
Emilia Śmiechowska-Petrovskij 389-391